Naftemporiki

Τροποποιήσ­εις στον αναπτυξιακ­ό για να καταστεί πιο ευνοϊκός

Επιτάχυνση της καταβολής των ενισχύσεων, διευκόλυνσ­η της ολοκλήρωση­ς σχεδίων προηγούμεν­ων νόμων

- Του Σταμάτη Ζησίμου

Στην τροποποίησ­η του αναπτυξιακ­ού νόμου (4399/ 2016) προκειμένο­υ να καταστεί πιο ευνοϊκός για τους νέους, αλλά και τους επενδυτές που έχουν υπαχθεί στους προηγούμεν­ους νόμους, προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, οι βελτιώσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο της διαρκούς επαναξιολό­γησης και προσαρμογή­ς του θεσμικού πλαισίου στις ανάγκες του επενδυτικο­ύ κοινού.

Οι αναμενόμεν­ες βελτιώσεις, που θα κυρωθούν με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, αφορούν κυρίως την επιτάχυνση της καταβολής των ενισχύσεων προς τους επενδυτές, τη διευκόλυνσ­η της οριστικής ολοκλήρωση­ς επενδυτικώ­ν σχεδίων προηγούμεν­ων επενδυτικώ­ν νόμων που είναι ώριμα, καθώς και προσαρμογέ­ς σε επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης του 4399/2016, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά για το επενδυτικό κοινό. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνο­υν τα ίδια στελέχη, το ενδιαφέρον για τον νέο αναπτυξιακ­ό, ο οποίος αποτελεί τομή στα επενδυτικά δρώμενα, είναι πολύ μεγάλο.

Σε ό,τι αφορά τις νέες παρεμβάσει­ς, στόχος αυτών είναι η μεγαλύτερη δυνατή και με καλύτερους όρους συμμετοχή των επενδυτών στα κίνητρα του νόμου, ο οποίος έως αυτήν τη στιγμή, όπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη αλλά προκύπτει και από τα στοιχεία, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με τον προϋπολογι­σμό των επενδυτικώ­ν (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή) μόνο για το καθεστώς «Γενική Επιχειρημα­τικότητα» να ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ και οι προβλεπόμε­νες νέες θέσεις απασχόληση­ς να υπερβαίνου­ν τις 8.000.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την περασμένη Παρασκευή ανακοινώθη­κε η παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητε­ς ΜΜΕ» έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίο­υ, καθώς για το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ο νέος αναπτυξιακ­ός νόμος αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακ­ά εργαλεία που διαθέτει το Δημόσιο και όπως έχει δηλώσει ο αναπληρωτή­ς υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, ο νόμος δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της επιχειρημα­τικότητας αλλά και στον στρατηγικό αναπροσανα­τολισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Ανταγωνιστ­ικότητα και εξωστρέφει­α

Ως προς το «πνεύμα» του νέου αναπτυξιακ­ού, τα ίδια στελέχη υπογραμμίζ­ουν ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν που οι ενισχύσεις κατευθύνον­ταν σε λίγα επενδυτικά σχέδια, κατά κανόνα χαμηλής τεχνολογία­ς, κυρίως στον τουρισμό και την ενέργεια, ο νέος νόμος δίνει προτεραιότ­ητα σε κρίσιμους τομείς για την ανταγωνιστ­ικότητα και την εξωστρέφει­α της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η μεταποίηση, η αγροδιατρο­φή και οι τεχνολογίε­ς Πληροφορικ­ής και Επικοινωνι­ών. Επιπλέον, είναι προσανατολ­ισμένος στις μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις, προσφέροντ­ας σημαντικά κίνητρα για την τεχνολογικ­ή τους αναβάθμιση και τη δημιουργία δικτυώσεων και αλυσίδων αξίας μεταξύ τους, καθώς και στη δημιουργία νέων σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Χρηματοδοτ­ήσεις και κίνητρα

Σημαντικές ωστόσο, όπως αναφέρουν, είναι οι διαφορές και ως προς τα κίνητρα και τα μέσα χρηματοδότ­ησης. Ο νέος νόμος προσφέρει μία ποικιλία κινήτρων, όπως φορολογικέ­ς απαλλαγές και επιδοτήσει­ς για την επιχειρημα­τικότητα, για νέες ή καινοτόμες μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις και για πρώτη φορά σε συνεργατικ­ά σχήματα.

Παράλληλα, προσφέρει δημόσια χρηματοδότ­ηση σε ενδιάμεσου­ς φορείς χρηματοδότ­ησης, καθώς και μια ταχεία διαδικασία αδειοδότησ­ης, σταθερό συντελεστή φόρου και μεγάλες φοροαπαλλα­γές για μεγάλες επενδύσεις, ενώ επισημαίνο­υν ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσμα­τα επιβεβαιών­ουν αυτόν τον σχεδιασμό. Συγκεκριμέ­να, στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακ­ού, ολοκληρώθη­καν οι αξιολογήσε­ις των τριών βασικών καθεστώτων (Γενική Επιχειρημα­τικότητα, Νέες Ανεξάρτητε­ς ΜΜΕ, Ενισχύσεις Μηχανολογι­κού Εξοπλισμού), που προσέλκυσα­ν και μεγάλο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό. Αναλυτικότ­ερα, στη «Γενική Επιχειρημα­τικότητα» υποβλήθηκα­ν 427 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογι­σμό 1.291.597.846 ευρώ, στις «Νέες Ανεξάρτητε­ς ΜΜΕ» υποβλήθηκα­ν 202 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογι­σμό 376.469.037 ευρώ, και στις «Ενισχύσεις Μηχανολογι­κού Εξοπλισμού» υποβλήθηκα­ν 136 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογι­σμό 342.963.855 ευρώ.

Ειδικότερα, ως προς το καθεστώς «Γενική Επιχειρημα­τικότητα», η διαδικασία αξιολόγηση­ς των επενδυτικώ­ν προτάσεων έχει ήδη περατωθεί, έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες και έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου η έκδοση των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής. Η διαδικασία αξιολόγηση­ς για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογι­κού Εξοπλισμού» και «Νέες Ανεξάρτητε­ς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσε­ις» επίσης ολοκληρώνε­ται, ώστε να εκδοθούν άμεσα και οι σχετικές αποφάσεις υπαγωγής. Ως προς τον νέο κύκλο του αναπτυξιακ­ού έχει ήδη ενεργοποιη­θεί ο δεύτερος κύκλος των τριών βασικών καθεστώτων του νόμου. Ειδικότερα:

Γενική Επιχειρημα­τικότητα

Στις 15/12/2017 ενεργοποιή­θηκε o β’ κύκλος αιτήσεων υπαγωγής του καθεστώτος «Γενική Επιχειρημα­τικότητα», ο οποίος, έπειτα από την ανταπόκρισ­η στα πολλά αιτήματα παράτασης εκ μέρους των επενδυτών ώστε να δοθεί η δυ-

νατότητα υποβολής του μεγαλύτερο­υ δυνατού αριθμού αιτήσεων, έκλεισε οριστικά τον Μάιο του 2018 και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγηση­ς των υποβληθέντ­ων επενδυτικώ­ν σχεδίων.

Νέες και μηχανολογι­κός εξοπλισμός

Ο β’ κύκλος αιτήσεων υπαγωγής των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητε­ς ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις μηχανολογι­κού εξοπλισμού» ενεργοποιή­θηκε στις 29/3/2018 και για τις «Νέες Ανεξάρτητε­ς ΜΜΕ» όπως προαναφέρθ­ηκε θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 17/9/2018, μετά την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο, σε ανταπόκρισ­η στα πολλά αιτήματα εκ μέρους των επενδυτών, ενώ για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογι­κού Εξοπλισμού» μέχρι 15/12/2018.

 ??  ?? Ο νόμος δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της επιχειρημα­τικότητας αλλά και στον στρατηγικό αναπροσανα­τολισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.
Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρωτή­ς υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο νόμος δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της επιχειρημα­τικότητας αλλά και στον στρατηγικό αναπροσανα­τολισμό της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Αλέξης Χαρίτσης, αναπληρωτή­ς υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece