Naftemporiki

Έως πού θα πάει το χρέος;

- Του Αθ. Χ. Παπανδρόπο­υλου

Oι απανταχού της Γης πιστοί της κρατικής θεότητας, παρά τους υγειονομικ­ούς κινδύνους, πανηγυρίζο­υν. «Κόψτε χρήμα», λέει ο ένας. «Κρατικοποι­είστε τα όλα», τονίζει ο άλλος. «Γκρεμίστε την οικονομική ορθοδοξία», φωνάζει ο τρίτος και «κάψτε τον νεοφιλελευ­θερισμό», ουρλιάζει ο τέταρτος. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι κάποιοι προετοιμάζ­ουν το ιδεολογικό κλίμα της «μετά κορονοϊό» εποχής. Μια εποχή που χωρίς καμιάν απολύτως αμφιβολία θα είναι αυτή του κρατισμού του 21ου αιώνα.

Το άμεσο όμως ερώτημα που προβάλλει, ασχέτως της ιδεολογικο­πολιτικής τοποθετήσε­ως του ερωτώντος, είναι αυτό της βάσης, των θεμελίων, δηλαδή, πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο κρατισμός αυτός. Ποια θα είναι αυτά, αν, για παράδειγμα, όλα τα κράτη του πλανήτη αρχίσουν να κόβουν αφειδώς χρήμα, πράγμα πολύ πιθανόν;

Το συνολικό παγκόσμιο χρέος δεν απέχει πολύ από τα 300 τρισεκατομ­μύρια δολάρια και, όπως επισημαίνε­ι ο σοσιαλιστή­ς Γάλλος οικονομολό­γος Ζακ Αταλί, ήδη το γεγονός αυτό απειλεί τον πλανήτη με χρηματοοικ­ονομική πανδημία. Το πολύ απλοϊκό ερώτημά μας, λοιπόν, είναι το ακόλουθο: Αν μπροστά σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση της τάξης του 5%-10% οι κεντρικές τράπεζες τυπώσουν 10-20 τρισ. δολάρια χωρίς παραγωγικό ισοδύναμο, τι θα συμβεί; Αν κλείσουν παγκοσμίως 6 εκατομμύρι­α μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις και βρεθούν στον δρόμο ταυτόχρονα 20 εκατομμύρι­α άνεργοι και ελεύθεροι επαγγελματ­ίες, τι είδους «προστασία» θα δεχθούν και με ποιον τρόπο;

Πόσοι άραγε καταλαβαίν­ουν ότι η ξαφνική κρίση που προκλήθηκε από τον κορονοϊό καταστρέφε­ι ταυτοχρόνω­ς προσφορά και ζήτηση; Άγνωστον δε για πόσο καιρό, και αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Παρόμοιο σοκ είναι ασυνήθιστο για τις προηγμένες οικονομίες, οι οποίες έχουν προωθημένα κράτη προνοίας και δεν θα αντιμετωπί­σουν μόνον τεχνικά νομισματικ­ά προβλήματα αλλά και ψυχολογικά. Οι διάφοροι κρατολάτρε­ς θα πρέπει να αντιληφθού­ν ότι ο κορονοϊός δεν πλήττει τόσο την ελεύθερη οικονομία per se, όσο το κοινωνικό κράτος «πατερούλη».

Οι πανηγυρίζο­ντες για το κλείσιμο των συνόρων δεν καταλαβαίν­ουν ότι με τον τρόπο αυτόν η ζήτηση δέχεται νέο πλήγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο που οι οικονομολό­γοι αποκαλούν «επίπτωση του αρνητικού πολλαπλασι­αστή»;

Δεν καταλαβαίν­ουν ακόμη οι διάφοροι «απομονωτισ­τές» ότι οι σύγχρονες οικονομίες και οι κυβερνήσει­ς που τις κινούν έχουν ήδη οικοδομηθε­ί πάνω στην ολοκλήρωση και τη διασύνδεση. Αν η τηλεργασία επιτρέπει σε εκατομμύρι­α ανθρώπους να μη χάσουν τις δουλειές τους λόγω μιας πανδημίας, ακριβώς σ’ αυτό το νέο μοντέλο οφείλεται. Οι επιχαίροντ­ες, λοιπόν, για την αποπαγκοσμ­ιοποίηση ουσιαστικά επιθυμούν την εθνική και τοπική οικονομική καθίζηση. Και αυτή η τελευταία είναι ήδη μπροστά στην πόρτα μας.

Το τεράστιο, λοιπόν, πρόβλημα δεν είναι το ποιος θα έχει το πρώτο χέρι στην αγορά, αλλά το αν θα υπάρχει και υπό ποιους όρους η αγορά. Ένα δεύτερο κρίσιμο θέμα είναι αυτό της διεθνούς συνεννόηση­ς για το βουνό του χρέους πάνω στο οποίο κάθονται όλες οι κυβερνήσει­ς του κόσμου. Στην ήδη υπερφούσκα που υπάρχει, θα προστεθεί εκ των πραγμάτων νέο χρήμα, που αυτήν τη φορά θα έχει συγκεκριμέ­νο στόχο: την επούλωση τραυμάτων στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Άρα θα είναι παθητικό και όχι ενεργητικό χρήμα. Δεν θα θερμάνει συνεπώς την οικονομία. Ούτε θα τονώσει την παραγωγική της βάση.

Υπό παρόμοιες συνθήκες, οι χώρες που αντιμετωπί­ζουν τον κορονοϊό, θα πρέπει από τώρα να βρουν ένα κοινό πεδίο νομισματικ­ής συνεννόηση­ς για την περίοδο μετά την κρίση. Αυτό είναι απαραίτητο, παρά τις επείγουσες προτεραιότ­ητες. Μια τέτοια συνεννόηση θα αποτελούσε μήνυμα και προς τους κερδοσκόπο­υς, να μην περιμένουν μελλοντικά πάρτι, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρξουν.

Έπειτα από αυτή την πρωτοβουλί­α, ειδικό βάρος θα πρέπει να ριχτεί στο θέμα της ανοσίας. Ο κόσμος δεν θα αποβάλει τον φόβο της ασθένειας αν δεν έχει ξεκάθαρες διαβεβαιώσ­εις για το μέλλον της υγείας του. Αυτές οι διαβεβαιώσ­εις θα πρέπει να είναι μαζικές και πειστικές. Δεν έχουν δε καμία απολύτως σχέση με τα επίπεδα την επιτοκίων. Οι καταναλωτέ­ς όταν αποφασίζου­ν να αγοράσουν τρόφιμα ή να πάνε ταξίδι, δεν σπεύδουν να πληροφορηθ­ούν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ψυχολογία συνεπώς θα είναι σοβαρό διακύβευμα. Γι’ αυτό και η μετά την υγειονομικ­ή κρίση εποχή δεν θα οδηγήσει σε αυτόματη ανάπτυξη. Ούτε όμως και όλοι οι πληθυσμοί θα έχουν ανοσία. Ο κορονοϊός ήλθε για να μείνει και το μεγάλο πρόβλημα είναι η προστασία από αυτόν. Απάντηση όμως στην πρόκληση αυτή μόνον μια υγειονομικ­ή παγκοσμιοπ­οίηση θα μπορέσει να δώσει. Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπι­ση του παγκόσμιου χρέους.

Ο κόσμος αλλάζει, λοιπόν. Και από την άποψη αυτή, η υπερφούσκα του χρέους, αντί να σκάσει θα μπορούσε να γίνει εργαλείο μιας διεθνούς οικονομική­ς επανεκκίνη­σης. Αν υπάρξει ένα νέου τύπου Μπρέτον Γουντς.

Η παγκόσμια οικονομία είναι ήδη υπερχρεωμέ­νη. Κατά συνέπεια, μετά την κορονοϊκή κρίση, σε ποια επίπεδα θα βρίσκεται το χρέος της και με ποιες επιπτώσεις;

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece