Neue Westfälische - Herforder Kreisanzeiger : 2020-07-04

29 : 29 : 29

29

DR^DERX D`__ERX % & ;f]z #!#! Nichts für nebenbei 7C6:36CF7=6C Stimmung stark getrübt 6ZXV_VD @_]Z_V 3fdz_vdd RFWKZVYV_ F_evc UV_ UVFEDTYV_ 7CVZSV cfw]vc_ YRE DZTY UZV DEZ^ ^f_x Z^ KFXV UVC 4`c`_r AR_UV^ZV UVFE]ZTY gvc DTY]VTYEVCE 5Rd Zde URD 6c XVS_ZD VZ_VC <`_[f_\efcf^ WCRXV Z^ 2fwecrx UVD 3f_uvd GVCSR_UVD UVC 7CVZV_ 3VCFWV 373 5R_RTY gvcu`aav]ev DZTY Wrde UVC 2_EVZ] UVC[V_Z XV_ UZV ZYCV XVXV_HËCEZXV 8V DTYËWED]RXV R]d DTY]VTYE SV hvcev_ € g`_ \_Raa "( Ac` kv_e Z^ GVCXR_XV_V_ D`^^VC RFW [Veke _RYVKF $" Ac`kv_e 6XR] `S Vd Vehr f^ CRWWZ _ZVCEV E`cev_ VWWV\EZGV 7Ze _Vddgzuv`d RFDXVWR]]V_V <]ÝAAV]VZV_ `UVC R_UVCVD Rfd VZXV_VC Ac`uf\ez`_ XVYE € DTY_V]] WË]]E UVC Drek+ r5f \R__de URD [R Z^ :_evc_ve gvc \RFWV_ } ev 9Ë_U]VC} Vc\]ëce =R_XV 5R XZSE Vd _ZTYE _fc UZV 2]] c`f_u @aez`_ d`_uvc_ RFTY DAVKZR]ZDZVCEV A]REEW`C^V_ UZV DZTY kf^ 3VZDAZV] RFW 9R_U XV^RTYEVD W`\fddzvcv_ r?r Yvkf R]]VD ]Ëdde DZTY gvc\rf WV_} d` =R_XV HZTYEZX DVZV_ Xfev 7`e`d f_u ^ÝX]ZTYDE GZV ]V 5VERZ]Z_W`C^REZ`_V_ kf^ Ac`uf\e _Vdd g`_ ac`wvddz`_v]]vc DVZEV Ezaad kf Y`]V_ r7ãc URD 6Z_ CZTYEV_ VZ_VD Dy`ad YRE ^R_ R^ SVDEV_ [V^R_UV_ R_ UVC DVZEV UVC DZTY Rfd\v__e RFTY Z_ EVTY_ZDTYVC 9Z_DZTYE} drxe UVC G8D5 G`CDZEKV_UV 2_ UCVRD =fek r5rd XVYE DTY_V] ]Vc R]d hv__ ^R_ gvcdftye DZTY dv]sde R]]VD SVZKFSCZ_ XV_ } ^fdd g`_ RZ ]RUCVDDV Vehr Wãc UV_ ?Vhd ]Veevc GVCDR_U DAVZTYVC_ h`] ]V_ ÝX]ZTY\VZE YRSV_ g`c 2Sdty]fdd UVD 3Vdev]]g`c XR_XD VZ_ 9Ë\TYV_ Wãc ZYCV 6Z_HZ]]ZXF_X dvekv_ RKFUV^ ^fdd VZ_V GVCSCRFTYV­C DTY]ZTYEF_XDDEV]]V RFW UVC HVSDVZEV UVD F_EVC_VY^V_D R_\]ZT\SRC DVZ_} d` CVXV]V HVC VZ_ VZXV_VD 3fdz_vdd Z^ ?Vek RFWKZVYV_ hz]] ^fdd DZTY RSVC ãsvc VZ_VD g`_ g`c_yvc VZ_ Z^ <]RCV_ DVZ_+ r6z_ @_ ]Z_V 3fdz_vdd ]Ëdde DZTY Z_ R] ]Vc CVXV] _ZTYE VZ_WRTY d` _VSV_YVC ^RTYV_} drxe 7]` CZR_ =R_XV CVWVCV_E Wãc 9R_ UV] f_u =`XZDEZ\ SVZ^ 5ZXZ ER]GVCSR_U 3Ze\`^ Z_ 3VC]Z_ 5Rd G`CYRSV_ Zde kvzez_ev_dzg € f_u Vd SCRFTYE VZ_V h`y] ÃSVC]VXEV 6Z_eczeeddecr­evxzv =R_XV cëe 3VZ^ VZXV_V_ @_]Z_V DY`A DZTY kf_ëtyde RFW VZ_V_ \]VZ_V_ Ac`uf\e DER^^ kf \`_kv_eczvcv_ rhvc kf Wcãy kf GZV] hz]] \R__ DZTY DTY_V]] GVCXR]`AAZVCV_ f_u URD 8V DTYËWE XVCËE Z_d HR_\V_ } 6cde hv__ DZTY KVZXE Urdd SVDEZ^^EV 6ckvfx_zddv `UVC 5ZV_DE]VZDEF_XV_ Xfe ]RFWV_ d`]]ev ^R_ DVZ_ 2_XVS`E dtyczeehvz­dv Vchvzevc_ 8fe DTYËEKV_ ^fdd f_evc R_UVCV^ URD :^ acvddf^ G`]]DEË_UZX f_u CVTYEDDZTY­VC W`c^f]zvce HZ Uvccfwdwcz­dev_ ^ãddv_ \`ccv\e R_XVXVSV_ DVZ_ 2_UVC_WR]]D czd\zvce UVC DY`A 3VECVZSVC Vd ^Ze VZ_V^ 2S^RY_ 2_hr]e kf ef_ kf SV\`^^V_ HZV CVXV ]V drxe ZYCV DZEFREZ`_ ^`^V_ER_ _ZTYE VZ_^R] #* Ac`kv_e UVC 3VWCRXEV_ VZ_ HËYCV_U Vd g`c ;Rycvdwczde _`TY ^VYC R]d %" Ac`kv_e hr cv_ 7ãc Wrde [VUV_ Uczeev_ 7CVZ SVCFW]VC VCDTYVZ_V UVC V_eder_ UV_V HZCEDTYRWE]ZTYV DTYRUV_ VIZDEV_KSVUC`YV_U GZV]WRTY ^RTYEV_ DZTY 2fwecrxdcã­t\ XË_XV SV^VC\SRC DECREVXZV+ F^ DVZ_V Ac`uf\ev Z^ ?Vek VCW`]XCVZTY kf gvc \RFWV_ DZ_U Xfev 7`e`d f_u ^ÝX]ZTYDE GZV]V 5VERZ] Z_W`C^REZ`_V_ _ÝEZX 6SV_WR]]D HZTYEZX+ r:^^vc VZ_ 2FXV RFW UZV <`_\fccv_k YR SV_} cëe =R_XV 6Z_V CVXV] ^ËAEZXV >Rc\e 2_R]jdv Zde URD 2 @ f^ RFTY ]R_XWCZDEZX Vc W`]XCVZTY kf S]VZSV_ =Ëfwe UVC GVC\RFW Xfe d`]]ev ^R_ Wcãy KVZEZX 2FWXRSV_ UV]VXZVCV_ f^ DZTY dv]sde _ZTYE kf gvc RFDXRSV_ r5r__ Zde Vd Xfe khvz SZD UCVZ =Vfev R_ DVZ_VC DVZEV kf YRSV_} d` =R_XV 7@E@+ 5A2 6Z_eczeeddecr­evxzv HVC YRE VZ_V_ @_]Z_V 3fdz_vdd URD YVZAEE DZTY kf ÃSVC]VXV_+ HV]TYV KZV] Xcfaav_ ^ÝTYEV ZTY VCCVZ TYV_0 HV]TYV R_ \R__ kf^ 3VZDAZV] _ZTYE VZ_WRTY ^Ze DAZV]KVFX YR_ UV]_ RD`]TYV RSVC RFTY R_ UVCV 6ckvfx_zddv ^ãddv_ SV dez^^ev DZTYVCYVZE­DR_W`CUV cf_xv_ VCWÃ]]V_ R]d` ac`uf\e DZTYVC DVZ_ } 2FTY UZV A]ree W`C^V_ dv]sde YRSV_ XV_RFV G`CXRSV_ >R_ \R__ DZTY RFTY VZ_V VZXV _V HVSDVZEV KF]VXV_ `UVC VZ_V_ @_]Z_V DY`A VZ_CZTY ev_ 8V_VCV]] XZ]E+ r2]]v UZV VZ_ @_]Z_V 3fdz_vdd RFWSRFV_ ^ãddv_ DZTY KHZ_XV_U ^Ze UV_ XVDVEK]ZTYV_ CRY^V_SVUZ_ XF_XV_ gvcecrfe ^RTYV_} SV ^fdd DZTY RFTY ^Ze UV^ EYV^R 5Rev_dtyfek RFDVZ_ R_UVCDVEKV_ ã_ TYV_ ^RTYE Vd DZ__ DZTY g`c UV^ Derce VZ_VD @_]Z_V 3fdz UAR UAR Als Träger von 64 kath. Kindertage­seinrichtu­ngen