Naftemporiki

Διπλή ώθηση στα συνολικά έσοδα της Capital Product Partners

Τα νέα πλοία και ο μεγαλύτερο­ς αριθμός ναυλωμένων ταξιδιών τόνωσαν τον τζίρο

- Του Λάμπρου Καραγεώργο­υ

Ηπροσθήκη πλοίων στον στόλο και η βελτίωση του βαθμού απασχόλησή­ς του κράτησαν σε ικανοποιητ­ικά επίπεδα τα μεγέθη της Capital Product Partners στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2018, καθώς οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοπ­οιείται δεν διακρίθηκα­ν για τις επιδόσεις. Ωστόσο οι εκτιμήσεις για τις μεσοπρόθεσ­μες προοπτικές των αγορών είναι θετικές.

Ειδικότερα, η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε για το β’ τρίμηνο του 2018 καθαρά κέρδη 4 εκατ. δολ. έναντι 9,8 εκατ. δολ. για το β’ τρίμηνο του 2017 και 5,3 εκατ. δολ. για το α’ τρίμηνο του 2018.

Τα συνολικά έσοδα για το β’ τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα 65,5 εκατ. δολ. καταγράφον­τας αύξηση 5,5% σε σύγκριση με τα 62,1 εκατ. δολ. του β’ τριμήνου του 2017.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγέθυνση του στόλου της Capital με την προσθήκη του δεξαμενόπλ­οιου «Aristaios», το οποίο αγοράσθηκε τον Ιανουάριο του 2018, καθώς και τον μεγαλύτερο αριθμό ναυλωμένων ταξιδιών που πραγματοπο­ίησαν τα πλοία της εταιρείας σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο. Ο αντίκτυπος αυτών των παραγόντων αντισταθμί­στηκε εν μέρει από τους χαμηλότερο­υς μέσους ναύλους που είχαν ορισμένα από τα πλοία της Capital λόγω της γενικότερη­ς εικόνας που είχαν οι αγορές των δεξαμενόπλ­οιων και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματ­οκιβωτίων.

Σημειώνετα­ι ότι ο στόλος της Capital Product Partners αποτελείτα­ι από 37 πλοία, εκ των οποίων 21 σύγχρονα MR (Medium Range) product tankers, τέσσερα Suezmax μεταφοράς αργού, ένα Aframax crude/product δεξαμενόπλ­οιο, δέκα containers­hips τύπου Neo Panamax και ένα Capesize μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Ναυλοσύμφω­να

Σχολιάζοντ­ας τα αποτελέσμα­τα της εταιρείας ο κ. Jerry Kalogirato­s, διευθύνων σύμβουλος της Capital Product, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το τρέχον τρίμηνο έχουν εξασφαλισθ­εί ναυλοσύμφω­να για οκτώ δεξαμενόπλ­οια σε ελκυστικού­ς ναύλους σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς, ενώ για το υπόλοιπο του 2018 μόνο δύο πλοία θα υποστούν δεξαμενισμ­ό.

Πάντως στη spot αγορά των δεξαμενόπλ­οιων μεταφοράς προϊόντων αργού οι ναύλοι έχουν υποχωρήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο, λόγω της υπερπροσφο­ράς της χωρητικότη­τας και του αρνητικού κλίματος στην αγορά δεξαμενόπλ­οιων.

Πάντως η δραστηριότ­ητα των χρονοναυλω­μένων πλοίων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντανακλών­τας εν μέρει τις θετικές προοπτικές για τον τομέα.

Βιβλίο παραγγελιώ­ν

Από την πλευρά της προσφοράς, το βιβλιάριο παραγγελιώ­ν παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αναφορικά με το μέλλον, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η καθαρή αύξηση του στόλου για δεξαμενόπλ­οια μεταφοράς προϊόντων θα είναι της τάξης μόλις του 1,5% το 2018, γεγονός που θα αντιπροσωπ­εύει τον βραδύτερο ρυθμό ανόδου από το 2000, ενώ η ζήτηση χωρητικότη­τας θα αυξηθεί κατά 2,6%. Στην αγορά των δεξαμενόπλ­οιων Suezmax η εικόνα είναι ανάλογη, καθώς οι ναύλοι βρέθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αν και σημειώθηκε μία μικρή βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η επίδοση αυτή αντικατοπτ­ρίζει έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμ­βανομένης της αύξησης της σημαντικής υπερπροσφο­ράς πλοίων έπειτα από έντονη ανάπτυξη του στόλου τα τελευταία χρόνια.

Η δραστηριότ­ητα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματ­οκιβωτίων ήταν σχετικά υγιής κατά το β’ τρίμηνο του 2018, παρά την προσθήκη μεγάλου αριθμού νέων πλοίων στις κατηγορίες μεταφορική­ς ικανότητας άνω των 14.500 TEU, στον παγκόσμιο στόλο. Ωστόσο, οι συζητήσεις σχετικά με την επιβολή δασμών, ιδίως μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, επηρέασαν αρνητικά τα αισθήματα των ιδιοκτητών και των ναυλωτών προς το τέλος του τριμήνου. Πάντως ο στόλος αδρανών containers­hips ανερχόταν στα τέλη του δεύτερου τριμήνου του 2018 στο 1% περίπου του υφιστάμενο­υ στόλου, σε σύγκριση με 2% στο τέλος του 2017 και 7% στο τέλος του 2016.

Στο τέλος του β’ τριμήνου του 2018 το βιβλιάριο παραγγελιώ­ν παραμένει κοντά στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Συνολικά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση των πλοίων μεταφοράς εμπορευματ­οκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 5,3% το 2018, ενώ ο στόλος των εμπορευματ­οκιβωτίων προβλέπετα­ι επίσης να αυξηθεί κατά 5,3%.

 ??  ?? Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγέθυνση του στόλου της Capital με την προσθήκη του δεξαμενόπλ­οιου «Aristaios», το οποίο αγοράσθηκε τον Ιανουάριο του 2018.
Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγέθυνση του στόλου της Capital με την προσθήκη του δεξαμενόπλ­οιου «Aristaios», το οποίο αγοράσθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece