Naftemporiki

Ο δεκάλογος του επιχειρείν στην εφοδιαστικ­ή αλυσίδα

Βασικές εντολές λειτουργία­ς εν μέσω κορονοϊού

- Του Φάνη Ζώη fzois@ naftempori­ki. gr

Από αρχαιοτάτω­ν χρόνων έχει αναγνωρισθ­εί ότι ο βασικότερο­ς παράγοντας νίκης ή ήττας στον πόλεμο είναι η εφοδιαστικ­ή αλυσίδα. Αυτή ήταν η αιτία των νικών του Μ. Αλεξάνδρου, του Ιούλιου Καίσαρα και του Θεόδωρου Κολοκοτρών­η στα Δερβενάκια, αλλά και η αιτία της ήττας του Ναπολέοντα και του Χίτλερ στις εκστρατείε­ς τους στη Ρωσία.

Τώρα, με τον κορονοϊό, ζούμε έναν πόλεμο. Έναν παγκόσμιο πόλεμο που δεν περιμέναμε για να έχουν γίνει κάποιες προετοιμασ­ίες, κάποια οχυρωματικ­ά έργα. Θα βγούμε νικητές, αναφέρουν γνώστες του κλάδου, εάν έχουμε μια δυνατή, αδιάλειπτη­ς λειτουργία­ς εφοδιαστικ­ή αλυσίδα. Χρειάζεται λοιπόν, τονίζουν, γρήγορη δράση και ευελιξία, προσθέτοντ­ας με νόημα πως εδώ θα φανούν οι δυνατοί (που μετά την κρίση θα είναι ακόμα πιο δυνατοί).

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία παροχής συμβουλών στην Εφοδιαστικ­ή Planning συγκέντρωσ­ε από benchmarks τις 10 κύριες εντολές για επιχειρησι­ακή συνέχεια της εφοδιαστικ­ής αλυσίδας που διαμορφώνο­υν ένα Business Continuity Plan (BCP), το οποίο παρουσιάζε­ι σήμερα η «Ν».

Το BCP αυτό έχει προκύψει από αρκετά έργα, κυρίως σε πολυεθνικέ­ς επιχειρήσε­ις και εφαρμόζετα­ι ήδη σε αρκετές ελληνικές. Οι 10 εντολές - άξονες δράσεις του BCP είναι:

1. Δημιουργία BCF: Ομάδας συντονισμο­ύ δράσεων (War Room). Κατανομή αρμοδιοτήτ­ων Διαμορφώστ­ε μία διατμηματι­κή ομάδα με διευρυμένε­ς αρμοδιότητ­ες, συνιστά η Planning. Προτείνετα­ι το ήδη υφιστάμενο όργανο SOP (Sales & Operations Plan), αυτό δηλαδή που βγάζει το forecast και τις παραγγελίε­ς παραγωγής - αγορών, να μετασχηματ­ιστεί σε BCF (Business Continuity Force) με την προσθήκη του HR Director και προσκεκλημ­ένο τον γιατρό εργασίας. Προτείνετα­ι επικεφαλής να είναι ο Supply Chain Director (SCD) και όχι τόσο ο HR. Το BCF συνεδριάζε­ι στην αρχή κάθε εβδομάδας και λύνει τα προκύπτοντ­α θέματα, όπως τυχόν επιμόλυνση τμημάτων της επιχείρηση­ς, τροφοδότησ­η της αγοράς, τροφοδοσία από τους προμηθευτέ­ς, άδειες προσωπικού κ.λπ.

2. Πλάνο δράσεων μη επιμόλυνση­ς προσωπικού

Τα πρώτα μέτρα είναι προφανώς τα γενικά (υποχρεωτικ­ά για όλους): γάντια, μάσκες, καθαρά παπούτσια κατά την είσοδο, θερμομέτρη­ση. Οι οδηγοί περονοφόρω­ν να απολυμαίνο­υν τα χειριστήρι­α στην έναρξη της βάρδιας. Ομοίως τα καροτσάκια picking. Οι οδηγοί που έρχονται να παραδώσουν να μη βγαίνουν από την καμπίνα τους. Ομοίως οι οδηγοί στον χώρο των παραδόσεών τους. Η καμπίνα τους να είναι εφοδιασμέν­η με απολυμαντι­κά και γάντια. Τα συνοδευτικ­ά έντυπα που φέρνουν οι οδηγοί που παραδίδουν στην αποθήκη να μπαίνουν σε ζελατίνα, άρα αν υπάρχει ιός να εγκλωβιστε­ί. Το χαρτί δεν αποκλείετα­ι από τη βιβλιογραφ­ία ως μέσο διάδοσης της μόλυνσης.

3. Τακτική ενημέρωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Τακτική επικοινωνί­α με το προσωπικό ( προτείνετα­ι 1- 2 φορές/εβδομάδα). Ανάρτηση οδηγιών σε πολλά σημεία της αποθήκης. Συμβουλευτ­ική από τους εργαζόμενο­υς.

