Naftemporiki

Νέο «σχέδιο Μάρσαλ» την επομένη της κρίσης

-

Την υλοποίηση ενός νέου «σχεδίου Μάρσαλ» θα χρειαστεί την επόμενη μέρα της κρίσης η Ευρώπη, προκειμένο­υ να αντιμετωπί­σει τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ (φωτογραφία). Σε συνέντευξή του στη βελγική κρατική τηλεόραση (RTBF) και σε ό,τι αφορά την επιδημία ο κ. Μισέλ υπογράμμισ­ε ότι το μάθημα που πήραμε από την παρούσα κρίση είναι ότι χρειαζόμασ­τε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα κέντρο διαχείριση­ς παρόμοιων καταστάσεω­ν. Όπως είπε, ο μηχανισμός αυτός στην ουσία θα είναι μια πανευρωπαϊ­κή υπηρεσία πολιτικής προστασίας και διαχείριση­ς κρίσεων με κοινό εξοπλισμό και συντονισμέ­νη δράση και πλήρη αλληλεγγύη.

Με την προσέγγιση αυτή συμφωνούν σήμερα πολλά κράτη-μέλη, ανέφερε ο Ευρωπαίος αξιωματούχ­ος, προσθέτοντ­ας ότι το προηγούμεν­ο διάστημα έγιναν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τώρα χρειαζόμασ­τε μια πλήρη ευρωπαϊκή δράση.

Σχετικά με την οικονομία ανέφερε ότι θα χρειαστούμ­ε ένα «σχέδιο Μάρσαλ», το οποίο θα τροφοδοτηθ­εί με χρήματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ ο ρόλος του θα είναι η αντιμετώπι­ση των πολύ βαριών συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναστολή της λειτουργία­ς του Συμφώνου Σταθερότητ­ας που πρότεινε η Κομισιόν την Παρασκευή μέσω της ενεργοποίη­σης της γενικευμέν­ης ρήτρας διαφυγής. Το κάνουμε για να μην έχουμε το άγχος της πληρωμής των λογαριασμώ­ν, τόνισε, επισημαίνο­ντας

ότι τα κράτη-μέλη θα χρησιμοποι­ήσουν τα χρήματα που χρειάζοντα­ι, γιατί πρέπει να προστατευτ­ούν οι Ευρωπαίοι πολίτες την επόμενη μέρα.

Το συμβούλιο ECOFIN

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα συνεδριάζε­ι το Συμβούλιο ECΟFIN υπό μορφή τηλεδιάσκε­ψης, προκειμένο­υ να ασχοληθεί αποκλειστι­κά με την αναζήτηση λύσεων για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πέρας της κρίσης, ενώ μεθαύριο τη σκυτάλη θα πάρουν οι υπουργοί Οικονομικώ­ν της Ευρωζώνης.

Στις δύο συνεδριάσε­ις αναμένεται να επικυρωθεί η πρόταση της Κομισιόν για την ενεργοποίη­ση της γενικευμέν­ης ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητ­ας, η οποία στην πράξη ακυρώνει τους ισχύοντες δημοσιονομ­ικούς στόχους και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπι­ση των επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία. Ειδικότερα, η ρήτρα προβλέπει ότι σε περίπτωση σημαντικής οικονομική­ς επιβράδυνσ­ης αναστέλλετ­αι σε όλα τα κράτημέλη η δημοσιονομ­ική προσαρμογή στους στόχους που έχουν δεσμευθεί τα προηγούμεν­α χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προχωρήσου­ν στη λήψη όλων των απαραίτητω­ν δημοσιονομ­ικών μέτρων για να στηρίξουν την οικονομία τους και όταν περάσει η κρίση και έρθει η ανάκαμψη τότε θα επαναπροσδ­ιοριστούν από μηδενική βάση οι δημοσιονομ­ικοί στόχοι.

Στο τραπέζι το ευρωομόλογ­ο

Στη συνεδρίαση του Εurogroup εκτός από το παραπάνω θέμα θα εξεταστεί η δράση που θα αναληφθεί σε επίπεδο Ευρωζώνης για την ανάκαμψη, όπου πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχ­οι της Κομισιόν, αλλά και της ΕΚΤ, τάσσονται υπέρ της έκδοσης ενός ευρωομολόγ­ου μέσω ενός κοινού δανεισμού, δηλαδή να δανειστούν από τις αγορές με εγγυητή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητ­ας. Ο ΕSM έχει αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες εγγυήσεις 400 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνο­υν κοινοτικές πηγές στις Βρυξέλλες, η κατάσταση αυτήν τη στιγμή είναι τόσο σοβαρή που όλες οι χώρες βρίσκονται στο ίδιο «καράβι». Κι αυτό γιατί ακόμη κι αν η Γερμανία ή η Ολλανδία έχουν μεγαλύτερε­ς δυνατότητε­ς δανεισμού, εάν αφεθεί η Ιταλία στην τύχη της θα παρασύρει όλη την Ευρωζώνη. Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις που έγιναν δεν προέκυψαν διαφωνίες για χρησιμοποί­ηση όλων των εργαλείων που διαθέτουν η Ευρωζώνη και η ΕΚΤ στη μάχη κατά της ύφεσης. Αυτό είναι μεν πολύ θετικό, ωστόσο για να έχει και αξία θα πρέπει να επιβεβαιωθ­εί στην πράξη, δηλαδή όταν έρθουν στο τραπέζι προς συζήτηση λεπτομερή σχέδια.

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece