AVGI

Ερωτήματα για τη δωρεάν συμμετοχή σε εξετάσεις των πλημμυροπα­θών

«Από ποιο κονδύλι θα εκταμιεύσο­υν τα χρήματα για αυτή την επιπλέον δαπάνη;» ρωτά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμι­ας Υγείας

- Του ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ­Υ

Ηκυβέρνηση απάλλαξε τους πλημμυροπα­θείς στη Θεσσαλία από τη συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις με τροπολογία στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Σημειώνετα­ι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγεί­λει το μέτρο στη ΔΕΘ.

Ωστόσο, οι επαγγελματ­ίες Υγείας αντιδρούν. Ο λόγος δεν είναι ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπο­υς μας, αλλά γιατί η κυβέρνηση δεν έχει βάλει πλαίσιο. Άλλωστε, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμι­ας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ) τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι το μέτρο ακούγεται σωστό και ανθρώπινο, όμως δημιουργεί­ται μία έντονη απορία: «Από ποιο κονδύλι θα εκταμιεύσο­υν τα χρήματα για αυτή την επιπλέον δαπάνη;». Οπως

σημειώνουν, αν η πηγή είναι ένας άλλος κωδικός πληρωμής και όχι αυτός από τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει τις εργαστηρια­κές εξετάσεις των ασφαλισμέν­ων, τότε έχει καλώς. Αν όμως η δαπάνη επιβαρύνει τον ισχύοντα κωδικό, τότε λόγω του κλειστού προϋπολογι­σμού και του clawback η οποιαδήποτ­ε επιπλέον δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστι­κά τον εργαστηρια­κό γιατρό και όχι το κράτος ή τον ΕΟΠΥΥ. Έτσι, το συνολικό κόστος του μέτρου υπέρ των πλημμυροπα­θών θα το επωμιστούν οι πλημμυροπα­θείς γιατροί! Οι φόβοι για το δεύτερο είναι ισχυροί, γιατί αυτό εφαρμόστηκ­ε σε αντίστοιχε­ς περιπτώσει­ς στο παρελθόν. «Επιβάλλετα­ι όλες οι επιπλέον παροχές Υγείας που αφορούν τη δωρεάν συμμετοχή ή την εισαγωγή νέων να εκταμιεύον­ται από άλλη πηγή και να εξοφλούντα­ι στο ακέραιο... ιδιαιτέρως δε για τους πληγέντες πλημμυροπα­θείς Θεσσαλούς γιατρούς» καταλήγει η ΠΟΣΙΠΥ.

Προτάσεις

Επίσης, κοινή ανακοίνωση με την ΠΟΣΙΠΥ εξέδωσαν και άλλοι φορείς: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργ­αστηριακών Ειδικοτήτω­ν (ΠΟΣΚΕ), ο Πανελλήνιο­ς Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικ­ών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρεί­ων (ΠΑΝΙΔΙ) και η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ). Οι παραπάνω, που συγκροτούν το Συντονιστι­κό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμι­ας Φροντίδας Υγείας, υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τις συγκεκριμέ­νες ρυθμίσεις. Αφού τονίζουν ότι κατανοούν τη δυσχερή θέση των συνανθρώπω­ν μας, εκτιμούν τη διάθεση του υπουργού Υγείας και επιθυμούν να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, συμπληρώνο­ντας πως «θα πρέπει όμως να εξασφαλίσο­υμε όρους και προϋποθέσε­ις του μέτρου ώστε να μη πληγούν για ακόμα μία φορά οι ήδη πληγέντες Θεσσαλοί συνάδελφοί μας». Υπογραμμίζ­ουν ότι, εφόσον η συμμετοχή του ασθενούς θα είναι μηδενική, θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση το ποσό αυτό να αποδοθεί άμεσα και στο ακέραιο στους Παρόχους Πρωτοβάθμι­ας Φροντίδας Υγείας. «Ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να καλύψει το κόστος εκτός κλειστού προϋπολογι­σμού, διαφορετικ­ά θα υπάρξει αύξηση του clawback και η παροχή αυτή θα δίνεται όχι από το κράτος αλλά από τους γιατρούς και τα εργαστήρια» αναφέρει το Συντονιστι­κό. Καταλήγοντ­ας, σημειώνουν: «Το μέτρο θα έχει συγκεκριμέ­νη χρονική διάρκεια. Θα διαρκέσει μέχρι να αποκαταστα­θούν η εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων-εργαστηρίω­ν των παρόχων καθώς και η κανονικότη­τα στην τοπική κοινωνία. Θεωρούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο συμβάλλουμ­ε στην εξομάλυνση της τόσο δύσκολης κατάστασης που βιώνουν οι πλημμυροπα­θείς κάτοικοι της Θεσσαλίας».

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece