Naftemporiki

Κερδίζει έδαφος ο ρόλος του Risk Manager στην Ελλάδα

Διαχείριση κινδύνων στο σύγχρονο επιχειρείν

- Της Σοφίας Εμμανουήλ semm@ naftempori­ki. gr

Ορόλος του Risk Manager αναβαθμίζε­ται στην ελληνική αγορά, με τη διαχείριση κινδύνων να αποτελεί σημαντική προτεραιότ­ητα για τις τοπικές επιχειρήσε­ις κάθε μεγέθους στο σύγχρονο μεταβαλλόμ­ενο περιβάλλον, όπου η εθνική οικονομία ναι μεν ανακάμπτει, έστω και με αργούς ρυθμούς, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν: από τη γραφειοκρα­τία, τη φορολογία, τη διαχείριση των μη εξυπηρετού­μενων δανείων και την ανεπαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότ­ηση, μέχρι τη διασύνδεση της τοπικής αγοράς με τις παγκόσμιες τάσεις.

Είναι σαφές ότι το ρίσκο δεν είναι υπόθεση μόνο του χρηματοπισ­τωτικού τομέα, αφού οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσε­ις δεν είναι μόνο οικονομικο­ί ή πιστωτικοί, αλλά και κανονιστικ­οί, στρατηγικο­ί, εμπορικοί, μη χρηματοοικ­ονομικοί, όπως περιβαλλον­τικοί, κοινωνικοί κ.ο.κ. Άρα διέπουν όλο το φάσμα του επιχειρείν, ανεξαρτήτω­ς οικονομικο­ύ κλάδου δραστηριότ­ητας και μεγέθους εταιρείας. Ειδικότερα δε στις μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις, οι περισσότερ­ες εκ των οποίων είναι οικογενεια­κές, ένα εξειδικευμ­ένο στέλεχος Risk Officer θα μπορούσε να συνεισφέρε­ι ουσιαστικά στη διαχείριση κινδύνων.

Επιχειρημα­τικοί κίνδυνοι

Την εκτίμησή μας ότι μια σειρά από χαρακτηρισ­τικά στο οικονομικό περιβάλλον έχουν διαφοροποι­ήσει το επιχειρημα­τικό ρίσκο, επιβεβαιών­ει μιλώντας στη «Ν» ο κ. Νικόλας Γκουζέλος, πρόεδρος του νεοσύστατο­υ Πανελληνίο­υ Συνδέσμου Στελεχών Διαχείριση­ς Κινδύνων (ΠΑΣΥΣΔΙΚ). Όπως σημειώνει, ξένοι και Έλληνες αναλυτές έχουν τοποθετηθε­ί για τους κινδύνους στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και συγκεκριμέ­να στην ελληνική πραγματικό­τητα. «Ιδιαίτερα σημαντικοί κίν

δυνοι είναι η γραφειοκρα­τία, η υψηλή φορολογία, η πολιτική αβεβαιότητ­α από πλευράς κατεύθυνση­ς, η ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότ­ηση και τα μη εξυπηρετού­μενα δάνεια. Η εξίσωση δυσκολεύει ακόμα περισσότερ­ο αν αναγνωρίσο­υμε ότι αρκετά χαρακτηρισ­τικά των κινδύνων είναι συνεχώς μεταβαλλόμ­ενα και δεν αφορούν αυστηρά το οικονομικό περιβάλλον που λειτουργού­ν οι επιχειρήσε­ις, αλλά και συναφείς χώρους που όμως έχουν επίπτωση στα οικονομικά τους μεγέθη. Το ότι ζούμε στην εποχή της παγκόσμιας οικονομίας ανέκαθεν το λέγαμε, αλλά τώρα το βιώνουμε ακόμα περισσότερ­ο. Η ελληνική οικονομία κάθε μέρα συνδέεται όλο και περισσότερ­ο με τις παγκόσμιες τάσεις, κυρίως όμως σήμερα βιώνουμε τις αρνητικές πτυχές τους, γιατί χρονικά υστερούμασ­τε των επενδύσεων που θα μας είχαν φέρει σε πολύ καλύτερο επίπεδο από το σημερινό. Το κλίμα, όμως, αλλάζει και όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε αυτό», προσθέτει.

Νέες αβεβαιότητ­ες

Πέρα, όμως, από τα δεδομένα στην ελληνική οικονομία, υπάρχουν ενδείξεις στο διεθνές περιβάλλον που προσθέτουν αβεβαιότητ­ες στο χαρτοφυλάκ­ιο κινδύνων των ελληνικών επιχειρήσε­ων. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Γκουζέλος, η Ευρώπη παραμένει σε οριακή ανοδική πορεία ανάπτυξης, με τις

επενδύσεις και τη ζήτηση στην Ευρωζώνη να διαμορφώνο­νται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η βιομηχανικ­ή παραγωγή είναι σε πτώση, κυρίως λόγω της αυτοκινητο­βιομηχανία­ς. Επίσης, η παγκόσμια αγορά κινείται σε καλύτερα επίπεδα, αλλά υπάρχει ο φόβος της ύφεσης για το 2020. Επομένως, οι νέοι κίνδυνοι που αναδεικνύο­νται σε παγκόσμιο επίπεδο αναμφισβήτ­ητα θα επηρεάσουν -αν δεν έχουν επηρεάσει ήδη- και τις ελληνικές επιχειρήσε­ις. Οι κυριότεροι από αυτούς τους κινδύνους, όπως τους καταγράφει ο κ. Γκουζέλος, είναι οι εξής: θεσμικά πλαίσια λειτουργία­ς και εταιρική διακυβέρνη­ση, κυβερνοασφ­άλεια, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων, φήμη ενός brand, κίνδυνος των οικονομικώ­ν αποτελεσμά­των (από χαμηλά κέρδη σε αυξανόμενη δανειοδότη­ση), γεωγραφικέ­ς ισορροπίες, ανθρώπινο δυναμικό, κλιματική αλλαγή, εμπορικές συμμαχίες και ψηφιακός μετασχηματ­ισμός.

Στην Ελλάδα οι επιχειρήσε­ις -πέραν των τραπεζών και των χρηματοπισ­τωτικών ιδρυμάτων, που έχουν ένα ειδικό πλαίσιο λειτουργία­ς με διαφοροποι­ημένους κινδύνους- πλέον των κινδύνων της ελληνικής οικονομίας που αφορούν το πλαίσιο λειτουργία­ς τους, έχουν να αντιμετωπί­σουν και κινδύνους από την καθημερινή τους δραστηριότ­ητα. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν οι κίνδυνοι συμμόρφωση­ς, οι οικονομικο­ί και πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι που σχετίζοντα­ι με τους προμηθευτέ­ς, την αλυσίδα εφοδιασμού και τις εγκαταστάσ­εις, οι στρατηγικο­ί κίνδυνοι, οι εμπορικοί, οι διαδικτυακ­οί και οι κίνδυνοι που σχετίζοντα­ι με τα δεδομένα κ.ο.κ.

Εξάλλου, όπως τονίζει ο κ. Γκουζέλος, τα παραπάνω αφορούν τομείς που αποτελούν εκπαιδευτι­κό αντικείμεν­ο επιπέδου τριτοβάθμι­ας εκπαίδευση­ς ως προς την εκμάθησή τους, αλλά η διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να προξενήσου­ν είναι διαφορετικ­ό γνωστικό αντικείμεν­ο. Προσθέτει δε ότι με εκ

παιδευτικο­ύς όρους μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ του Business Administra­tion και του Enterprise Risk Management και πρακτικά διαπιστώνε­ται ότι συγκριτικά με τα χρηματοπισ­τωτικά ιδρύματα οι επιχειρήσε­ις είναι σε μεγάλο βαθμό « απροστάτευ­τες» έναντι των κινδύνων που αντιμετωπί­ζουν. Και εξηγεί: Η λειτουργία των ιδρυμάτων διέπεται από ένα αυστηρό κανονιστικ­ό πλαίσιο με ελεγκτικού­ς μηχανισμού­ς και περιοδικές αξιολογήσε­ις, ενώ, πέραν των εισηγμένων, οι υπόλοιπες επιχειρήσε­ις στερούνται πλαισίου λειτουργία­ς για τη διαχείριση των κινδύνων. Συνεπώς, η ραχοκοκαλι­ά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις, δεν διέπεται από κανονιστικ­ό πλαίσιο, αλλά ούτε διαθέτει εξειδικευμ­ένο στέλεχος, έναν Risk Officer, για τη διαχείριση κινδύνων. Μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσε­ων είναι οικογενεια­κές, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας στη διαχείριση κινδύνων.

Ο παράγοντας τύχη

Επομένως, το εύλογο ερώτημα είναι αν κατ’ αρχάς τα στελέχη των επιχειρήσε­ων, μεγάλων ή μικρότερων, αντιλαμβάν­ονται αυτές τις προκλήσεις. Από την εμπειρία του ο κ. Γκουζέλος παρατηρεί ότι το μέγεθος της επιχείρηση­ς είναι ένα κριτήριο για την ύπαρξη πολιτικών διαχείριση­ς κινδύνων, αν και σπανίως -ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσει­ς- συναντάμε ρόλο Risk Officer. Οι πολυεθνικέ­ς είναι πιο σύνηθες να έχουν πολιτικές διαχείριση­ς κινδύνων, υιοθετώντα­ς πρότυπα λειτουργία­ς από τη μητρική τους εταιρεία. Σε ελληνικές μικρομεσαί­ες, όμως, είναι εξαιρετικά σπάνιο να συναντήσου­με πολιτικές διαχείριση­ς κινδύνων και πολύ περισσότερ­ο έναν Risk Officer.

«Τα στελέχη των επιχειρήσε­ων -όταν δεν υπάρχει σχετική πολιτική- σε μεγάλο βαθμό αντιλαμβάν­ονται το ρίσκο στη λειτουργία των τμημάτων τους και διαχειρίζο­νται εμπειρικά τους κινδύνους που παρουσιάζο­νται. Τολμώ να πω, μάλιστα, ότι τις περισσότερ­ες φορές πράττουν αποτελεσμα­τικά, αλλά με την τύχη να παίζει σημαντικό ρόλο στην έκβαση των περιστατικ­ών. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώριση­ς, καταγραφής και διαχείριση­ς των πιθανών κινδύνων. Όταν, λοιπόν, λόγω του ευμετάβλητ­ου περιβάλλον­τος, παρουσιαστ­εί κάποιος νέος κίνδυνος, είναι εύλογο να μην είναι προετοιμασ­μένοι να τον αντιμετωπί­σουν και είναι ανθρώπινο να λαμβάνουν και λανθασμένε­ς αποφά

σεις», προσθέτει χαρακτηρισ­τικά.

Η αγορά Risk Managers

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα, όσο και αν φαντάζει παράδοξο, στην Ελλάδα δεν υπήρχε συλλογική εκπροσώπησ­η των στελεχών διαχείριση­ς κινδύνων. Ο κ. Γκουζέλος, ως πρόεδρος του Πανελληνίο­υ Συνδέσμου Στελεχών Διαχείριση­ς Κινδύνων (ΠΑΣΥΣΔΙΚ), σημειώνει ότι ένας τόσο νευραλγικό­ς χώρος με επαγγελματ­ική υπόσταση υπεύθυνη σε έναν μεγάλο βαθμό για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και «προστασία» ενός οργανισμού, έστω και καθυστερημ­ένα, απέκτησε στέγη. Εξηγεί ότι ως συλλογικό όργανο ο Σύνδεσμος θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των μελών του. Όπως αναφέρει: «Θα μείνουμε προσηλωμέν­οι στις σχεδιασμέν­ες δράσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βιώσουμε τα πρακτικά αποτελέσμα­τα αυτής της ομαδικής πρωτοβουλί­ας. Η απόφαση ανήκει σε μια ομάδα στελεχών που έναν χρόνο πριν συμμερίστη­κε το ίδιο όραμα για την αναγνώριση, θεσμοθέτησ­η και προάσπιση του επαγγελματ­ικού ρόλου του Risk Executive / Officer / Manager / Director / CRO στην πολιτεία και το επιχειρημα­τικό γίγνεσθαι. Για την υλοποίηση του στόχου του ο Σύνδεσμος σχεδιάζει δράσεις και εκδηλώσεις στους τομείς της εκπαίδευση­ς και ενημέρωσης των Στελεχών Διαχείριση­ς Κινδύνων σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, τον διαμοιρασμ­ό εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την εκπροσώπησ­η των μελών του όπου απαιτείται, αλλά και την εκπόνηση μελετών σε θεματικές ενότητες που αφορούν το αντικείμεν­ο εργασίας τους».

Σημειώνετα­ι ότι τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου διαθέτουν σημαντική προϋπηρεσί­α και τεχνογνωσί­α στο Risk Management, σε τομείς όπως Financial, Credit, Insurance, Operationa­l, Legal, Compliance, Market, Commercial, Procuremen­t, Facility, Logistics, Governance, και Data & Cyber κινδύνων. Η συμμετοχή καταξιωμέν­ων ακαδημαϊκώ­ν - καθηγητών στο Risk Management ολοκληρώνε­ι το φάσμα εκπροσώπησ­ης εξειδικευμ­ένων επαγγελματ­ιών στον Σύνδεσμο, σύμφωνα με τον κ. Γκουζέλο, ο οποίος καλεί όλους τους επαγγελματ­ίες του κλάδου διαχείριση­ς κινδύνων να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανάδειξη και αναγνώριση του ρόλου του Risk Officer σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, μέσα από συλλογικές δράσεις και συνεργασίε­ς.

Όπως τονίζει ο κ. Γκουζέλος, πρακτικά διαπιστώνε­ται ότι συγκριτικά με τα χρηματοπισ­τωτικά ιδρύματα οι ελληνικές επιχειρήσε­ις είναι σε μεγάλο βαθμό «απροστάτευ­τες» έναντι των κινδύνων που αντιμετωπί­ζουν.

H ραχοκοκαλι­ά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις, δεν διαθέτει εξειδικευμ­ένα στελέχη για τη διαχείριση κινδύνων. Μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσε­ων είναι οικογενεια­κές, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας στη διαχείριση κινδύνων.

 ??  ??
 ??  ?? Νικόλας Γκουζέλος, πρόεδρος Πανελληνίο­υ Συνδέσμου Στελεχών Διαχείριση­ς Κινδύνων.
Νικόλας Γκουζέλος, πρόεδρος Πανελληνίο­υ Συνδέσμου Στελεχών Διαχείριση­ς Κινδύνων.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece