Με ενισχυμένα λειτουργικά κέρδη η Alpha Bank το α' εξάμηνο

Βελτίωση του δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις - Συνεχής τόνωση της ρευστότητας

Naftemporiki - - Επιχειρησεισ -

Κέρδη μετά από φόρους που έφτασαν τα 12,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018 σημείωσε ο όμιλος της Alpha Bank.

Σημαντική εξέλιξη η βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο να ανέρχονται σε 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018 και τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να βελτιώνεται περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018, έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Δημήτριος Μαντζούνης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατηρήθηκαν σε επίπεδο υψηλό οι προβλέψεις στο πλαίσιο σχεδίου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο ίδιος αναφέρει πως η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος βαίνει προς πλήρη εξάλειψη.

Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους 3,1 δισ. ευρώ, παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία σημείωσε ο επικεφαλής της τράπεζας, συμπληρώνοντας: «Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξεως, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη.

Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος».

Η τράπεζα διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ.

Η ρευστότητα βελτιώνεται διαρκώς, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο να ανέρχονται σε 37,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά 1,2 δισ. το β' τρίμηνο.

Τον Αύγουστο 2018 τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,9 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018, έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης κατά 2 δισ. ευρώ από τις κεντρικές τράπεζες πέτυχε η Alpha σε τριμηνιαία βάση και κατά 9,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος Αυγούστου 2018 η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.

Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 1,1 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2018, μειωμένη συνολικά κατά 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο

Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων πέτυχε η τράπεζα στην Ελλάδα. Η βελτίωση ήταν 2,4 δισ. ευρώ, ενώ των δανείων σε καθυστέρηση ήταν 2,4 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 802,7 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη.

Τα αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 77,5 εκατ. το β' τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά χρηματοοικονομικά κέρδη ανήλθαν σε 263,6 δισ. το α' εξάμηνο 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 103,2 εκατ. το α' εξάμηνο 2018. Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2018.

Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος. Δημήτριος Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.