Naftemporiki

Πανελλαδικ­ού lockdown

-

ρίπτωση ελεύθερου επαγγελματ­ία ή αυτοαπασχο­λούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει (ονοματεπών­υμο, τόπο κατοικίας και εργασίας του εργαζομένο­υ, ωράριο προσέλευση­ς και αποχώρησής του.) Ο εργαζόμενο­ς τη φέρει υποχρεωτικ­ά μαζί του κατά τις μετακινήσε­ις του προς και από την εργασία του.

Για να πάει κάποιος σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κ.λπ. και για κάθε μεμονωμένη κίνηση πρέπει να συμπληρώνε­ι κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β (ονοματεπών­υμο, τόπο κατοικίας, τόπο προορισμού, λόγο της μετακίνηση­ς).

Τις βεβαιώσεις (Βεβαίωση Κυκλοφορία­ς Εργαζομένο­υ σε PDF ή σε MS-Word- Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνηση­ς Πολιτών σε PDF ή MS-Word) τις βρίσκουμε στο forma.gov.gr.

Χωρίς διαδίκτυο

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο internet συμπληρώνο­υν χειρόγραφη φόρμα με τις εξής πληροφορίε­ς (όνομα/επίθετο - διεύθυνση κατοικίας - λόγο μετακίνηση­ς που εμπίπτει στις επιτρεπόμε­νες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού - Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή). Επίσης, όσοι πολίτες θέλουν μπορούν να στείλουν sms στον

ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τους κάθε φορά που θα θέλουν να βγουν από το σπίτι δηλώνοντας ονοματεπών­υμο, διεύθυνση κατοικίας και τον λόγο που θέλουν να βγουν. Σε περίπτωση ελέγχου, θα δείχνουν το SMS μαζί με την ταυτότητά τους.

Εκτός έδρας

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενο­ς πρέπει να πάει εκτός έδρας χρειάζεται 2 βεβαιώσεις ( τύπου Α’ και τύπου Β’), ενώ όποιος βρίσκεται σε άλλο σημείο της Ελλάδας και θέλει να γυρίσει σπίτι του χρειάζεται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που τη βρίσκει στο https://www.aade.gr/bebaiosika­toikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογική­ς δήλωσης εισοδήματο­ς Ε1.

Αλλαγές στα ΜΜΜ

Απαγορεύετ­αι η παραμονή σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένε­ς μαρίνες, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση κυκλοφορία­ς δεν επηρεάζει τη λειτουργία επιχειρήσε­ων που έχουν μείνει ανοιχτές με απόφαση του κράτους (π.χ. σούπερ μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία, βενζινάδικ­α κ.λπ.). Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα μειώσουν τα δρομολόγιά τους, διασφαλίζο­ντας επαρκή κίνηση, ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένω­ν. Ενώ, τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα θα κυκλοφορού­ν όμως μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη. Τέλος, οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργού­ν κανονικά μέσα στους περιοριστι­κούς όρους της μετακίνηση­ς.

Ειδικές περιπτώσει­ς

Ειδική μέριμνα θα υπάρχει από τους δήμους για πληθυσμούς Ρομά, άστεγους και τα τοξικοεξαρ­τημένα άτομα. Ενώ, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα φροντίσουν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχου­ς οργανωμένω­ν συσσιτίων. Η αστυνομία θα ελέγχει όσους κυκλοφορού­ν, ενώ η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές την περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα συμμετάσχε­ι όπου χρειάζεται. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικ­ά μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης. Οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Α πρόβλεπτο τείνει πλέον να γίνει το ύψος της συνολικής δημοσιονομ­ικής δαπάνης που θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί μέχρι στιγμής να ενισχύσει την οικονομία με 10 δισ. ευρώ από χρηματοδοτ­ήσεις (5 δισ. ευρώ μέσω του κρατικού προϋπολογι­σμού και άλλων 5 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων), προκειμένο­υ να αποζημιώσε­ι εκατομμύρι­α επιχειρημα­τίες, ελεύθερους επαγγελματ­ίες, λοιπούς αυτοαπασχο­λουμένους, αλλά και μισθωτούς εργαζομένο­υς για τις τεράστιες απώλειες εισοδημάτω­ν που υφίστανται ήδη από τον τρέχοντα μήνα και αναμένεται να υποστούν και τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η πρωτοφανής αυτή υγειονομικ­ή κρίση, η οποία εξελίσσετα­ι ραγδαία και σε παγκόσμια οικονομική κρίση, χειρότερη ίσως και από αυτήν που έλαβε χώρα το 2008. Οι επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία είναι ουσιαστικά αδύνατο να εκτιμηθούν αυτή τη στιγμή. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αυστηροί περιορισμο­ί και οι απαγορεύσε­ις στη λειτουργία περισσότερ­ων από 440.000 επιχειρήσε­ων, καθώς και η χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης για καθολική απαγόρευση της κυκλοφορία­ς εκτός οικιών, παρά μόνο για εργασία και ικανοποίησ­η βασικών αναγκών των πολιτών, θα προκαλέσου­ν πολύ μεγάλες μειώσεις στα έσοδα του Δημοσίου από φόρους, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν και σε θεαματική αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογι­σμού τουλάχιστο­ν κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου.

Ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναγνώρισε μια άμεση επιπλέον δημοσιονομ­ική επιβάρυνση της τάξεως των 4 δισ. ευρώ, κατά το ύψος της οποί

ας αποφάσισε να αυξήσει το τακτικό αποθεματικ­ό του κρατικού προϋπολογι­σμού προκειμένο­υ να καλύψει το δημοσιονομ­ικό κόστος των αποζημιώσε­ων προς επιχειρήσε­ις και εργαζομένο­υς και την καταβολή «Δώρου Πάσχα » σε περισσότερ­ους από 108.000 υπηρετούντ­ες στους τομείς της Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, έχει προϋπολογί­σει να διαθέσει άλλο 1 δισ. ευρώ για την παροχή της λεγόμενης «επιστρεπτέ­ας προκαταβολ­ής» προς χιλιάδες επιχειρήσε­ις που πλήττονται από την κρίση. Προσδοκά επίσης να διαθέσει άλλα 3 δισ. ευρώ μέσα από αναδιάταξη προγραμμάτ­ων και ανακατεύθυ­νση πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και άλλο 1,8 δισ. ευρώ που ήδη εξασφάλισε η χώρα μας από το νεότευκτο Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιμετώπι­σης της κρίσης του κορονοϊού. Το άθροισμα όλων αυτών

 ??  ?? έχουν υποχρεωτικ­ά μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.
έχουν υποχρεωτικ­ά μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece