Sport­ab­zei­chen in Gold, Sil­ber und Bron­ze

Schwaebische Zeitung (Wangen) - - WANGEN -

Das Deut­sche Sport­ab­zei­chen in Gold, Sil­ber und Bron­ze er­hiel­ten (mit Zahl der Wie­der­ho­lung):

Ju­gend­li­che: Le­ni An­dritsch (3/ Gold), Ma­ra An­dritsch (4/Gold), Me­la­nie Blas (4/Sil­ber), Tim Blas (4/Bron­ze), Ali­na Eder (3/Gold), De­ni­se Eder (3/Gold), Se­li­na Fink (6/Gold),Ti­mo Fink (5/Gold), Pau­li­ne Jen­d­ros­sek (6/Gold), Ur­su­la Jen­d­ros­sek (7/Gold), Ga­bri­el Menz (1/Sil­ber), Ju­li­an Menz (1/Bron­ze), Fe­lix Rin­ge­na (2/Sil­ber), Jo­na­than Rin­ge­na (2/Sil­ber), Paul Schnei­der (1/Sil­ber), Emi­lia Traub (3/Bron­ze) Er­wach­se­ne: Ma­nue­la An­dritsch (3/Gold), Micha­el An­dritsch (3/ Gold), Ar­thur Bes­ler (10/Gold), Mag­da­le­na Bes­ler (1/Sil­ber), Si­mon Bih­ler (2/Gold), Da­nie­la Blas (4/ Gold), Uli Blas (7/Gold), Bern­hard Eder (2/Sil­ber), Clau­dia Eder (31/ Gold), Sil­ke Fink (16/Gold), Han­nes Fran­ke (1/Gold), Lea Fried­rich (1/ Sil­ber), Re­né Fried­rich (1/Sil­ber), Wil­fried Fuchs (37/Gold), Ro­bert Haa­se (4/Gold), Ul­rich Haupt (5/ Gold), Roland Her­get (32/Sil­ber), Bru­no Hertsch (6/Sil­ber), Thors­ten Ja­ko­ber (2/Sil­ber), Syl­via Jen­d­ros­sek (8/Gold), Bernd Koss­mann (3/Gold), An­ne­ma­rie Kraus (5/ Gold), Béatri­ce Le­han (2/Gold), Le­na Leh­le (1/Sil­ber), Ca­ro­la Mai­er (22/Gold), Ger­hard Mai­er (22/ Gold), Jo­chen Menz (1/Gold), Leo­nie Paul (2/Gold), Wolf­gang Reut­ter (45/Gold), Bo­do Rin­ge­na (6/Sil­ber), Kat­ha­ri­na Rin­ge­na (4/Gold), Die­ter Rotz­ler (61/Gold), Gott­fried Sau­ter (17/Gold), Kris Schliff­ka (5/Gold),

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.