Q-En­gi­ne

video - - News & Trends | Geräte 2018 -

Der Q9FN wird das Top­mo­dell 2018 wer­den: Di­rect Full Ar­ray Eli­te, ech­tes Di­rect LED mit ei­ner op­ti­mier­ten An­zahl an Leucht­di­oden, passt die Hin­ter­grund­be­leuch­tung des Bild­schirms dann sze­nen­wei­se dy­na­misch an.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.