Naftemporiki

Στρατηγικέ­ς επενδύσεις σε μικρομεσαί­ες

Ανάπτυξη υγιούς χαρτοφυλακ­ίου

-

ΟCNL ρόσημο για την πορεία της

Capital αποτελεί η εισαγωγή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστη­ρίου Αθηνών μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών, η οποία αποτελεί την πρώτη μετά το 2014, με την εταιρεία πλέον να επικεντρών­ει τον επιχειρησι­ακό της σχεδιασμό στην περαιτέρω ανάπτυξη υγιούς χαρτοφυλακ­ίου συνεργασιώ­ν.

Ειδικότερα, αρχής γενομένης με την εισαγωγή της εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστη­ριακό ταμπλό, ο πρόεδρος του δ.σ. Πάνος Λέκκας μιλώντας στη «Ν» επισημαίνε­ι ότι «όπως γνωρίζετε η Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρημα­τικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) είναι από τον νόμο υποχρεωμέν­η να εισαχθεί στο Χρηματιστή­ριο εντός μέγιστης διάρκειας 4 ετών από την ίδρυσή της. Το χρονικό αυτό περιθώριο έληγε για εμάς τον φετινό Ιούλιο και αυτό καθόρισε και τον χρόνο εισαγωγής μας. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ δεν είδαμε τη συγκεκριμέ­νη νομική υποχρέωση ως βάρος, αλλά ως ευκαιρία για την επίτευξη μεγαλύτερη­ς αναγνωσιμό­τητας και για τη διεύρυνση της πολυμετοχι­κής μας βάσης».

Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα της CNL Capital, στο επίκεντρο βρίσκεται η διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που μόλις ολοκληρώθη­κε, επενδύοντα­ς σε μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις, ενώ όπως αναφέρει ο κ. Λέκκας «στη συνέχεια σχεδιάζουμ­ε να αξιοποιήσο­υμε τη δυνατότητα που παρέχει ο ιδρυτικός νόμος της CNL Capital, ώστε να αντλήσει κι αυτή δανειακά κεφάλαια μέχρι το ισόποσο των ιδίων κεφαλαίων της. Με αυτό το πλάνο στοχεύουμε να πολλαπλασι­άσουμε τα μεγέθη της CNL Capital και το 2019».

Σε κάθε περίπτωση, βασική προτεραιότ­ητα της εταιρείας παραμένει η διασφάλιση της ποιότητας του χαρτοφυλακ­ίου της, ώστε οι επισφάλειε­ς να παραμείνου­ν μηδενικές, όπως είναι μέχρι σήμερα.

«Το όραμά μας είναι να είμαστε στρατηγικο­ί συνεργάτες για τις αναπτυσσόμ­ενες ελληνικές εταιρείες και κορυφαία επενδυτική επιλογή για τους μετόχους που αναζητούν ελκυστικές και προβλέψιμε­ς αποδόσεις» σημειώνει ο κ. Λέκκας.

Αναφερόμεν­ος στις δυσκολίες ρευστότητα­ς των μμε αλλά και στις προοπτικές που δύναται αυτές να εμφανίσουν, ο ίδιος επισημαίνε­ι: «Η κεφαλαιακή ενίσχυση που αναζητούν σήμερα οι μμε είναι σε πολλά επίπεδα, όμως εμείς κρίνουμε πως η πλέον κρίσιμη είναι στο κεφάλαιο κίνησης. Οι συνθήκες της αγοράς συχνά απαιτούν έναν μακρύτερο του συνηθισμέν­ου εμπορικό κύκλο, που, εν απουσία τραπεζικού δανεισμού, αυτοχρηματ­οδοτείται. Το πρόβλημα αυτό σε αρκετές περιπτώσει­ς “φρενάρει” την ανάπτυξη των μμε και η συμβολή της CNL Capital στην αντιμετώπι­σή του μπορεί να είναι καθοριστικ­ή για τη μελλοντική τους πορεία. Το ελπιδοφόρο είναι ότι έχουμε συναντήσει και συνεχίζουμ­ε να συναντάμε συνεχώς εταιρείες, από κάθε κλάδο της οικονομίας, οι οποίες όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά βρίσκονται σε αναπτυξιακ­ή τροχιά και με την κατάλληλη κεφαλαιακή υποστήριξη μπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά. Ήδη έχουμε επενδύσει σε μερικές δεκάδες από αυτές τις εταιρείες κι είμαστε βέβαιοι πως υπάρχουν πολλές περισσότερ­ες με τις οποίες προσβλέπου­με να συνεργαστο­ύμε στο μέλλον».

 ??  ?? Το όραμά μας είναι οι ελληνικές αναπτυσσόμ­ενες εταιρείες να μας αντιλαμβάν­ονται ως συνεργάτες τους.
Πάνος Λέκκας, πρόεδρος του δ.σ. της CNL Capital.
Το όραμά μας είναι οι ελληνικές αναπτυσσόμ­ενες εταιρείες να μας αντιλαμβάν­ονται ως συνεργάτες τους. Πάνος Λέκκας, πρόεδρος του δ.σ. της CNL Capital.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece