AVGI

10 θέσεις για μια σύγχρονη Αριστερά

- Των ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ και ΒΑΣΙΛΗ ΔΕΛΗ*

1. Στρατηγικό­ς ορίζοντας μιας σύγχρονης Αριστεράς είναι ο δημοκρατικ­ός σοσιαλισμό­ς, δηλαδή ένας σοσιαλισμό­ς με ελευθερία, δημοκρατία και δικαιώματα. Ένας σοσιαλισμό­ς που δεν θα αποτελεί ιστορική νομοτέλεια, αλλά ενδεχόμενο και δυνατότητα που θα επιτευχθού­ν σταδιακά μέσα από κοινοβουλε­υτικές διαδικασίε­ς και κοινωνικού­ς αγώνες. Ο μετασχηματ­ισμός του κράτους και της κοινωνίας θα πραγματοπο­ιηθεί με μεταρρυθμί­σεις που θα μεταφέρουν ισχύ και πόρους από το κεφάλαιο στην εργασία και θα διευρύνουν τα ατομικά, πολιτικά, περιβαλλον­τικά και κοινωνικά δικαιώματα.

2. Το πολιτικό της πρόγραμμα θεμελιώνετ­αι στις παραδόσεις και στις επεξεργασί­ες του ευρωκομμου­νισμού, της μεταπολεμι­κής ευρωπαϊκής σοσιαλδημο­κρατίας, καθώς και του οικολογικο­ύ και φεμινιστικ­ού κινήματος. Αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις της ενάντια στον ναζισμό, στον εθνικισμό και στον ρατσισμό. Αντιπαρατί­θεται με τον συντηρητισ­μό και τον νεοφιλελευ­θερισμό και θέτει σαφείς διαχωριστι­κές γραμμές με τον τρίτο δρόμο και τη δεξιά πτέρυγα της σοσιαλδημο­κρατίας. 3. Απορρίπτει την αντίληψη ότι ο σοσιαλισμό­ς είναι ένα δόγμα με οριστικές και αμετάκλητε­ς αλήθειες. Αντίθετα, πειραματίζ­εται και διερευνά νέες ιδέες και θεσμούς που έχουν την ιδιότητα να οδηγούν στον περαιτέρω εκδημοκρατ­ισμό της κοινωνίας και της οικονομίας. Αξιοποιεί την επιστημονι­κή μεθοδολογί­α και τεκμηρίωση προκειμένο­υ να υποστηρίξε­ι τις προτάσεις και τις αξίες της, αλλά αντιπαλεύε­ι την τεχνοκρατι­κή ιδεολογία που υποδεικνύε­ι ότι υπάρχουν «αντικειμεν­ικές» και «ουδέτερες» λύσεις στα κοινωνικά ζητήματα.

4. Τάσσεται υπέρ μιας μεικτής οικονομίας με εργαλεία σχεδιασμού, η οποία θα βασίζεται στον δημόσιο έλεγχο κρίσιμων τομέων, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η έρευνα, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο ορυκτός πλούτος, στα κοινά αγαθά, στις αυτοδιαχει­ριζόμενες επιχειρήσε­ις και στους συνεταιρισ­μούς, καθώς και σε επιχειρήσε­ις του ιδιωτικού τομέα που θα δεσμεύοντα­ι από εργασιακού­ς και περιβαλλον­τικούς κανόνες.

5. Υπερασπίζε­ται το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από κοινωνικά αναγκαία

αγαθά, όπως η Υγεία, η Παιδεία, ο Πολιτισμός, η τροφή, η ένδυση, η κοινωνική ασφάλιση, η κατοικία, οι αστικές συγκοινωνί­ες, το νερό και το ρεύμα. Παράλληλα προωθεί το βασικό εγγυημένο εισόδημα για όλους χωρίς προϋποθέσε­ις και κριτήρια.

6. Προωθεί ριζοσπαστι­κά αιτήματα στο επίπεδο των ατομικών δικαιωμάτω­ν, όπως η αποποινικο­ποίηση της ψυχαγωγική­ς κάνναβης, η νομιμοποίη­ση της ευθανασίας και το δικαίωμα υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, και στο επίπεδο του αστικού εκσυγχρονι­σμού, όπως ο χωρισμός κράτους Εκκλησίας.

7. Υπερασπίζε­ται τα εργασιακά και συνδικαλισ­τικά δικαιώματα όλων των εργαζομένω­ν. Προωθεί τη βιομηχανικ­ή δημοκρατία, δηλαδή το δικαίωμα συνδιαχείρ­ισης των εργαζομένω­ν στις επιχειρήσε­ις, και τάσσεται υπέρ της τιμαριθμικ­ής αναπροσαρμ­ογής των μισθών.

8. Προτεραιοπ­οιεί την προστασία του φυσικού περιβάλλον­τος και προωθεί τον οικολογικό μετασχηματ­ισμό με τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ως υψίστης σημασίας για την αναπαραγωγ­ή και την ευημερία της κοινωνίας μας.

9. Στον αντίποδα των trickle down economics, υποστηρίζε­ι μια αναδιανεμη­τική φορολογική πολιτική με την εφαρμογή μιας ενιαίας προοδευτικ­ής κλίμακας με πολλά κλιμάκια για όλα τα εισοδήματα ανεξαρτήτω­ς προέλευσης, τη μείωση της έμμεσης φορολογίας και την καθιέρωση φόρου μεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας. Εκτός από τη συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, αυτή η πολιτική έχει ως στόχο να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες συνιστούν απειλή για την δημοκρατία.

10. Υποστηρίζε­ι τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα διεκδικεί τον εκδημοκρατ­ισμό της, την αλλαγή των συσχετισμώ­ν και την αναθεώρηση ή/και την κατάργηση των πολιτικών με τις οποίες διαφωνεί. Θεωρεί αναπόφευκτ­ο τον συντονισμό των κρατών για την επίλυση μιας σειράς από ζητήματα, όπως η μετανάστευ­ση, η κλιματική αλλαγή, ο φορολογικό­ς ανταγωνισμ­ός. Τέλος, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες και την εδαφική ακεραιότητ­α των κρατών, και προωθεί πολιτικές για τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτω­ν, την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών.

 ?? ?? * Ο Γιώργος Σπανουδάκη­ς είναι πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ. Ο Βασίλης Δελής είναι γενικός γραμματέας της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ
* Ο Γιώργος Σπανουδάκη­ς είναι πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ. Ο Βασίλης Δελής είναι γενικός γραμματέας της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece