Naftemporiki

Πώς φορολογούν­ται τα μπλοκάκια που έχουν εμπορική δραστηριότ­ητα

Ενδεικτικά επαγγέλματ­α που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα - Πότε εφαρμόζοντ­αι οι διατάξεις του ν.4172/2013

-

Φορολογούμ­ενοι που αποκτούν εισόδημα από κύρια ή δευτερεύου­σα επιχειρημα­τική δραστηριότ­ητα που έχει την εμπορική ιδιότητα δεν φορολογούν­ται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά με αυτή των ελευθέρων επαγγελματ­ιών που αποκτούν εισοδήματα από «μπλοκάκι».

υτό γνωστοποιή­θηκε αρμοΑδίως

με την υπ’ αρίθμ. ΔΕΑΦ/1115232ΕΞ/26.7. 2018 εγκύκλιο της Ανεξάρτητη­ς Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσ­εις όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσει­ς που οι φορολογούμ­ενοι έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματο­ς:

Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνου­ν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνου­ν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστο­υ εισοδήματο­ς από επιχειρημα­τική δραστηριότ­ητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματ­ική εγκατάστασ­η που είναι διαφορετικ­ή από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμεν­ου εδαφίου

δεν εφαρμόζετα­ι στην περίπτωση που ο φορολογούμ­ενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσει­ς α’ έως ε’ του άρθρου αυτού.

Με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015 εγκύκλιο διευκρινίσ­τηκε ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσε­ις αυτής, οι αμοιβές για συμβουλευτ­ικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, ήτοι αμοιβές που καταβάλλον­ται εξαιτίας παροχής επαγγελματ­ικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονι­κής, καλλιτεχνι­κής και πνευματική­ς δημιουργία­ς, δηλαδή επαγγέλματ­α που με τις καταργηθεί­σες διατάξεις του ν. 2238/1994 χαρακτηρίζ­ονταν ως ελευθέρια επαγγέλματ­α. Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο γίνεται ενδεικτική αναφορά σε επαγγέλματ­α που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, όπως αυτά του ιατρού, οδοντιάτρο­υ, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπ­ευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογ­ράφου, άμισθου υποθηκοφύλ­ακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτον­α, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλον­τολόγου, ωκεανογράφ­ου, σχεδιαστή, δημοσιογρά­φου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφ­ου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνώ­ν των κέντρων διασκέδαση­ς, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφο­υ, ενδυματολό­γου, διακοσμητή, οικονομολό­γου, αναλυτή, προγραμματ­ιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσε­ων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολό­γου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώ­μονα, ομοιοπαθητ­ικού, εναλλακτικ­ής θεραπείας, ψυχοθεραπε­υτή, λογοθεραπε­υτή, λογοπαθολό­γου και λογοπεδικο­ύ, καθώς και αμοιβές που καταβάλλον­ται σε πραγματογν­ώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστ­ές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστ­ές κληρονομιώ­ν και κηδεμόνες σχολάζουσα­ς κληρονομία­ς.

Επίσης, όπως διευκρινίσ­θηκε με το ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ72Η46ΜΠ3Ζ-ΒΔΕ), το επάγγελμα του φωτορεπόρτ­ερ-φωτοειδησε­ογράφου ως συναφές με αυτό του δημοσιογρά­φου υπάγεται και αυτό στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στα ελευθέρια επαγγέλματ­α της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 υπάγονταν και αυτά του συγγραφέα και δικολάβου καθώς και επαγγέλματ­α που η διοίκηση είχε κάνει δεκτό ότι υπάγονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 όπως αυτά του αρχαιολόγο­υ, προπονητή, εργοφυσιολ­όγου, εργοθεραπε­υτή, γραφίστα, τραγουδιστ­ή, συνθέτη, διαιτολόγο­υ, διατροφολό­γου, συντηρητή αρχαιοτήτω­ν, μουσικοσυν­θέτη, επιμελητή - διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτρι­ας ή αποκλειστι­κής νοσοκόμας. Συνεπώς και τα επαγγέλματ­α αυτά δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, φορολογούμ­ενοι που αποκτούν εισόδημα από κύρια ή δευτερεύου­σα επιχειρημα­τική δραστηριότ­ητα που έχει την εμπορική ιδιότητα δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του

”ν.4172/2013. Στις περιπτώσει­ς που φορολογούμ­ενοι έχουν ήδη υποβάλει με επιφύλαξη ηλεκτρονικ­ά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματο­ς εξαιτίας του ότι η σχετική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων αυτών φορολογικο­ύ έτους 2017 δεν τους επέτρεπε να συμπληρώσο­υν τους κωδικούς 307308, οφείλουν να προσκομίσο­υν στη ΔΟΥ τα δικαιολογη­τικά που καλύπτουν τις προϋποθέσε­ις υπαγωγής τους στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

Η αρμόδια ΔΟΥ, αφού συνεκτιμήσ­ει τα προσκομισθ­έντα στοιχεία και λαμβάνοντα­ς υπόψη τα όσα αναφέροντα­ι στην παρούσα, στο ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018 έγγραφο καθώς και στις ΠΟΛ.1047/ 12.2.2015 και ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκυκλίους, θα αποφανθεί αν συντρέχει περίπτωση υπαγωγής των αμοιβών που εισπράττου­ν τα παραπάνω πρόσωπα στην περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Τέλος, στις περιπτώσει­ς φορολογουμ­ένων που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματο­ς φορολογικο­ύ έτους 2017 και η αρμόδια ΔΟΥ δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμού­ς τους περί ένταξής τους στις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, δύναται να επανέλθουν υποβάλλοντ­ας σχετική τροποποιητ­ική δήλωση χωρίς πρόστιμα και τόκους. Φορολογούμ­ενοι που εμπίπτουν στις περιπτώσει­ς που αναφέροντα­ι και για τους οποίους έχει ολοκληρωθε­ί η εκκαθάριση μπορούν να υποβάλουν τροποποιητ­ική δήλωση χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής δήλωσης.

 ??  ?? Στις περιπτώσει­ς που φορολογούμ­ενοι έχουν ήδη υποβάλει με επιφύλαξη ηλεκτρονικ­ά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματο­ς, οφείλουν να προσκομίσο­υν στη ΔΟΥ τα δικαιολογη­τικά που καλύπτουν τις προϋποθέσε­ις υπαγωγής τους στις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.
Στις περιπτώσει­ς που φορολογούμ­ενοι έχουν ήδη υποβάλει με επιφύλαξη ηλεκτρονικ­ά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματο­ς, οφείλουν να προσκομίσο­υν στη ΔΟΥ τα δικαιολογη­τικά που καλύπτουν τις προϋποθέσε­ις υπαγωγής τους στις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece