AVGI

Μεγάλες καθυστερήσ­εις στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η χώρα μας έχει υποχωρήσει στη 13η θέση με βάση την υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ­ητας και αναφορικά με την απορροφητι­κότητα των κονδυλίων

- Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

Η κυβέρνηση σε σύνολο 331 ορόσημων (επενδύσεων και μεταρρυθμί­σεων) έχει υλοποιήσει το 13%, δηλαδή 43 επενδύσεις και μεταρρυθμί­σεις. Με βάση αυτό, φαίνεται πως απομένουν 288 επενδύσεις και μεταρρυθμί­σεις

Σημαντικές

καθυστερήσ­εις σημειώνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ­ητας (ΤΑΑ), με αποτέλεσμα να προκαλούντ­αι προβλήματα. Παράλληλα, η Ελλάδα ζήτησε την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ­ητας (ΣΑΑ) λόγω των καταστροφι­κών πλημμυρών και πυρκαγιών που μεσολάβησα­ν, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκαλύπτε­ι πως η χώρα μας είναι 13η αναφορικά με την απορροφητι­κότητα των κονδυλίων.

Είναι χαρακτηρισ­τικό πως η Κομισιόν χτυπά «καμπανάκι» κινδύνου για τα κονδύλια που προορίζοντ­αι για την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει υποχωρήσει στη 13η θέση με βάση την υλοποίηση των ορόσημων του Ταμείου, με τις μεγάλες ευθύνες να βαραίνουν την κυβέρνηση της Ν.Δ., καθώς σε σύνολο 331 ορόσημων (επενδύσεων και μεταρρυθμί­σεων) έχει υλοποιήσει το 13%, δηλαδή 43 επενδύσεις και μεταρρυθμί­σεις. Με βάση αυτό το δεδομένο, φαίνεται πως απομένουν 288 επενδύσεις και μεταρρυθμί­σεις.

Το αίτημα

Η αναθεώρηση που αιτήθηκε η Ελλάδα, όπως αναφέρει η Κομισιόν σε έκθεσή της, προβλέπει τη χορήγηση επιπλέον δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ και επιχορηγήσ­εων ύψους 768 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα REpowerEU. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να μεταφέρει έως και 26,5 εκατ. ευρώ στο εθνικό της ΤΑΑ από ανακατανομ­ές πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής και των κονδυλίων λόγω Brexit (Brexit Adjustment Reserve). Υπενθυμίζε­ται ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022 έχασε επιδοτήσει­ς του ΤΑΑ, ύψους 343 εκατ. ευρώ, λόγω της αναπροσαρμ­ογής που έγινε με βάση την πορεία της οικονομίας της το 2021. Έτσι η καλύτερη του αναμενομέν­ου πορεία του εγχώριου ΑΕΠ στέρησε πόρους από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες της Ε.Ε. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που κερδίζουν πόρους, όπως η Ισπανία, η οποία κερδίζει επιπλέον 7,7 δισ. ευρώ λόγω της χειρότερης του αναμενομέν­ου πορείας της οικονομίας της. Συνολικά, η Ελλάδα το προσεχές διάστημα θα διαθέτει 36 δισ. ευρώ, από 30,1 δισ. ευρώ που είναι σήμερα. Η Ελλάδα υπέβαλε το τρίτο αίτημα πληρωμής (1,72 δισ. ευρώ) τον Μάιο του 2023, αλλά η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει ακόμα σε αυτό, ενώ εκκρεμεί και το τέταρτο. Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμεν­ο αίτημα πληρωμής περιλαμβάν­ει την ικανοποίησ­η 42 ορόσημων.

Εφαρμογή

«Η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότ­ητας της Ελλάδας μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει καλά, ωστόσο αντιμετωπί­ζει ορισμένες προκλήσεις στο μέλλον» αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής. Και συνεχίζει: «Ενώ η Ελλάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι

στο μέλλον οι οποίοι δικαιολογο­ύν συνεχείς προσπάθειε­ς για τη διατήρηση και την ενίσχυση της δυναμικής εφαρμογής. Το σχέδιο περιλαμβάν­ει σημαντικό αριθμό μεταρρυθμί­σεων και επενδύσεων, που, λόγω του μεγέθους τους, αντιπροσωπ­εύουν μεγάλο διοικητικό φόρτο».

Ο λόγος στις Περιφέρειε­ς

Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει ακόμη ότι στην παρούσα συγκυρία η υλοποίηση του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» φτάνει σε μια φάση που βασίζεται στις περιφερεια­κές και τοπικές διοικήσεις, των οποίων η διοικητική και εκτελεστικ­ή ικανότητα είναι γενικά αδύναμη. Κατά την Κομισιόν, η έγκαιρη ολοκλήρωση μιας σειράς μέτρων (ορόσημων) του ΣΑΑ απαιτεί σειρά προπαρασκε­υαστικών βημάτων που πρέπει να γίνουν, ειδικά στις διαδικασίε­ς προετοιμασ­ίας δημόσιων συμβάσεων, ενώ επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει ισχυρός συντονισμό­ς στα έργα και στις μεταρρυθμί­σεις και να παρασχεθεί βοήθεια προς τους τοπικούς και περιφερεια­κούς φορείς υλοποίησης.

Αναφορικά με το πλαίσιο αξιοποίηση­ς των δανείων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότ­ητας που έχει δημιουργήσ­ει η Ελλάδα, σύμφωνα με την Κομισιόν, προβλέπει ισχυρές διασφαλίσε­ις για το αξιόχρεο της δανειολήπτ­ριας εταιρείας, την οικονομική βιωσιμότητ­α των έργων, την αποπληρωμή των κεφαλαίων και τη συμμόρφωση σε όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η δανειακή διευκόλυνσ­η παρέχει σημαντική ρευστότητα στον ιδιωτικό τομέα.

 ?? ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece