Ada Co­lau

Vocable (Espagnol) - - On Parle D'eux… -

La al­cal­de­sa de Bar­ce­lo­na y coor­di­na­do­ra ge­ne­ral de Ca­ta­lun­ya en Co­mú, Ada Co­lau, anun­ció a prin­ci­pios de di­ciem­bre que op­ta­ba a la re­elec­ción de la al­cal­día de Bar­ce­lo­na en los co­mi­cios mu­ni­ci­pa­les de ma­yo del 2019. Co­lau ga­nó las elec­cio­nes mu­ni­ci­pa­les de ma­yo del 2015 por so­lo 17 000 vo­tos, re­le­van­do en la al­cal­día a Xa­vier Trias (CiU).

la al­cal­de­sa la mai­re / Co­mú (En Co­mú Po­dem) coali­tion ca­ta­la­ne au­to­ur de Po­de­mos, par­ti des In­dig­nés / a prin­ci­pios de di­ciem­bre dé­but dé­cem­bre / op­ta­ba a elle se por­tait can­di­da­te à / la al­cal­día la mai­rie / en los co­mi­cios aux élec­tions / re­le­van­do en la al­cal­día a suc­cé­dant à la mai­rie à / CiU (Con­vèr­gen­cia i Unió) na­tio­na­lis­tes ca­ta­lans.

Newspapers in Spanish

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.