suchen wir für unsere Einrichtun­gen Kita St. Ursula Schloß Holte-stukenbroc­k Kita Sabina Katharina Rietberg Kita Herz Jesu Bielefeld-brackwede ➜ ➜ ➜ Kita-leitungen (m/w/d) in Vollzeit 'LH DXVIKUOLFKH 6WHOOHQDXV­VFKUHLEXQJ ¿QGHQ 6LH DXI XQVHUHU Homepage: www.perspektiv­ekirche.de 7HFKQLVFKH­Q +RFKVFKXOH 2VWZHVWIDO­HQ /LSSH /HPJR $Q GHU 'H]HUQDW *HE¦XGHPDQDJHP­HQW DP 6WDQGRUW 6WHOOH ]X EHVHW]HQ LVW LP IROJHQGH Katholisch­e Kindertage­seinrichtu­ngen Minden-ravensberg-lippe gem. Gmbh Turnerstra­ße 2 33602 Bielefeld 3URMHNWPDQ­DJHULQ E]Z 3URMHNWPDQ­DJHU Z P G %DX Die internatio­nal agierende Hesse Gmbh mit Stammsitz im Paderborne­r Almepark Nord und Tochterges­ellschafte­n in Hong Kong, Japan und den USA gehört zu den weltweit führenden Hersteller­n von Maschinen für die Elektronik­industrie. Unsere Kernkompet­enzen sind mechatroni­sche Systeme, Ultraschal­ltechnik, Regelungst­echnik und führendes Prozess-know-how zur Ultraschal­lverbindun­gstechnik. Wir bieten Spitzentec­hnologie mit der Entwicklun­g und Fertigung vollautoma­tischer Ultraschal­l-drahtbonde­r und möchten unser Team verstärken. Nähere Informatio­nen über den Träger erhalten Sie unter www.kath-kitas-bielefeld.de 20048401_000320 Ȃ .HQQ]DKO Ȃ :HLWHUH ΖQIRUPDWLR­QHQ XQG GHQ YROOVW¦QGLJHQ $XVVFKUHLEX­QJVWH[W ȴQGHQ 6LH DXI GHU +RPHSDJH GHU +RFKVFKXOH XQWHU Software-entwickler Werkstuden­t Softwareen­twicklung Sachbearbe­iter Export/zoll in Teilzeit (w/m/d) ZZZ WK RZO GH NDUULHUH )' ( #% " " "$*$ # ) (w/m/d) * * &* *)/+ 20082501_000320 $ " & ! " !(! ) (w/m/d) Î Î Î Î "' " ) # & % " " "% " Œmî ÄMΌÇßMÄÀB“ÐٜÎ mäz ÄDÎ —ŒÐÎ ÄٜDÎ §´èèèî MÇZ‰FZЌÐMœÎ PŒMÐMÐÎ ‰œmœî ŒœÐMÄMÇÇBœÐMAÎ ZBZ‰“ŒZ‰Î BœÇ¯ÄÙZ‰Çß ““mî ٜDÎ ßmäbœðà ÄÐٜÇß ““mî ŒœÇBÐAE‹ —£“ŒZ‰’MŒÐMœ´Î ) # $ Unsere detaillier­te Stellenaus­schreibung finden Sie hier: www.hesse-mechatroni­cs.com . % ) ! & + &*+ %) &* + % ) * *) &*) . %* *) ) +&& % + *)+ **#& ((...$&* )& + ) %& ) *) & &. %*& *& & . %#+ * * %+## * % ) *$ %.$ && % ) ) Hesse Gmbh ) *% *+ *) )+ *) – Lise-meitner-straße 5 – 33104 Paderborn *$ )"") % ) $ 20079301_000320 Î Î ?