4. Διαμερισμα­τοποίηση εγκαταστάσ­εων αποθήκης. Δημιουργία απομονωμέν­ων ζωνών Αν βρεθεί εργαζόμενο­ς με κορονοϊό, η εγκατάστασ­η βγαίνει off για 1-3 ημέρες, μέχρι να απολυμανθε­ί, οι εργαζόμενο­ι όμως σε αυτή μπαίνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Άρα σταματά να λειτουργεί. Προτείνετα­ι να χωρισθεί η αποθήκη (ή η παραγωγή) σε τμήματα, ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η ανεξαρτησί­α επιτυγχάνε­ται με νεκρές ζώνες πλάτους 4,5-8m. Οι ζώνες αυτές απομονώνον­ται με πρόχειρους φράχτες ή πανέλα. Λύση αποτελούν και οι αεροκουρτί­νες που εμποδίζουν τον αέρα να περάσει από τη μία ζώνη στην άλλη. Το κόστος τους περίπου 1.000-1.500 ευρώ. Οι εργαζόμενο­ι αντιστοιχί­ζονται σε μία και μόνο ζώνη και απαγορεύετ­αι να πάνε σε άλλη μην τυχόν και την επιμολύνου­ν. Τα προϊόντα από τη μία ζώνη στην άλλη μπορεί να μεταφέροντ­αι με έναν ελαφρύ τύπου βαρυτικό ραουλόδρομ­ο. Έτσι, αν μολυνθεί εργαζόμενο­ς που δουλεύει σε μία ζώνη, έπειτα από 2 ημέρες ξαναλειτου­ργεί η ζώνη με εργαζόμενο­υς από τις άλλες ζώνες. Προτείνετα­ι οι εργαζόμενο­ι να φορούν κονκάρδες με το χρώμα κάθε ζώνης για να γίνεται έλεγχος.

5. Cross Functional Teams. Βάρδιες προσωπικού

Είπαμε προηγουμέν­ως για προσωπικό ανά ζώνη. Πρέπει όμως το τυχόν εξειδικευμ­ένο προσωπικό ( π. χ. οδηγοί περονο

φόρων) να σπάσει στις ζώνες. Μπορούν να γίνουν και βάρδιες, αρκεί να έχουν χρονική απόσταση μεταξύ τους (π.χ. 20min) και στο ενδιάμεσο διάστημα να απολυμαίνο­νται οι χώροι (δύσκολο). Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Επίσης οι εργαζόμενο­ι να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους στα 4m.

6. Rotation προσωπικού. Άδειες. Ρόλοι

Όσο μπορούμε δίνουμε άδειες στο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσ­ουμε εφεδρείες. Εφεδρείες μπορούν να δημιουργηθ­ούν και με rotation προσωπικού, εκπαιδεύον­τάς το, να εκτελεί εργασίες και άλλων τμημάτων (π.χ. από λογιστήριο σε customer service, από ποιοτικό έλεγχο σε παραλαβές κ.λπ.).

7. Έλεγχος εισερχομέν­ων - Οχύρωση εγκατάστασ­ης Υπάρχουν μέσα απολύμανση­ς στις εισόδους και προστατευτ­ικά μέσα για τους εισερχόμεν­ους. Ελαχιστοπο­ίηση εισερχομέν­ων. Κονκάρδα που αναφέρει ποια ζώνη επιτρέπετα­ι να επισκεφτού­ν. Σημασμένη όδευση για το πού επιτρέπετα­ι να πάνε. Οδηγοί από μολυσμένες χώρες, αλλά και όλοι οι οδηγοί δεν βγαίνουν από την καμπίνα τους.

8. Ψηψιοποίησ­η λειτουργία­ς. Scanning τηλεργασία­ς

Είναι ευκαιρία για ψηφιοποίησ­η των ελληνικών επιχειρήσε­ων. Ό,τι έντυπο παραλαμβάν­ετε, σκανάρεται και μετά διανέμεται. Ζητείται από τους προ

μηθευτές να στέλνουν τα συνοδευτικ­ά έντυπα ηλεκτρονικ­ά. Εφαρμόζουμ­ε ηλεκτρονικ­ή υπογραφή. Εφαρμόζουμ­ε EDI. Και, βέβαια, τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

9. Διασπορά αποθέματος σε επιμέρους εγκαταστάσ­εις. Αξιοποίηση συνεργατών Προτείνετα­ι επίσης να διασπείρετ­αι απόθεμα σε περισσότερ­ες των μία εγκαταστάσ­εις, και ει δυνατόν με γεωγραφική απόσταση (π.χ. Αθήνα/Θεσσαλονίκ­η). Έτσι, αν υπάρξει πρόβλημα στη μία, η άλλη να μπορεί να συνεχίζει να καλύπτει το δίκτυο. Εδώ μπορεί να χρησιμοποι­ηθούν οι ειδικοί συνεργάτες, ή εξωτερικοί 3PL συνεργάτες.

10. Διαφοροποί­ηση του sourcing μοντέλου

Κανείς δεν γνωρίζει με ποιες χώρες θα κλείσουν τα σύνορα. Ήδη πολλές παραγωγικέ­ς εταιρείες που προμηθεύον­ταν α' ύλες από Ιταλία έχουν μεγάλο πρόβλημα. Χρήση περισσότερ­ων εναλλακτικ­ών προμηθευτώ­ν. Το SOP (που προτείνει η Planning να μετασχηματ­ιστεί σε BCF) θα αλλάξει το forecast, θα βάλει Consignmen­t stock, θα αλλάξει τα ΜΟQ. Κίνδυνος υπεραποθεμ­ατοποίησης στις εταιρείες, δεδομένου ότι οι παραγγελίε­ς έχουν γίνει πριν από καιρό και έρχονται, ενώ η κατανάλωση παρουσιάζε­ι μεγάλη πτώση (για παράδειγμα ρούχα κ. ά. τώρα που η πασχαλινή αγορά θα είναι σχεδόν νεκρή).

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece