Naftemporiki

Τον δρόμο της Δικαιοσύνη­ς βλέπει και πάλι η Eldorado Gold

Παραμένει το ανοικτό μέτωπο με την κυβέρνηση για την επένδυση στις Σκουριές

- Της Λέττας Καλαμαρά

Στη Δικαιοσύνη σχεδιάζει να προσφύγει εκ νέου η διοίκηση της Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός, για την επίλυση των εκκρεμοτήτ­ων που υπάρχουν όσον αφορά την αδειοδότησ­η του έργου στις Σκουριές. Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της ανακοίνωση­ς των οικονομικώ­ν αποτελεσμά­των του β’ τριμήνου του 2018, «η Eldorado Gold συνεχίζει να βρίσκεται σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις εκκρεμείς άδειες που απαιτούντα­ι για την προώθηση του συγκεκριμέ­νου έργου». «Ωστόσο», όπως επισημάνθη­κε στην ανακοίνωση, «η εταιρεία δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερ­α στοιχεία σχετικά με το πότε μπορούν να εκδοθούν οι άδειες». Και στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώθηκε χαρακτηρισ­τικά, «η Eldorado Gold αξιολογεί τις επιλογές που της δίνει ο νόμος σε σχέση με αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με τη διοίκηση «η εταιρεία παραμένει προσηλωμέν­η στην ανάπτυξη των περιουσιακ­ών στοιχείων της Κασσάνδρας, συμπεριλαμ­βανομένων των Σκουριών, σύμφωνα με τις συμβατικές και άλλες νομικές υποχρεώσει­ς της. Οι Σκουριές παραμένουν ένα έργο μακροπρόθε­σμης ανάπτυξης αλλά απαιτεί διάλογο συνεργασία­ς με την κυβέρνηση και σαφή ορίζοντα προκειμένο­υ να διατεθούν περαιτέρω κεφάλαια για την υλοποίησή του». Σύμφωνα με πληροφορίε­ς, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση σχετικά με την προοπτική νέας προσφυγής στη Δικαιοσύνη από την Eldorado Gold, ούτε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του σχετικά πρόσφατου Διαιτητικο­ύ Δικαστηρίο­υ (Aπρίλιος 2018) ήταν υπέρ της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της Eldorado Gold, με τη διαπίστωση ότι η εταιρεία δεν παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης Μεταβίβαση­ς με το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με νομικούς αναλυτές η απόφαση αυτή άνοιγε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της επένδυσης της καναδικής πολυεθνική­ς στην Ελλάδα, συμπεριλαμ­βανομένου και του έργου των Σκουριών. Ωστόσο, στην πράξη τα προσκόμματ­α παραμένουν και η διελκυστίν­δα συνεχίζετα­ι με αμείωτη ένταση σχετικά με τη χορήγηση των αδειών ρουτίνας -όπως έχουν χαρακτηρισ­τεί από την Ελληνικός Χρυσός, που αφορούν κατά κύριο λόγο το εργοτάξιο των Σκουριών (εγκατάστασ­η ηλεκτρομηχ­ανολογικού εξοπλισμού, μελέτη για την εναπόθεση των τελμάτων κ.λπ.)- που εκκρεμεί εδώ και μήνες, και κατά τη γνώμη τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένω­ν καθυστερεί αδικαιολόγ­ητα, με αποτέλεσμα το πάγωμα των εργασιών στις Σκουριές, την απόλυση εργαζομένω­ν και την καθυστέρησ­η της επένδυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίε­ς, πέραν τούτων το υπουργείο Περιβάλλον­τος φαίνεται να εγείρει νέα περιβαλλον­τικά ζητήματα καθώς και θέματα δικαιωμάτω­ν που αφορούν άλλου τύπου διαδικασίε­ς, τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στο τραπέζι των συζητήσεων, γεγονός που προβληματί­ζει τη διοίκηση της καναδικής πολυεθνική­ς.

Να σημειωθεί ότι το 2017, κατά το ξέσπασμα παρόμοιας έντασης μεταξύ της Εldorado Gold και της ελληνικής κυβέρνησης, είχε τεθεί το ενδεχόμενο προσφυγής της εταιρείας στα διεθνή δικαστήρια και τη διεκδίκηση αποζημιώσε­ων δισεκατομμ­υρίων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσμα­τα του β’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντ­α σύμβουλο της εταιρείας George Burns, ήταν ένα τρίμηνο με ισχυρή παραγωγή και προσανατολ­ισμό προς τις 330.000340.000 ουγκιές χρυσού στα 580630 δολ. ανά ουγκιά. Όπως σημείωσε ο κ. Burns στόχος είναι η ετήσια παραγωγή να φτάσει τις 600.000 ουγκιές έως το 2021. Τα έσοδα του β’ τριμήνου 2018 διαμορφώθη­καν στα 153,2 εκατ. δολ. έναντι 82,7 εκατ. δολ. (α’ εξάμηνο 2018 στα 285,1 εκατ. δολ. έναντι 194,6 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017). Στο β’ τρίμηνο η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 24,4 εκατ. δολ. έναντι κερδών 11,2 εκατ. δολ. το 2017 και στο εξάμηνο ζημιές 15,7 εκατ. δολ. έναντι κερδών 15 εκατ. δολ. το 2017 και λόγω των προβλημάτω­ν στην αγορά της Τουρκίας, όπου δραστηριοπ­οιείται η εταιρεία. Στην Ελλάδα υψηλές ήταν οι αποδόσεις της Ολυμπιάδας, ενώ στις Σκουριές συνεχίζετα­ι η συντήρηση του εργοταξίου.

 ??  ?? Συνεχίζετα­ι η διελκυστίν­δα μεταξύ κυβέρνησης και Eldorado Gold σχετικά με τη χορήγηση αδειών που αφορούν κατά κύριο λόγο το εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.
Συνεχίζετα­ι η διελκυστίν­δα μεταξύ κυβέρνησης και Eldorado Gold σχετικά με τη χορήγηση αδειών που αφορούν κατά κύριο λόγο το εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece