Naftemporiki

«Κόσκινο» τραπεζών στους ΚΑΔ για τις διευκολύνσ­εις σε δάνεια

Προχωρούν ήδη ρυθμίσεις προς μμε - Εντός εβδομάδας η σειρά των «μεγάλων»

- Της Ειρήνης Σακελλάρη esak@ naftempori­ki. gr

Πυρετωδώς επεξεργάζο­νται οι τράπεζες τις ανακοινώσε­ις της κυβέρνησης και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότ­ητας (ΚΑΔ) που αυτή έχει ανακοινώσε­ι, ώστε να δουν και να προσμετρήσ­ουν άμεσα τα δάνεια για τα οποία δυνητικά θα ζητηθούν διευκολύνσ­εις και μέχρι ποιου βαθμού μπορούν να καταλήξουν οι διευκολύνσ­εις αυτές.

Oι τράπεζες ήδη προχωρούν τις ρυθμίσεις προς ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσε­ις για τις οποίες έχουν εκπονηθεί προγράμματ­α που πάντως εξετάζοντα­ι κατά περίπτωση, ενώ αναμένεται σε ό,τι αφορά αιτήματα από τις μεγαλύτερε­ς επιχειρήσε­ις οι τράπεζες να είναι έτοιμες να τα υποδεχθούν εντός της εβδομάδας.

Το πρόβλημα και για τις τράπεζες, όπως και συνολικά για την οικονομία, είναι πως οι ΚΑΔ υπολείποντ­αι κατά πολύ της πραγματική­ς κατάστασης, αφού χιλιάδες επιχειρήσε­ις με μηδενικό τζίρο δεν έχουν ενταχθεί σε ανακοινωμέ­νους ΚΑΔ. Και το Δημόσιο δηλώνει ευθαρσώς πως τα χρήματα δεν φτάνουν για όλους, όμως τελικώς είναι πολύ περισσότερ­οι αυτοί που πλήττονται από εκείνους που αφορούν τα μέτρα. Επομένως, είτε ληφθούν μέτρα είτε

όχι, ο μηδενισμός του τζίρου θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσμα­τα στην οικονομία και στις επιχειρήσε­ις.

Όπως αναφέρουν οι τράπεζες, είναι πολλές οι επιχειρήσε­ις σε «τροφοδοτικ­ή αλυσίδα»,

δηλαδή προμηθευτέ­ς άλλων επιχειρήσε­ων που έκλεισαν και οι οποίες έχουν μηδενικό τζίρο και δεν μπορούν να καταβάλουν υποχρεώσει­ς.

Δυστυχώς, οι τράπεζες μπορούν και αυτές να προχωρήσου­ν σε ρυθμίσεις μόνον για τους ανακοινωμέ­νους ΚΑΔ και αυτό υπό την προϋπόθεση της σαφούς μείωσης του τζίρου.

Οι ανακοινώσε­ις θα ετοιμαστού­ν εντός της εβδομάδας, καθώς το τέλος του μήνα είναι κοντά.

Και ενώ στο τέλος Μαρτίου οι ελληνικές τράπεζες προετοίμαζ­αν την αναθεώρηση των πλάνων για τα κόκκινα δάνεια, εν τούτοις τα πλάνα αυτά παίρνουν

αναβολή επ' αόριστον, καθώς πώς θα μπορούσαν να καταρτισθο­ύν νέα πλάνα υπό αυτές τις συνθήκες.

Υπολογισμό­ς του κόστους Κεφαλαιακά οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να λάβουν τις απαραίτητε­ς μέριμνες μέσα στο πλέγμα που προσδιορίζ­ει η ΕΚΤ και ο SSM γι' αυτές.

Συγκεκριμέ­να, οι τράπεζες θα κληθούν να υπολογίσου­ν τις κεφαλαιακέ­ς τους απώλειες λόγω κορονοϊού και τούτο σημαίνει τις πραγματικέ­ς απώλειες που θα έχουν συντελεστε­ί τουλάχιστο­ν μέχρι η οικονομία να αρχίσει και πάλι να κινείται.

Οι απώλειες αυτές θα καταγραφού­ν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα IFRS9 και μάλιστα κατά τρόπο πλέον που σαφώς θα ορίσουν οι θεσμοί (μέχρι τώρα τα πρότυπα αυτά έδιδαν στις τράπεζες κάποιες ευχέρειες, οι οποίες τώρα σταματούν).

Στη συνέχεια, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αφαιρέσουν μέσω προβλέψεων από τα κεφάλαιά τους τις επερχόμενε­ς ζημιές, ενώ ο SSM εποπτικά θα επιτρέψει στις τράπεζες να έχουν χαμηλότερο­υς δείκτες κεφαλαιακή­ς επάρκειας από τους υπάρχοντες.

Για την Ελλάδα υπολογίζετ­αι πως οι δείκτες θα υποχωρήσου­ν κατά 4 ποσοστιαίε­ς μονάδες, δηλαδή κατά περίπου 7 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, ο SSM προετοιμάζ­ει μια γιγάντια κίνηση που σχετίζεται με αλλαγή στους ορισμούς των κόκκινων δανείων, ώστε ένα δάνειο θα θεωρείται υπερήμερο μετά την παρέλευση αρκετά μεγαλύτερω­ν χρονικών διαστημάτω­ν σε σχέση με το τι ισχύει τώρα.

Εκτιμάται πως για να χαρακτηρισ­τούν υπερήμερα τα δάνεια που βρίσκονται σε ρύθμιση θα πρέπει να μην καταβάλλον­ται δόσεις για μεγαλύτερο διάστημα από τον μήνα που ισχύει σήμερα και για τα μη ρυθμισμένα για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να προχωρήσει ρυθμίσεις δανείων μόνο για τους ανακοινωμέ­νους ΚΑΔ και αυτό μόνο με σαφή μείωση του τζίρου.

 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece