Save the date

2board - - SUMMARY -

The leg­endary Athens Marathon race | O θρυλικός Μαραθώνιος Αθηνών

ITS CON­CEPT MAY HAVE TRAV­ELLED FAR BE­YOND GREECE, BUT THE MARATHON RE­MAINS IN­EX­TRI­CA­BLY LINKED WITH ITS BIRTH­PLACE. | Μπορεί η ίδεα του να εχεί ξεπερασεί τα συνορα, ο Μαραθώνίοσ ομώσ συνδεεταί αρρηκτα Με τη γενετείρα πολη του.

The leg­end of the Athens Μarathon be­gan with a tri­umphant vic­tory in an­cient times, be­fore de­vel­op­ing into a ma­jor en­durance race hon­oured by the par­tic­i­pa­tion of tens of thou­sands in Novem­ber each year. From the hero­ism of Phei­dip­pi­des, who 2,500 years ago ran 42 kilo­me­tres from Marathon to Athens as a mes­sen­ger car­ry­ing the news of vic­tory in the great bat­tle against the Per­sians, which he de­liv­ered with the fa­mous phrase nenikeka­men (“we have won”), to this year’s in­ter­na­tional event of the 33rd Athens Marathon, the race is the ul­ti­mate test of any run­ner. It is, at the same time, a “bridge that con­nects leg­end and history, while show­cas­ing the strength of hu­man will and spirit”, as noted by the or­ga­niz­ers. The mod­ern history of the race be­gan in 1896 with the re­vival of the Olympic Games, when the marathon be­came the sym­bol of the con­tri­bu­tion of the an­cient Greeks to the sports move­ment thanks to the fa­mous French clas­si­cal philol­o­gist Michel Bréal, French ed­u­ca­tor and his­to­rian Pierre de Cou­bertin who came up with the idea of hold­ing the first mod­ern Olympic Games, and to Greek in­tel­lec­tual Demetrios Vike­las, the first pres­i­dent of the In­ter­na­tional Olympic Com­mit­tee. The win­ner

of the first Olympic Marathon in 1896 was Spy­ros

Oθρύλος του Μαραθωνίου της Αθήνας ξεκίνησε από μια θριαμβευτική νίκη της αρχαιότητας κι εξελίχθηκε σε άθλημα αντοχής, το οποίο τιμούν κάθε Νοέμβριο με τη συμμετοχή τους δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του. Από την ηρωική λοιπόν πράξη του Φειδιππίδη, ο οποίος πριν από 2.500 χρόνια έτρεξε 42 χλμ. από το Μαραθώνα στην Αθήνα ως αγγελιοφόρος του αίσιου μηνύματος «Νενικήκαμεν» μέχρι τον φετινό διεθνή αγώνα του 33ου Μαραθωνίου Αθηνών, το άθλημα αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία κάθε δρομέα. Είναι ταυτόχρονα και μια «γέφυρα που ενώνει το θρύλο με την ιστορία και αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και της ψυχής», όπως αναφέρεται από τους διοργανωτές. Η σύγχρονη ιστορία του έχει αφετηρία το 1896, με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν ο Μαραθώνιος έγινε σύμβολο προσφοράς των αρχαίων Ελλήνων στο αθλητικό κίνημα, χάρη στον Γάλλο αρχαιολάτρη και καθηγητή γλωσσολογίας Μισέλ Μπρεάλ, στον Πιερ ντε Κουμπερτέν, που είχε την ιδέα της διοργάνωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, και στον Έλληνα διανοούμενο και πρώ- Louis, as­sur­ing his place in the sport­ing pan­theon. The history of the event then con­tin­ued out­side the Olympic con­text, with the first in­ter­na­tional marathon in Athens in 1955, fol­low­ing the de­ci­sion of the Hel­lenic As­so­ci­a­tion of Ama­teur Ath­let­ics (SEGAS) to or­ga­nize an in­ter­na­tional sport­ing event ev­ery two years with the par­tic­i­pa­tion of top ath­letes. This event may have lasted for only two decades, but it laid the foun­da­tions for the great meet­ing of run­ners to­day. This mul­ti­fac­eted race, which has be­come one of the 25 “golden” marathons in the world, be­gins as al­ways cer­e­mo­ni­ally, with the light­ing of the Marathon Flame at the tomb of the sol­diers who fell in the an­cient bat­tle and the flame re­lay to the al­tar at the start line. The cer­e­mony is or­ga­nized by SEGAS un­der the su­per­vi­sion of the Athens Marathon or­ga­niz­ing com­mit­tee and with the sup­port of the main spon­sor, the Greek Or­gan­i­sa­tion of Foot­ball Prog­nos­tics S.A., nu­mer­ous other spon­sors, the Greek state, and in­ter­na­tional bod­ies such as the In­ter­na­tional As­so­ci­a­tion of Ath­let­ics Fed­er­a­tions (IAAF) and the As­so­ci­a­tion of In­ter­na­tional Marathons and Dis­tance Races (AIMS). το πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Δημήτριο Βικέλα. Πρώτος νικητής του νέου αυτού αγωνίσματος αναδείχθηκε, το 1896, ο Σπύρος Λούης κατακτώντας μια θέση στο αθλητικό πάνθεον. Η ιστορία του αθλήματος συνεχίστηκε κι εκτός Ολυμπιακών Αγώνων, με τον πρώτο διεθνή Μαραθώνιο στην Αθήνα που πραγματοποιήθηκε το 1955, ύστερα από απόφαση του ΣΕΓΑΣ να οργανώνει ένα διεθνές αθλητικό γεγονός κάθε δύο χρόνια με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών. Και μπορεί εκείνη η διοργάνωση να άντεξε για δύο δεκαετίες, έθεσε όμως τις βάσεις για τη μεγάλη συνάντηση των δρομέων σήμερα. Το πολυδιάστατο αυτό γεγονός έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν από τους 25 χρυσούς μαραθωνίους παγκοσμίως και ξεκινά όπως πάντα τελετουργικά με την Αφή της Μαραθώνιας Φλόγας στον Τύμβο των Μαραθωνομάχων και τη λαμπαδηδρομία έως το βωμό. Διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), υπό την εποπτεία της Ειδικής Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας και τη στήριξη του μεγάλου χορηγού ΟΠΑΠ Α.Ε., πολλών ακόμα χορηγών, της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά και διεθνών φορέων, όπως η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (IAAF) και η Διεθνής Ένωση Μαραθωνίων Δρόμων (AIMS).

THE GREAT MEET­ING OF RUN­NERS IS ON 8/11. η Μερα τησ Μεγαλησ συναντησησ τών δρομεών είναί στίσ 8/11.

490 B.C On 11 Septem­ber, Phei­dip­pi­des ran the “first” marathon, car­ry­ing news of the Greek vic­tory at the Bat­tle of Marathon. | στις 11/9 ο Φειδιππίδης διένυσε τον «πρώτο» μαραθώνιο μετά τη νίκη στη Μάχη του Μαραθώνα. 1894 At a congress in Paris on...

1963 Grig­oris Lam­brakis or­gan­ises the first Marathon-athens Peace Rally. ο γρηγόρης λαμπράκης οργανώνει την πρώτη Μαραθώνια πορεία ειρήνης από τον Μαραθώνα στην αθήνα. 1974 First par­tic­i­pa­tion of women. The win­ner is Greek ath­lete Ge­or­gia...

Newspapers in English

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.