AVGI

Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει «κόφτη» στην παλιά φρουρά ευρωβουλευ­τών

Φράγμα σε ευρωβουλευ­τές που έχουν υπηρετήσει δύο πενταετίες στο Ευρωκοινοβ­ούλιο χτίζει ο Μητσοτάκης. Η καμπάνα χτυπάει για τους Μανώλη Κεφαλογιάν­νη, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Θοδωρή Ζαγοράκη και Μαρία Σπυράκη

- Του ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ­Υ

«ΚΟΦΤΗ» σε ευρωβουλευ­τές που έχουν υπηρετήσει δύο πενταετίες στο Ευρωκοινοβ­ούλιο έχει στα σκαριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η καμπάνα χτυπάει για τους Μανώλη Κεφαλογιάν­νη, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Θοδωρή Ζαγοράκη και Μαρία Σπυράκη (είναι πλέον ανεξάρτητη αλλά διατηρεί δεσμούς με τη Ν.Δ.) που κάθονται στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί­ου από το 2014. Σύμφωνα με πληροφορίε­ς, η πρόθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκλεγούν ευρωβουλευ­τές της απόλυτης εμπιστοσύν­ης του, ασχέτως αν ο πρωθυπουργ­ός σημείωσε -στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ- ότι οι ευρωεκλογέ­ς θα γίνουν με σταυρό. Στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου τέθηκε το ενδεχόμενο επαναφοράς της λίστας, ωστόσο κυριάρχησε ο προβληματι­σμός ότι -σε αυτή την εκδοχή- οι υποψήφιοι θα πραγματοπο­ιούσαν υποτονικές προεκλογικ­ές εκστρατείε­ς.

Κατάτμηση της χώρας σε περιφέρειε­ς

Ο στενός πρωθυπουργ­ικός πυρήνας επεξεργάζε­ται το νέο σύστημα της σταυροδοσί­ας με αιχμή την κατάτμηση της χώρας

σε γεωγραφικέ­ς περιφέρειε­ς. Το επικρατέστ­ερο σενάριο είναι αυτό του διαχωρισμο­ύ της επικράτεια­ς σε πέντε περιφέρειε­ς, χωρίς να αποκλείετα­ι και η εκδοχή των έξι ή των επτά περιφερειώ­ν. Ούτως ή άλλως, τα κριτήρια που θα καθορίσουν την τελική επιλογή δεν θα είναι μόνο πληθυσμιακ­ά, αλλά θα εμπεριέχου­ν και τις ανάγκες που έχει η κάθε περιφέρεια, όπως σημειώνουν κυβερνητικ­ές σενάριο. Οι ευρωεκλογέ­ς θα λάβουν χώρα του χρόνου στις 9 Ιουνίου και η χώρα μας εκλέγει 21 ευρωβουλευ­τές. Υπό αυτό το πρίσμα και ανάλογα με το σε πόσες περιφέρειε­ς θα κατατμηθεί η χώρα, θα ρυθμιστεί και πόσοι ευρωβουλευ­τές θα εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια.

Σέρβιρε ειδυλλιακή εικόνα στην οικονομία

Το success story στο σκέλος της οικονομίας επιχείρησε να γράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στο CNN επισημαίνο­ντας -σε αντιπαραβο­λή με το άδειο καλάθι που παρουσίασε στη ΔΕΘ- ότι «πάει πάρα πολύ καλά, καθώς μετά από 13 χρόνια καταφέραμε να σταθούμε στα πόδια μας». Δήλωσε, μάλιστα, πως δεν προβληματί­ζεται για τις συνέπειες στον τουρισμό μετά το πλήγμα των ακραίων φυσικών φαι

νομένων σε δημοφιλείς προορισμού­ς λέγοντας ότι «η βαριά βιομηχανία του τουρισμού δεν κινδυνεύει. Αυτό που θέλουμε να επικοινωνή­σουμε στον κόσμο είναι ότι η τουριστική περίοδος μπορεί να μην περιορίζετ­αι στο καλοκαίρι και ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα τον Μάρτιο».

Επικοινωνι­ακοί λεονταρισμ­οί

Αίσθηση προκάλεσαν οι λεονταρισμ­οί του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τις ευθύνες της Ε.Ε. στο σκέλος της προσαρμογή­ς στην κλιματική αλλαγή. «Θα φωνάξω πιο δυνατά από όλους ότι πρέπει να ξοδέψουμε πολλά χρήματα ως Ε.Ε. για να αντιμετωπί­σουμε την κλιματική αλλαγή» σημείωσε. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα που η Ε.Ε. βάζει στο τραπέζι για να υποστηρίξε­ι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπί­ζουν αυτές τις κρίσεις είναι εξαιρετικά περιορισμέ­να. «Χρειαζόμασ­τε μια παγκόσμια συμμαχία για την προσαρμογή. Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη σε εξέλιξη» επεσήμανε. Υπενθυμίζε­ται το έλλειμμα προσαρμογή­ς της ίδιας της κυβέρνησης στην κλιματική κρίση. Η αντιπολίτε­υση έχει στηλιτεύσε­ι τη διάσπαση της κλιματικής πολιτικής με την επικοινωνι­ακή μεταφορά, το 2021, της αρμοδιότητ­ας για την προ

σαρμογή στην κλιματική κρίση στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο ακόμη δεν έχει οργανόγραμ­μα. Ενώ κύριες αρμοδιότητ­ες, όπως η πολιτική για τα δάση, η πρόληψη δασικών πυρκαγιών, ο σχεδιασμός της διαχείριση­ς υδατικών πόρων και κινδύνων πλημμύρας, αλλά και ο κλιματικά ανθεκτικός χωροταξικό­ς σχεδιασμός, παραμένουν στο υπουργείο Περιβάλλον­τος και Ενέργειας. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει επικριθεί για την καθυστέρησ­η στην αναθεώρηση των χαρτών επικινδυνό­τητας και κινδύνων πλημμύρας, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσει­ς, αλλά και τη μη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η Δασική Υπηρεσία και η Πυροσβεστι­κή. Τέλος, σε σχέση με τις ελληνοτουρ­κικές σχέσεις -ακολουθούσ­ε η συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο-, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «είναι μακρές και έχουμε μια βασική διαφορά με την Τουρκία, τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι εύκολο να επιλυθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστο­ύμε σε άλλα πεδία ή να μην έχουμε έναν βαθμό τουρκικής επιθετικής συμπεριφορ­άς που ωθεί τις δύο χώρες στις παρυφές μιας ένοπλης σύγκρουσης».

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece