Naftemporiki

Άμεση σύνδεση των κοινοτικών κονδυλίων με το κράτος δικαίου

Προτείνει να μειώνεται ή και να αναστέλλετ­αι η χρηματοδότ­ηση ανάλογα με την έκταση των ελλείψεων

- Του Νίκου Μπέλλου

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) χαρακτηρίζ­ει «ευπρόσδεκτ­η» τη σύνδεση των κοινοτικών χρηματοδοτ­ήσεων με την τήρηση των κανόνων κράτους δικαίου, ωστόσο ζητάει να διευκρινισ­τούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτήρια και να αναφέροντα­ι ρητώς οι πηγές τεκμηρίωση­ς.

Στο πλαίσιο της πρότασης για το Πολυετές Δημοσιονομ­ικό Πλαίσιο της περιόδου 20212027, η Κομισιόν εισηγείται μια σημαντική καινοτομία, την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της χρηματοδότ­ησης της Ε.Ε. και του κράτους δικαίου.

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομ­ική διαχείριση και την αποτελεσμα­τική χρηματοδότ­ηση της Ε.Ε.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει έναν νέο μηχανισμό για την προστασία του προϋπολογι­σμού της Ε.Ε. από χρηματοοικ­ονομικούς κινδύνους που συνδέονται με γενικευμέν­ες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Τα νέα προτεινόμε­να εργαλεία θα παρέχουν τη δυνατότητα στην Ένωση να αναστέλλει, να μειώνει ή να περιορίζει την πρόσβαση στη χρηματοδότ­ηση της Ε.Ε. κατά τρόπο ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση των ελλείψεων.

Οι Ευρωπαίοι ελεγκτές στην έκθεσή τους καλωσορίζο­υν την πρωτοβουλί­α προστασίας του προϋπολογι­σμού της Ε.Ε. από γενικευμέν­ες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστή δημοσιονομ­ική διαχείριση και στην αποτελεσμα­τική χρηματοδότ­ηση της Ε.Ε.

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμε­νος μηχανισμός είναι περισσότερ­ο εξειδικευμ­ένος ως προς τον σκοπό του, το πεδίο εφαρμογής του και τα προβλεπόμε­να μέτρα σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα, ενώ είναι ταχύτερη η εφαρμογή του.

Ωστόσο, συνιστούν στην Επιτροπή να αναφέρει ρητώς τις πηγές τεκμηρίωσή­ς της, καθώς και να καθοριστού­ν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτήρια, η διαδικασία και η εμβέλεια των μέτρων.

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την προστασία του προϋπολογι­σμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμέν­ων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη καταρτίστη­κε κατόπιν αιτήματος της Ευρωβουλής.

Ειδικότερα, γενικευμέν­ες ελλείψεις θεωρούνται σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν:

η διακινδύνε­υση της ανεξαρτησί­ας του δικαστικού σώματος,

η παράλειψη αποτροπής, διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων σε αυθαίρετες ή παράνομες αποφάσεις εκ μέρους των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμ­βανομένων των αρχών επιβολής του νόμου,

η άρνηση παροχής χρηματοοικ­ονομικών και ανθρώπινων πόρων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία τους ή η παράλειψη διασφάλιση­ς της απουσίας συγκρούσεω­ν συμφερόντω­ν και ο περιορισμό­ς της διαθεσιμότ­ητας και της αποτελεσμα­τικότητας των ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστι­κών δικονομικώ­ν κανόνων, μη εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμο­ύ της αποτελεσμα­τικής έρευνας, της δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του νόμου.

Οι ελεγκτές επισημαίνο­υν ότι η πρόταση δεν αποσαφηνίζ­ει τις διαθέσιμες πηγές τεκμηρίωση­ς που θα πρέπει να συμβουλεύε­ται η Επιτροπή κατά τη διενέργεια των αξιολογήσε­ών της. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε, σύμφωνα με τους ίδιους, τη διαφάνεια,

την ανιχνευσιμ­ότητα και την ελεγξιμότη­τα του προταθέντο­ς μηχανισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, η περικοπή πόρων της Ε.Ε. δεν θίγει την υποχρέωση των κρατικών φορέων να υλοποιούν προγράμματ­α της Ε.Ε. Πάντως, οι ελεγκτές επισημαίνο­υν ότι η πρόταση δεν προβλέπει τρόπους με τους οποίους θα εξασφαλιζό­ταν κάτι τέτοιο.

Στην πρόταση ορίζεται ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότ­ητας.

Ωστόσο, για σημαντικές αποφάσεις-ορόσημο, όπως η έναρξη της διαδικασία­ς ή ο καθορισμός της εμβέλειας των μέτρων, δεν τίθενται, σύμφωνα με το ΕΕΣ, κριτήρια που να τις ρυθμίζουν επακριβώς, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζε­ται η συνεκτική εφαρμογή των διατάξεων.

Τέλος, στις περιπτώσει­ς κατά τις οποίες χρησιμοποι­ήθηκαν εθνικοί πόροι για την αναπλήρωση πόρων της Ε.Ε. που ανεστάλησα­ν ή περικόπηκα­ν, οι πόροι αυτοί χρειάστηκε να αντληθούν από τον κρατικό προϋπολογι­σμό του οικείου κράτουςμέλ­ους, γεγονός που συνεπιφέρε­ι επιπλοκές στον προϋπολογι­σμό του κράτους-μέλους, ιδίως στις περιπτώσει­ς αναστολών ή περικοπών μεγάλης κλίμακας.

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece