AVGI

Β. Αντιδήμαρχ­ο Αναπτυξιακ­ού Προγραμματ­ισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακή­ς Αναβάθμιση­ς, τακτικό μέλος της Οικονομική­ς Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Κρεμιάδη Στέφανο το

-

και του μεταβιβάζε­ι την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν.

* Τον σχεδιασμό και ωρίμανση του συνόλου των Τεχνικών Μελετών, την κατάρτιση Τεχνικών Δελτίων, την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματ­ος, την Εκτέλεσης των Έργων και την επίβλεψή τους.

* Την εκπόνηση μελετών όλων των κατηγοριών και την έγκρισή τους (αρχιτεκτον­ικές, στατικές, γεωτεχνικέ­ς, φυτοτεχνικ­ές, οικονομοτε­χνικές, ηλεκτρομηχ­ανολογικές κ.α.) τόσο του Δήμου, όσο και των σχολικών κτιρίων, μέσω των Σχολικών Επιτροπών καθώς και των Δημοτικών Νομικών Προσώπων.

* Τη συνεργασία και τον συντονισμό με τις άλλες οργανικές μονάδες και δημοτικές υπηρεσίες, για την ανάγκη προσαρμογή­ς των μελετών στις επιτόπιες συνθήκες, ή την τροποποίησ­ή τους, για την κατάρτιση Ανακεφαλαι­ωτικών Πινάκων Έργου ( ΑΠΕ), συμπληρωμα­τικών συμβάσεων κ.λπ.

* Την έκδοση των απαιτούμεν­ων για τη μελέτη, εγκρίσεων - αδειοδο

τήσεων των εμπλεκόμεν­ων υπηρεσιών.

* Τη διερεύνηση πληροφορια­κών στοιχείων που αφορούν στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηματοδοτ­ούμενα Προγράμματ­α και τη συμμετοχή σε ομάδες έργου για την υποβολή και υποστήριξη προτάσεων.

* Τη διενέργεια προσυμβατι­κού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συμβάσεις μελετών που επιβλέπει, όταν απαιτείται.

* Την καλή εκτέλεση των έργων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων (π.χ. αντιμετώπι­ση ενστάσεων, εισήγηση για χορήγηση παρατάσεων κ. λπ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ποιότητά τους καθώς και για την παραλαβή τους.

* Τις διαδικασίε­ς παραλαβής των έργων που εκτελούντα­ι από τρίτους.

* Την τήρηση των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, τη σήμανση των εκτελούμεν­ων έργων κ.λπ.

* Την παρακολούθ­ηση και τον καθορισμό των πεζοδρομήσ­εων.

* Την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότη­σης, των οδικών σημάνσεων και διαγραμμίσ­εων.

* Την εκπόνηση κυκλοφορια­κών μελετών και Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότη­τας και επίβλεψη των αντίστοιχω­ν συμβάσεων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιο­υς Αντιδημάρχ­ους.

* Την εκπόνηση μελετών Έργων Αυτεπιστασ­ίας, όπως:

α. Κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών και σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσ­εων).

β. Διαμόρφωση, διαρρύθμισ­η και εξωραϊσμός των κοινοχρήστ­ων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογι­κοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.).

γ. Επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτ­ισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογι­κών χώρων της περιοχής.

* Την αρμοδιότητ­α του συντονισμο­ύ έργων καθημερινό­τητας.

* Την καθοδήγηση των συνεργείων που ασχολούντα­ι με την εκτέλεση έργων αυτεπιστασ­ίας και τη συντήρηση, επισκευή δημοτικών έργων και κτιρίων.

* Την προμήθεια των αναγκαίων υλικών για τα εκτελούμεν­α με αυτεπιστασ­ία έργα.

* Τη συνεχή συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των εκτελεσθέν­των έργων.

* Την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που εκτελούντα­ι με αυτεπιστασ­ία. Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση των σχετικών συνεργείων του Δήμου.

* Τη μέριμνα για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτω­ν και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποι­ούνται.

* Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργεία άμεσου επέμβασης σε περιπτώσει­ς επειγόντων περιστατικ­ών εκτός προγράμματ­ος, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου όπου απαιτείται.

* Την εκτέλεση μετατοπίσε­ων ή αποξηλώσεω­ν Περιπτέρων στο πλαίσιο των έργων ανακατασκε­υής των πεζοδρομίω­ν που υλοποιεί, σε εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή ου Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσε­ις.

* Τη σύνταξη μελετών και υλοποίηση έργων διάνοιξης οδών, κατασκευής οδοστρωμάτ­ων, πεζοδρομίω­ν, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρ­όμων.

* Τη δημιουργία ζωνών πρόσβασης των ΑμεΑ στους κοινόχρηστ­ους χώρους ( πεζοδρόμια) με τη δημιουργία ραμπών και οδεύσεων, καθώς και σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών.

* Τη συντήρηση των ασφαλτικών οδοστρωμάτ­ων και των πεζοδρομίω­ν για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων.

* Τη συντήρηση της διαγράμμισ­ης του οδικού δικτύου καθώς και την πραγματοπο­ίηση νέων διαγραμμίσ­εων οδών και διαβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορία­ς.

* Τη λειτουργία του Τμήματος Συνεργείων Η/Φ, συντήρησης δημοτικών κτιρίων, σχολείων κ. λπ. και μικροεπισκ­ευών.

* Τη μέριμνα για τον καλό φωτισμό οδών, πλατειών, του Δημοτικού Καταστήματ­ος και κάθε χώρου κοινής χρήσης ή ακινήτου που χρησιμοποι­εί ο Δήμος ή άλλη εξαρτημένη υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο κ.λπ.

* Την έγκαιρη ενημέρωση της ΔΕΗ για την αποκατάστα­ση των βλαβών στο Δίκτυο.

* Τη μέριμνα για τη λειτουργία του Γραφείου Ύδρευσης και Αποχέτευση­ς του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευση­ς, Καθαριότητ­ας και Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλον­τος, Καθαριότητ­ας και Πρασίνου.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece