Ent­sor­gun­gen am Mon­tag

Ostthüringer Zeitung (Zeulenroda-Triebes) - - Aus Dem Landkreis -

Zeu­len­ro­da:

Am Tro­cken­werk, Arns­grün, Do­bia, Dr.-O.-Nusch­ke-Str., Neue Häu­ser, Ot­to-Gro­te­wohlRing, Str. des Auf­baus, Wolfs­hain, Zur Stadt­waa­ge

Berns­grün:

Al­te Pau­sa­er Str., Am Buch­berg 2, 3, 4, 5, 7, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Am Hir­ten­berg, Am Wie­sen­grund, Frot­schau, Frot­schau­er Str., Klär­an­la­ge Berns­grün, Mehl­theu­er­sche Str., Mit­tel­ring, Oli­sch­weg, Schön­brunn, Schön­brun­ner Str., Süd­weg, Trift­weg, Zum Bahn­hof, Zum Sport­platz

Lan­gen­wet­zen­dorf:

Am Bad, Am Guts­berg, Am We­ber­brun­nen 1GEW, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, An­ger, An­ger­berg, Brun­nen­gas­se, But­ter­berg, Er­lich­sa­cker, Feld­weg, Fried­hof­str. 1, 2, 3, 4GEW, 5, 7, 8, 9, 10, 11Bau­hof, Gar­ten­weg, Ge­nos­sen­schafts­str., Grei­zer Str., Hains­ber­ger Weg, Haupt­str., Hirsch­ba­cher Weg, Ho­he Str. 1, 2, 4, 7, 9, 13, 15, 22, 23, 24, 25GEW, 26, 28, 30A, 30, Hohl­weg, In der Haardt, Ju­gend­her­ber­ge, Klär­an­la­ge Lan­gen­wet­zen­dorf, Krum­mer Weg, Lei­ten­berg, Leu­bastr., Mehla­er Weg, Mit­tel­str., Müh­len­str., Nait­schau­er Weg, Neu­er Weg, Obe­rer Wol­fen, Park­str., Platz der Frei­heit, Qu­er­str., Ro­sen­hö­he 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36, 37, 39, Schie­fer­berg, Schul­str., Sie­del­hof­str., We­ber­gas­se, Wie­sen­str., Wol­fen, Zwie­sel­weg

Hain, Hains­berg, Hirsch­bach, Nait­schau:

Nait­schau 4A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100B, 100A, 100, 106, 112, 113, 114, 122, 127, 128, 133

Zeu­len­ro­da:

Brei­te Rei­he, Brun­nen­str., F.-L.-Schmidt-Str., Flur Moos, Flur Oelzsch, Flur Oer­lich, Flur Stäu­dig, Flur Stö­ckigt, Flur Trop­pach, Frie­dens­hö­he, Fried­rich-Rei­mann-Str., Kirch­weg, Köf­la­cher Hof, Krö­ten­bach­grund, Leit­lit­zer Str., Leit­lit­zer Str. 1, 2Bau­hof, 40, 44, 46, 48, 56, Lich­ten­stein­sied­lung, Lin­den­al­lee, Lu­ther­gas­se, Mä­ri­en 13, 15, 16, 18, Markt 2, 7, Obe­re Gar­ten­rei­he, Obe­re Haardt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10GEW, Obe­re Neu­stadt, Pfef­fer­lei­te, Prof.-Schei­beStr., Qu­er­gas­se, Scheu­nen­gas­se, Schlei­zer Str. 2, 4, 6MGB, 8/I, 8A/B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52C, 52B, 52A, 52G, 52F, 52E, 52D, 53A, 53, 54, 57-59, 58, 60, 61/63, 62, 64, 66-70, 71, 72/74, 76/78, 80/82/84, 86/88/90, 92/94/96, Schwarz­bach, Un­te­re Gar­ten­rei­he, Un­te­re Haardt 7, 12A, 15, 25, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Un­te­re Neu­stadt

Meh­la:

Am Brun­nen ■ AWV in Ge­ra Tel.: () www.awv-ot.de

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.