Neue Westfälische - Herforder Kreisanzeiger : 2020-07-04

26 : 26 : 26

26

immo.nw.de SAMSTAG/SONNTAG 4./5. JULI 2020 I2HE Kfc 3RFWZ_R_KZVCF_X avc GZUV`\`_WVCV_K ÝX ]ZTY\VZE khvz 5RC]VYV_D_VY ^Vc Wãc UV_DV]SV_ Z_fev_ hrc ev_ URD VCYÝYE UZV DAR_ _f_x r>ze D`]TYV_ <_ZWWV_ hzcu Z^ GVCECZVS XVC_V XV RCSVZEVE} HVZAE >ZTYRV] 9Vc ev RDZV KVZXV_ Ufctyrfd HZC \f_x Vd ]Rddv_ DZTY SVDDVCV GVC\RFWDVCXVS_ZDDV VCKZV]V_ } 2]] URD XVYE _ZTYE ^VYC hv__ UZV 3Vcref_x RFDDTY]ZVAE]ZTY R^ 4`^afevc dereewz_uve 5R dazv]e Vd \Rf^ VZ_V C`]]V HZV URD 3ãc` Z_ UVC 3R_\ `UVC URD 9`^V`WWZTV UVD >ZERCSVZEVC­D Rfddzvye 6_EDTYVZUV_U DZ_U UZV CVZ_V_ :_W`C^REZ`_V_ f_u 7R\EV_ r7ãc UV_ z TYRV] 9Vcev :^^`SZ]ZV_WZ_R_KZV cf_x dftye XVYE ^Vzde Z_ UZV 3R_\WZ]ZR]V r6z_ :^^`SZ]ZV_ \CVUZE Zde VZ_ \`^a]vivd Ac` Uf\e ^Ze GZV] 6c\]ëcf_xdsv URCW} drxe >ZTYRV] 9Vcev g`_ UVC GVCSCRFTYV­CKV_ECR]V DTY]VDHZX 9`]devz_ rkhrc XZSE Vd DTY`_ dvze VZ _ZXV_ ;RYCV_ Wãc ÝX]ZTY \VZE `_]Z_V 7CRXVSÝXV_ Urkf Rfdkfwã]]v_ 2SVC UZV ]Vekev_ 7VZ_YVZEV_ hfcuv_ UR__ U`TY Z^ AVCDÝ_]ZTYV_ 8VDACËTY Z_ UVC 3R_\ XV\]ËCE } 7ãc UZV :_ dezefev YRE VZ_ AVCDÝ_]ZTYVC 3VDFTY UVD ÝX]ZTY\VZE UV_ ? F_U d` XVYE Vd+ ?RTYUV^ UVC ZERCSVZ evc UVD 8V]uz_dezefed UVC ZY_ TYVC 2_SZVEVC Z^ 3]ZT\ YRE SV `SRTYEVE UZVDV 6_ehzt\]f_x DEZVXV_ Zde RF_U hzc CVTY_V_ UR^ZE Urdd UZVDVC ECV_U _RTYYR]EZX Zde DZTY R]d` RFTY _RTY UVC AR_UV^ZV W`ce dveke } 2FTY URD GVCX]VZTYD a`cer] 4YVT\#% URD 3RFWZ _R_kzvcf_xdac`uf\ev KRY]CVZ R5ZV . ** !> %5 :% #'=5 # %5 .5 1 5 !.:%$!66 # . ( #". 5 .5 ! 5:.5 .5 : #.5 .5)??5$9.5 5)&2&54 .58???.5 .5 :1=. #.5 .5 58 &.???5 27)545)23?3? ! 5 !% Adressände­rungen unter % $* + % ( + 5 * .* &* /2 3#* 88 . nw.de * / # / ) # 0.5 .5 145 5+$9. ,.5 0'<.5 * % &$* &*1 / $* + ',!* ) € "- ( . .5 #.5? &* -33* !'(3(3 + $* Wir freuen uns auf Ihren Anruf! &. &$* Ein Service von & immo.nw.de Sischu-immobilien Auf’m Tie 6, 32257 Bünde 0 52 23/18 37 60 Das Immobilien­portal der Neuen Westfälisc­hen www.sischu.de 11317801_000320 19954601_000320

© PressReader. All rights reserved.