Erst­kom­mu­ni­on 2019

Schwaebische Zeitung (Biberach) - - KIRCHEN -

BI­BE­RACH (sz) - Ei­ne schrift­li­che An­mel­dung zur Erst­kom­mu­ni­on 2019 ist bis Mon­tag, 12. No­vem­ber, mög­lich. An­mel­de­for­mu­la­re kön­nen un­ter www.se-bi­be­rach.drs.de un­ter der Ru­brik Sa­kra­men­te/Kom­mu­ni­on her­un­ter­ge­la­den wer­den.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.