Naftemporiki

Νο1 απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη

Επιχειρημα­τικοί κίνδυνοι λόγω της πανδημίας και η ανησυχία στελεχών στην Ελλάδα - Έρευνα McKinsey

- Της Σοφίας Εμμανουήλ semm@ naftempori­ki. gr

Hπανδημία επισκιάζει όλες τις άλλες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με εννέα στα δέκα στελέχη που ρωτήθηκαν από την McKinsey σε μια παγκόσμια έρευνα που «έτρεξε» μέσα στον Μάρτιο και αποτυπώνει τους σημαντικού­ς επιχειρημα­τικούς κινδύνους και τις κακές προοπτικές ανάπτυξης για τους επόμενους μήνες σε όλες τις γεωγραφικέ­ς περιφέρειε­ς, επιβεβαιών­οντας τις ανησυχίες σε τοπικό επίπεδο, με ενδεικτική την πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece που δείχνει ότι έξι στις δέκα αναπτυσσόμ­ενες επιχειρήσε­ις προβλέπουν τώρα επιβράδυνσ­η.

Το 86% των στελεχών στην έρευνα της McKinsey αναγνώρισε το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης ως απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη, περισσότερ­ο από οποιονδήπο­τε άλλο παράγοντα. Τα στελέχη των επιχειρήσε­ων δήλωσαν επίσης ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ο σημαντικότ­ερος κίνδυνος για τις εθνικές τους οικονομίες και για την ανάπτυξη των εταιρειών τους το επόμενο έτος.

Επιβράδυνσ­η

Στην Ελλάδα οι έξι στις δέκα μικρομεσαί­ες επιχειρήσε­ις, με ρυθμούς ανάπτυξης που αγγίζουν το 100%, έχουν διαπιστώσε­ι ήδη σημαντική πτώση στις πωλήσεις τους που θα επηρεάσει τα έσοδα όλης της χρονιάς οδηγώντας σε επιβάρυνση που ενδέχεται να αγγίξει το 50% των εσόδων τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα της Endeavor, ισχυρές πιέσεις δέχονται και στην κερδοφορία τους, ως απόρροια της απώλειας καναλιών πωλήσεων, με χαρακτηρισ­τικό παράδειγμα τα εστιατόρια, ενώ έντονα προβλήματα παρουσιάζο­νται και στην εφοδιαστικ­ή αλυσίδα. Το 70% των εταιρειών ήδη αντιμετωπί­ζει έλλειψη σε βασικές πρώτες ύλες που προμηθεύον­ται από το εξωτερικό, εισαγωγές καθοριστικ­ές για την ομαλή λειτουργία τους.

Όσο δε για τον μακροπρόθε­σμο αντίκτυπο, σύμφωνα με την ΕΥ, είναι δύσκολο να προσδιορισ­τεί με ακρίβεια, καθώς ο βαθμός έκθεσης του κάθε οργανισμού στις επιπτώσεις του κορονοϊού εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή, τον κλάδο δραστηριοπ­οίησης, το επιχειρημα­τικό μοντέλο και τη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η εξάρτηση από την παγκόσμια εφοδιαστικ­ή αλυσίδα και οι διεθνείς μετακινήσε­ις. Το ανησυχητικ­ό, σύμφωνα με τη μελέτη της EY για την Ελ

λάδα, είναι ότι σχεδόν τέσσερα στα πέντε ανώτατα στελέχη (79%) θεωρούν ότι οι επιχειρήσε­ις τους δεν είναι επαρκώς προετοιμασ­μένες για να αντιμετωπί­σουν μία απρόβλεπτη και ξαφνική κρίση, όπως εν προκειμένω αυτή του Covid - 19.

Οι ισολογισμο­ί

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι υπό το πρίσμα της εξελισσόμε­νης κατάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο του οικονομικο­ύ ελέγχου των επιχειρήσε­ων, οι οποίες θα πρέπει να προβούν σε γνωστοποιή­σεις για τον αντίκτυπο της πανδημίας στις δραστηριότ­ητές τους, στο κεφάλαιο που αναφέρουν τα γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμο­ύ. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίηση­ς και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) έχει προειδοποι­ήσει για τις σχετικές δυσκολίες. Μάλιστα, πληροφορίε­ς αναφέρουν ότι δρομολογεί­ται παράταση στη δημοσίευση των χρηματοοικ­ονομικών καταστάσεω­ν των επιχειρήσε­ων, με σκοπό να υπάρξει ο απαραίτητο­ς χρόνος για συλλογή και δημοσίευση ορθής πληροφόρησ­ης.

Παγκόσμιος συναγερμός

Η επιδείνωση της δημόσιας υγείας εξελίσσετα­ι πλέον πιο επιθετικά, με ενδεικτικέ­ς τις προειδοποι­ήσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που κήρυξε την εξάπλωση του Covid - 19 πανδημία, με τον αριθμό επιβεβαιωμ­ένων κρουσμάτων και θανάτων να έχει αυξηθεί δραματικά και τις αρχές σε όλες σχεδόν τις χώρες να έχουν λάβει αυστηρά έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Όταν οι συμμετέχον­τες στην έρευνα της McKinsey ρωτήθηκαν για τις προοπτικές των οικονομιών τους, οι βαθύτερες ανησυχίες προήλθαν από τους ερωτηθέντε­ς στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού - κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη την εβδομάδα 2 έως 6 Μαρτίου, όταν η Κίνα δεν είχε καταφέρει ακόμη να θέσει υπό έλεγχο την επιδημία. Το 86% των ερωτηθέντω­ν δήλωσε ότι η επιδημία είναι μια πιεστική απειλή για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη κατά το επόμενο έτος. Σε ορισμένες χώρες στην περιοχή ΑσίαςΕιρην­ικού το ποσοστό αυτό φθάνει το 96%.

Επιπλέον, πολλά στελέχη προβλέπουν ότι οι εταιρείες τους θα χρειαστεί να αλλάξουν τις στρατηγικέ­ς τους ως προς τη διεθνή ανάπτυξη ενσωματώνο­ντας προβλέψεις για νέα εμπόδια στις επενδύσεις. Οι ερωτώμενοι του ιδιωτικού τομέα προϊδεάζου­ν μάλιστα για προώθηση αλλαγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τα επόμενα χρόνια και για κίνδυνο οικονομική­ς ύφεσης που αναστέλλει αξιοποίηση επενδυτικώ­ν ευκαιριών.

Σημειώνετα­ι ότι μεταξύ όλων των ερωτηθέντω­ν, η απειλή του κορονοϊού εκτόπισε τον κίνδυνο από τον εμπορικό πόλεμο, που ήταν το κορυφαίο θέμα στους κινδύνους, όπως τους ιεραρχούσα­ν τα στελέχη το 2019. Στην τρέχουσα κατάταξη οι εμπορικές συγκρούσει­ς είναι ο τρίτος πιο σημαντικός κίνδυνος, μετά τον ιό και τη γεωπολιτικ­ή αστάθεια.

Εξετάζοντα­ς τις προοπτικές για τις εθνικές τους οικονομίες, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντω­ν δήλωσαν ότι το ξέσπασμα της κρίσης του κορονοϊού είναι ο πρώτος κίνδυνος για την ανάπτυξη το επόμενο έτος. Αναφέρεται ως η πιο μεγάλη απειλή σε όλες τις γεωγραφικέ­ς περιοχές εκτός της Λατινικής Αμερικής, όπου το ποσοστό των στελεχών που θεωρεί κορυφαία απειλή την πανδημία για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους ανέρχεται σε 28%. Στο 44% είναι το ποσοστό για την Ινδία και στο 65% για την Ευρώπη. Πιο ανήσυχοι είναι στη Βόρειο Αμερική με ποσοστό 71%. Με το επίκεντρο του ενδιαφέρον­τος να βρίσκεται στις επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού, οι αλλαγές στις εμπορικές πολιτικές, που ήταν ο πιο σημαντικός κίνδυνος στις τρεις τελευταίες έρευνες, αλλά και η γεωπολιτικ­ή αστάθεια δεν περιλαμβάν­ονται στους πέντε κορυφαίους κινδύνους της τρέχουσας έρευνας, οι οποίες αφορούν: την αναταραχή που προκαλεί ο κορονοϊός, την επιβράδυνσ­η της οικονομική­ς δραστηριότ­ητας στην Κίνα, τη μείωση της ζήτησης, τις εσωτερικές πολιτικές συγκρούσει­ς και την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητ­α.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece