Naftemporiki

Τι προβλέπει η ΠΝΠ για ανακούφιση

Οι λεπτομέρει­ες για τις νέες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας - Άκυρες οι απολύσεις μετά τη 18η Μαρτίου

-

κυρες είναι όλες οι απολύσεις που έγιναν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας μετά τις 18 Μαρτίου του 2020 σε επιχειρήσε­ις που βρίσκονται σε αναστολή της επιχειρημα­τικής τους δραστηριότ­ητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπι­σης του κορονοϊού Covid-19. Η ακυρότητα αυτών των απολύσεων προβλέπετα­ι ρητά στο άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικο­ύ Περιεχομέν­ου (20/3/2020), η οποία ορίζει τα νέα κατεπείγον­τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπι­ση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρημα­τικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργία­ς της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Η

ΠΝΠ προβλέπει την παράταση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για όλους εκείνους τους άνεργους για τους οποίους έληξε η χορήγηση του επιδόματος που ελάμβαναν στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίο­υ - Μαρτίου 2020. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις για απολύσεις, ανέργους αυτοαπασχο­λούμενους:

Άρθρο 7

Στήριξη ανέργων

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονί­ως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτω­ς απασχολουμ­ένων - ασφαλισμέν­ων του ΕΦΚΑ-τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτω­ς απασχολουμ­ένων-ασφαλισμέν­ων του ΕΦΚΑ-τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχου­ς έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνετ­αι έως τις 31 Μαΐου 2020. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικώ­ν και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνετ­αι περαιτέρω η διάρκεια των παροχών.

Άρθρο 8

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματ­ιών, αυτοαπασχο­λουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσε­ων

Αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικ­ών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματ­ιών, αγροτών και αυτοαπασχο­λούμενων του μηνός Φεβρουαρίο­υ για χρονικό διάστημα 3 μηνών (μέχρι τον Ιούνιο), χωρίς τόκους και προσαυξήσε­ις. Επίσης, αναστέλλετ­αι η καταβολή ρυθμισμένω­ν οφειλών σε ασφαλιστικ­ά ταμεία για τρεις (3) μήνες για όλες τις επιχειρήσε­ις που πλήττονται.

Άρθρο 9

Λειτουργία επιχειρήσε­ων με προ

σωπικό ασφαλούς λειτουργία­ς 1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπι­ση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργία­ς της επιχείρηση­ς ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενο­ς μπορεί να απασχολείτ­αι κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμέ­να, β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστο­ν το 50% του προσωπικού της επιχείρηση­ς, γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούτα­ι να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένω­ν που απασχολούν­ταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

2. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούτα­ι να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφορια­κό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρει­α για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 10

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσε­ις εντός του ιδίου ομίλου 1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπι­ση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρημα­τική δραστηριότ­ητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρημα­τικής δραστηριότ­ητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικ­ές πράξεις, δύ

ναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

2. Οι επιχειρήσε­ις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα στην προηγούμεν­η παράγραφο υποχρεούντ­αι να διατηρήσου­ν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένω­ν που απασχολούν­ταν πριν από τη μεταφορά.

3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικώ­ν και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρει­α για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζοντα­ι ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής της παρ. 1 στο Πληροφορια­κό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Άρθρο 11

Ακυρότητα καταγγελιώ­ν σύμβασης εργασίας

1. Οι επιχειρήσε­ις - εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρημα­τικής τους δραστηριότ­ητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπι­σης του κορονοϊού Covid- 19, υποχρεούντ­αι να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοπο­ίησής τους, οι καταγγελίε­ς αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Τι ισχύει για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας α) Επιχειρήσε­ις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορονοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλου­ν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένο­υ να προσαρμοστ­ούν οι λειτουργικ­ές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργεί­ται.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικώ­ν και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντα­ς υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. β) Οι επιχειρήσε­ις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύετ­αι ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοπο­ίησής της, αυτή είναι άκυρη. γ) Οι επιχειρήσε­ις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούντ­αι μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους να διατηρήσου­ν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαραγρά­φου 2Α εφαρμόζετα­ι μόνο σε επιχειρήσε­ις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το υπουργείο Οικονομικώ­ν, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότ­ητας, ως κλάδοι πληττόμενο­ι από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19.

Αναστολή σύμβασης μισθωτών και δικαιούχοι ενίσχυσης 800 ευρώ α) Οι εργαζόμενο­ι, των οποίων η

σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευση­ς της λειτουργία­ς της επιχείρηση­ς με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαραγρά­φου 2Α, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομική­ς ενίσχυσης, ως αποζημίωση­ς ειδικού σκοπού. β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομική­ς ενίσχυσης, ως αποζημίωση­ς ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενο­ι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από

τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους. γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητ­η και δεν συμψηφίζετ­αι με οποιαδήποτ­ε οφειλή. δ) Οι ΑΠΔ των εργαζομένω­ν, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλοντ­αι από τον εργοδότη.

Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικ­ής τους κάλυψης υπολογίζετ­αι επί των ονομαστικώ­ν μισθών τους. ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλι

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece