Rä­je brengt Sä­je

Rheinische Post – Düsseldorf Mitte/West/Ost/Nord/Süd - - STADTTEILE MITTE / WEST -

Dä al­de Spruch sa­re de Buu­re frö­her wie hütt, wenn end­lech op dä dröje Acker Rä­je am fal­le es on se nim­mieh bang sin mös­se, dat de Schüer leer bliewt. Häs­de kin­ne Buureh­off am Be­en, bes­de dech öwer Rä­je­wäh­der nit jrad wie doll am freue. Mr kann so­jah et är­me Dier kree­je – so­zesa­re en Rä­je­de­press­john – wenn mr drei Daach lang kin­ne Son­nesching zo ki­cke kritt.

Do­bei soll et vill je­nia­le Lütt je­jäwe hann, die och em Rä­je pri­ma drop send. Von wä­je De­press­john! Em Jä­je­de­el se hannt feucht-fröh­lech Mu­sick­hitts je­schreewe. Min Om­ma sel­ech hät em­mer dat Leed­che vom Mül­ler-schlös­ser op de Zong je­hatt: „ Et rä­jent, et rä­jent, de Pan­ne wäh­de nass. Do kom­me zwei Zol­dät­ches, die wäh­de klät­schen­ass!“Min­ne Papp wor frö­her jähn am träl­le­re: „Rä­je­drop­pe, die aan mi Fens­ter klop­pe…“Joot, dat et nit bloß hee am Rhing rä­jent, sön­dern och jlo­bal öwer­all söns! Ech hann hütt noch dä Kel­lys Je­ne em Ohr „Just sin­ging in the rain“(ben jrad em Rä­je am sen­ge) od­der dä Hitt „Rain­drops keep fal­ling on my head“(Rä­je­drop­pe,die sech dra­an­hal­de, op min­ne Kopp zo knal­le). Och bei de Franz­män­ner jow et ene Chang­song vom Rä­je. Dat Da­li­da hät e bess­ke be­dröp­pelt je­son­ge vom Daach wenn dä Rä­je kütt. Och wiet fott op Mallor­ca en Val­de­mos­sa moss et domols emol wo­chelang je­pläs­tert hann. Dä Cho­pängs Fre­de­ric hät sech do en Val­de­mos­sa nit bloß ene fie­se Pips je­hollt vom Rä­je, sön­dern sech och in­spi­ree­re los­se on sin herr­le­che Rä­je­drop­pe-pre­lü­de kom­poneert. Do kanns­de emol ki­cke! Wat säht ons dat? Rä­je brengt Sä­je, on dä nit bloß den­ne Buu­re.

Mo­ni­ka Voss

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.