ÙÄÎ 9MÄÇÐFĒٜÎ dmçî —ÐMÇÎ 9MÐMȜFÄÀMÇMœÎ ٜDÎ 9MÄPÄBÙZ‰MÄÇZ‰ÙÐAEÎ ÇÙZ‰MœÎ ÀŒÄÎ aeù—î œFZ‰ÇЗ£“ŒZ‰MœÎ ?MŒÐ¯Ùœ’ÐAÎٜPMZČÇÐMÐAÎZÜÄέDMœÎÐBMÀMŒÇMœÎ ŒœÇbðaeaîmŒœmímŒœmœî ) ) +& , ) * % % * * ). % * &(- ) .( %) ( '" Ì 20042501_000320 /ŠKÂDÂÄΊšË/ŠKÂ@ÂÄÎ̯•ËÞËB°Ì ŠšÌBKÂÌ-X‡‘@X‡ÎΊK‰ÌךBÌ ‘KŠÅX‡×šÎKÂÅ×X‡×š²Ò Î Œmî - “ŒaemŒßmäàb“ðùœî —£Z‰ÐMœÎ ÀŒÄÒ aeù—î ٜPMZČÇÐMÐAΌœÎ9 ““AEMŒÐAÎٜÐMÄÇÐÜÐAEMœÎ—ŒÐÎMŒœMÄÌ è§´§è´×è×èaî Ì -@X‡NK@ÂNKŠÎך̯•ËÞËB°Ì Š•Ì KÂKŠX‡Ì @×Ň@‘Î²Ì Werde Teil unserer digitalen Ausbildung­soffensive und stelle Deine Spontanitä­t unter Beweis. Starte bereits am 1. August Deine Ausbildung bzw. zum 1. September 2020 Dein Duales Studium bei Dr. Wolff. ‰Ì ÊÌ KÅ"̯ °Ì ,7ÌËÌ ÌÊÌ/6¡ Ì‰Ì Bei der sind zum nächstmögl­ichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen: Stadt Bad Oeynhausen Î BœMPMœÎÇÙZ‰MœÎÀŒÄÎAEÙÄÎ9MÄ­ÇÐFĒٜÎDMÇÎ —ÐMÇÎ ŒœBœAE‹ÎٜDÎ ŒMMœÇZ‰BZÐǗBœBM—MœÐÎ aeù—î œFZ‰ÇЗ£“ŒZ‰MœÎ ?MŒÐ¯Ùœ’ÐAÎ PMZČÇÐMÐÎPŒÇÎAEٗÎÒ§´ÈË´×È××AΌœÎ9 ““aemŒðaîmŒœmímŒœmœî Digitalaff­ine Auszubilde­nde und duale Studenten gesucht! Î • Bautechnik­er/in (m/w/d) ŠÎ@ÂNKŠÎKŠšË ŠÎ@ÂNKŠÎKÂ̯•ËÞËB°Ì Š•Ì KÂKŠX‡Ì @×ŕKŠÅÎKÂÅKÂ݊XK²Ì unbefriste­t Vergütung nach EG 9a TVÖD • Ausbildung zum Kaufmann e-commerce Dualer Bachelor-student Wirtschaft­sinformati­k mit Schwerpunk­t Data Science ‰Ì ÌÊÌ/6¡ Ì‰Ì Î #F‰MÄMÎ œz ėBЌ œmœî aeù—î ÙZBPMœPMÄMŒZ‰AÎ dmœî œz Ädmäùœmœaîdmœî œÇ¯ÄMZ‰¯MÄÇ œMœÎٜDÎDMÄÎ9MāÜÐٜÎ MĉB“ÐMœÎ0ŒMÎBÙZÎٜÇMÄMÄÎ œÐMĜMÐÇMŒÐMÎٜÐMÄ`ÎÎ (m/w/d) • • Bautechnik­er/in Tiefbau (m/w/d) unbefriste­t Vergütung nach EG 9b TVÖD ää世èpëpè~¤èg¸gpñ–eèèpèpò (m/w/d) Î Î Î Î Ran an das Smartphone oder den Laptop und bewirb Dich jetzt bei uns auf unserer Website Î Î Î Î :ŒÄÎ zämùmœî ‰ÄMÎ MÀMÄPٜÎ dŒmî %œ“Œœm‹ ŒœBPM—£“ŒZ‰’MŒÐÎ BÙZΠٜÇMÄMÄΠΜÐMĜMÐÇMŒÐMΜÙÐAEMœ´ÎΠٜÇAÎ àmœœî 0Œmî ZÜÄÎ Nähere Informatio­nen zu den Stelleninh­alten, den Einstellun­gsvorausse­tzungen und Bewerbungs­fristen finden Sie unter www.drwolffgro­up.com. SËÒ ÊÝ›Ò Û€¸ÌϸÛÌÛÌÒ Î www.badoeynhau­sen.de Î 19960701_000320 20079701_000320 20083401_000320

© PressReader. All rights reserved.