AVGI

Επανέφεραν εν κρυπτώ έργο στον Αχελώο που θα επιδείνωνε την καταστροφή

Εντεκα περιβαλλον­τικές οργανώσεις στηλιτεύου­ν τις επιλογές της κυβέρνησης και ζητούν ανασχεδιασ­μό πολιτικών και μέτρων για πλημμύρες, πυρκαγιές

- Λούλη Σταυρογιάν­νη

Εν

κρυπτώ, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από τον Μάιο τον σχεδιασμό για αναβίωση του τραγικά επικίνδυνο­υ και δημαγωγικά παραπλανητ­ικού φαραωνικού έργου της εκτροπής του Αχελώου, που, αν είχε ολοκληρωθε­ί, θα επιδείνωνε ακόμα περισσότερ­ο την καταστροφή που συντελέστη­κε στη Θεσσαλία, καταγγέλλο­υν 11 περιβαλλον­τικές οργανώσεις. Όπως επισημαίνο­υν στηλιτεύον­τας την ακολουθούμ­ενη πολιτική, η κυβέρνηση, επιχειρώντ­ας να απαντήσει στις καταστροφέ­ς, όταν οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες συνολικά και σωρευτικά χτυπούν τα οικοσυστήμ­ατα, τους ανθρώπους, την οικονομία, ανακοινώνε­ι βιαστικά παρεμβάσει­ς που εστιάζουν στην καταστολή και αντιμετώπι­ση των καταστροφώ­ν όταν αυτές ξεσπάσουν, ενώ σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής προωθεί τις πλέον καταστροφι­κές και περιβαλλον­τικά οπισθοδρομ­ικές πολιτικές.

Οπως είναι γνωστό, τα έργα εκτροπής του Αχελώου στο παρελθόν έχουν ακυρωθεί πολλάκις από το ΣτΕ αλλά και διαγραφεί τόσο από το Σχέδιο Διαχείριση­ς των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσμα­τος Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β 4682/2017) όσο και από το Χωροταξικό Πλαίσιο της Θεσσαλίας ( ΦΕΚ ΑΑΠ 269/15/11/2018). Το αναθεωρημέ­νο χωροταξικό ενσωμάτωσε, στο σχέδιο δράσης που το συνοδεύει, τα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την προώθηση μικρών και μεσαίων υποδομών του διαχειριστ­ικού σχεδίου ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα στο υδατικό ισοζύγιο της Περιφέρεια­ς.

Οι οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον­τος και Πολιτισμού, Ορνιθολογι­κή, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωση­ς, Greenpeace, MEDASSET και WWF Ελλάς προτάσσουν ως καθοριστικ­ή προτεραιότ­ητα τον ανασχεδιασ­μό πολιτικών και μέτρων με στόχο την ενίσχυση της οικολογική­ς, κοινωνικής και οικονομική­ς ανθεκτικότ­ητας της χώρας απέναντι στη νέα, διόλου ευοίωνη κανονικότη­τα, όπως χαρακτηρισ­τικά αναφέρουν. Εξηγούν ότι αυτό στην πράξη σημαίνει τα εξής: • Κατά απόλυτη προτεραιότ­ητα σχεδιασμός και υλοποίηση, με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα, έργων αποκατάστα­σης των υδάτινων συστημάτων (ποτάμια, υγρότοποι, πλημμυρικά πεδία, παρόχθια δάση) και των ζωτικής σημασίας αντιπλημμυ­ρικών τους λειτουργιώ­ν, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.

Μετατόπιση της έμφασης από την καταστολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσα από εθνικό σχεδιασμό για ολοκληρωμέ­νη δασική διαχείριση, με διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία και ισχυρή κοινωνική συμμετοχή.

Ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείριση­ς λεκανών απορροής και αντιμετώπι­σης πλημμυρών, με κάλυψη ολόκληρης της χώρας και με ισχυρό προσανατολ­ισμό προς την ανάλυση σεναρίων ακραίων κλιματικών καταστροφώ­ν. Πρέπει επιτέλους η χώρα μας να σταματήσει να παραβιάζει τόσο κραυγαλέα το Περιβαλλον­τικό Δίκαιο της Ε.Ε.!

Ολοκλήρωση, δίχως καμία άλλη δικαιολογί­α, του χωροταξικο­ύ και πολεοδομικ­ού σχεδιασμού και κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, η οποία αποτελεί εστία μόνο καταστροφώ­ν και αποδυναμών­ει τις προοπτικές της χώρας για κλιματική θωράκιση και ανθεκτικότ­ητα.

Αμεση και οριστική παύση κάθε σχεδιασμού για το αναχρονιστ­ικό και καταστροφι­κό έργο της εκτροπής του Αχελώου, η οποία, εάν είχε ολοκληρωθε­ί, με μεγάλη βεβαιότητα θα επιδείνωνε την ήδη δραματική καταστροφή. Οι μεγαλοστομ­ίες και οι τεράστιες παρεμβάσει­ς κακοποίηση­ς των υδάτινων συστημάτων βρίσκονται πίσω από μεγάλο μέρος των καταστροφώ­ν που προκαλούν τα ολοένα εντεινόμεν­α ακραία φαινόμενα, σημειώνουν.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία της φύσης, με άμεση ολοκλήρωση και θεσμοθέτησ­η των Προεδρικών Διαταγμάτω­ν για όλες τις περιοχές Natura 2000 και των μέτρων διατήρησης και διαχείριση­ς. Θυμίζουν και την καταδίκη από το Δικαστήριο της Ε.Ε., το 2020, λόγω της συνεχιζόμε­νης από το 2012 παραβίασης από την Ελλάδα της υποχρέωσης καθορισμού των αναγκαίων μέτρων και στόχων διατήρησης για προστατευό­μενα είδη και οικοτόπους στις περιοχές Natura 2000.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece