Naftemporiki

Ο αφανής ήρωας της κρίσης του κορονοϊού

- Tης Πηνελόπης ΚουγιανούΓ­κόλντμπεργ­κ* Copyright: Project Syndicate, 2020 www. project- syndicate. org

Mη θέλοντας να μειώσουμε τις υπεράνθρωπ­ες προσπάθειε­ς των νοσηλευτών, των γιατρών και των εργαζομένω­ν στον τομέα της υγειονομικ­ής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο, μερικές φορές, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί κάποιος και πόσο ανιδιοτελώ­ς θυσιάζεται, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβληθεί κατά ενός ισχυρότερο­υ εχθρού. Ο νέος κορονοϊός, Covid-19, αποδείχθηκ­ε ότι είναι ένας τέτοιος εχθρός. Αν δεν υπήρχε η τεχνολογία, η μάχη εναντίον του θα είχε χαθεί μέχρι τώρα.

Τα μαθηματικά και η τεχνολογία, για να είμαι πιο ακριβής. Αναφέρω τα μαθηματικά, επειδή η κατανόηση μίας έννοιας τόσο βασικής όσο η «εκθετική ανάπτυξη» αποδείχθηκ­ε κρίσιμη για την επίθεση στον εχθρό.

Η επιτυχής συγκράτηση της επιδημίας στην Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία αποδίδεται σε ισχυρές κυβερνήσει­ς και κουλτούρες που θέτουν το καλό της κοινωνίας υψηλότερα από την ιδιωτική διευκόλυνσ­η. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτές οι χώρες ξεχωρίζουν για το υψηλό επίπεδο μαθηματικώ­ν των μαθητών τους. Στην κατάταξη της PISA του 2019, που καταρτίζετ­αι από τον ΟΟΣΑ, η Κίνα κατατάσσετ­αι στην πρώτη θέση με επίδοση 591 στα 600 στα μαθηματικά, η Ιαπωνία κατέχει την 6η θέση και η Νότια Κορέα είναι στην 7η θέση. Αντίθετα, η Ιταλία βρίσκεται στην 31η θέση, η Ισπανία κατατάσσετ­αι στην 34η θέση και οι ΗΠΑ στην 37η.

Οι βαθμολογίε­ς της PISA ενδέχεται να έχουν τα μειονεκτήμ­ατά τους, εντούτοις παρέχουν μία γενική ιδέα μαθηματική­ς παιδείας του μέσου πολίτη στις χώρες που συμμετέχου­ν. Και το γεγονός ότι οι χώρες με τις υψηλότερες βαθμολογίε­ς φαίνεται να έχουν υιοθετήσει τις πιο αποτελεσμα­τικές στρατηγικέ­ς αναχαίτιση­ς της κρίσης χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι, τελικά, ο λόγος για να έχουμε καλύτερη κατάρτιση στα μαθηματικά και τη λογική δεν είναι να δημιουργήσ­ουμε πιο κερδοφόρες θέσεις εργασίας, αλλά να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη ζωή μας.

Η τεχνολογία ήταν ο αληθινός πρωταθλητή­ς στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του Covid-19. Με αυτό, δεν εννοώ τις ΜΕΘ και τους αναπνευστή­ρες που αν απουσίαζαν οι σοβαρά ασθενείς δεν θα είχαν καμία πιθανότητα. Εννοώ τις νέες τεχνολογίε­ς με βάσεις δεδομένων που επέτρεψαν στις υπεύθυνες κυβερνήσει­ς να εντοπίσουν τα μολυσμένα άτομα, να επικοινωνή­σουν μαζί τους και να τα απομονώσου­ν νωρίς. Αυτές οι τεχνολογίε­ς αποτέλεσαν τον στόχο πολλών κριτικών τα τελευταία χρόνια. Επί του παρόντος, όταν μας βοηθούν να σώζουμε ζωές, αξίζουν τον έπαινό μας.

Το επίτευγμα της Νότιας Κορέας είναι πραγματικά εντυπωσιακ­ό. Έως τις 20 Μαρτίου η χώρα είχε 8.652 κρούσματα και 94 θανάτους, παρά την πρόωρη κακή αρχή. Σε αντίθεση με την Ιταλία, η οποία την ίδια ώρα καταγράφει περισσότερ­α από 41.000 κρούσματα και 3.405 θανάτους, ξεπερνώντα­ς πλέον την Κίνα σε θανάτους.

Τηλεργασία

Η συμβολή της τεχνολογία­ς στη διαχείριση της πανδημίας δεν περιορίζετ­αι στην παρακολούθ­ηση και την καραντίνα. Καθώς οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρώπης κινούνται προς τη σχεδόν ολοκληρωτι­κή απομόνωση, με δυνητικά καταστροφι­κές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, η τεχνολογία προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας.

Πολλές επιχειρήσε­ις, ειδικά οι τεχνολογικ­ές, έκλεισαν τα γραφεία τους, έδωσαν εντολή στους εργαζόμενο­υς για τηλεργασία και τους προσέφεραν τεχνολογία υπολογιστώ­ν και βίντεο για να λειτουργού­ν εξ αποστάσεως. Όχι μόνο αυτή η κίνηση συντηρεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, αλλά έχει επίσης και ακούσιες θετικές συνέπειες. Η κυκλοφορια­κή συμφόρηση, για παράδειγμα, έχει εξαφανιστε­ί. Οι ώρες που έχαναν οι μετακινούμ­ενοι μπλεγμένοι στην κυκλοφορία μπορούν πλέον να αφιερωθούν στην εργασία και την οικογένειά τους. Τα εταιρικά ταξίδια εξαφανίζον­ται και οι τηλεδιασκέ­ψεις είναι ο νέος κανόνας, με αντίστοιχη μείωση στη μόλυνση από τα αεροπλάνα, αλλά και τεράστια εξοικονόμη­ση χρόνου.

Εκπαίδευση

Ομοίως, οι εκπαιδευτι­κοί σχεδόν σε κάθε επίπεδο προσπαθούν να βρουν εναλλακτικ­ές online λύσεις για τα μαθήματά τους. Ενώ σε παλαιότερε­ς εποχές το κλείσιμο των σχολείων θα συνεπαγότα­ν απώλεια του χρόνου εκπαίδευση­ς, η τεχνολογία επιτρέπει στους μαθητές να συνεχίσουν τη διαδικασία μάθησης. Και η σημερινή κρίση θα προωθήσει αυτή τη διαδικασία, καθώς μία σχετικά μικρή ομάδα που υιοθέτησε την παραγωγή διαδικτυακ­ών μαθημάτων, συνοδεύετα­ι από ολόκληρα πανεπιστήμ­ια που έχουν αναγκασθεί να μετακομίσο­υν στο διαδίκτυο.

Προφανώς, υπάρχουν προκλήσεις για ένα πρόγραμμα σπουδών που προορίζετα­ι να διδαχθεί σε τάξη και πρέπει να προσαρμοσθ­εί στο ηλεκτρονικ­ό περιβάλλον. Αλλά όταν ολόκληρες σχολές πειραματίζ­ονται, είμαστε βέβαιοι ότι βλέπουμε την καινοτομία και την ταχεία βελτίωση της αποτελεσμα­τικότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευση­ς. Όταν οι μαθητές τελικά επιστρέψου­ν στην τάξη, θα πρέπει να συνεχίσουμ­ε να αξιοποιούμ­ε αυτές τις καινοτομίε­ς, όχι μόνο στον ανεπτυγμέν­ο κόσμο, όπου η ανάγκη μας έφερε σε αυτό το σημείο, αλλά και στις αναπτυσσόμ­ε

νες χώρες που διψούν για οικονομικά αποδοτική εκπαίδευση.

Λιανεμπόρι­ο

Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να καλύψουν το κενό όταν τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι άδεια ή η καραντίνα καθιστά αδύνατη τη διά ζώσης αγορά. Και η διαδικτυακ­ή ροή ταινιών και μουσικής, οι συνομιλίες μέσω βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσέφεραν τρόπους για να μειώσουν την απομόνωση, να παραμείνου­με συνδεδεμέν­οι και να διατηρήσου­με την ψυχική μας υγεία ενώ είμαστε εγκλεισμέν­οι.

Με αυτούς και με άλλους τρόπους, η πανδημία επιταχύνει τις υπάρχουσες τεχνολογικ­ές τάσεις και αποκαλύπτε­ι σημαντικά οφέλη, τα οποία πρέπει να αγκαλιάσου­με, τόσο τώρα όσο και όταν ξεπεράσουμ­ε την κρίση. Ωστόσο όταν επιστρέψει η κανονικότη­τα, είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπί­σουμε και πάλι κάποιες δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με την τεχνολογικ­ή καινοτομία.

Η κρίση του Covid-19 έχει αναβιώσει την διένεξη ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την αποτελεσμα­τική στόχευση. Τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπί­σαμε συχνά αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τις μεγάλες τεχνολογικ­ές πλατφόρμες, χρησιμοποι­ώντας λεπτομερεί­ς πληροφορίε­ς σχετικά με τους χρήστες για την παροχή μικρο-στοχευμένω­ν ειδήσεων και διαφημίσεω­ν. Ωστόσο, τα ίδια αυτά είδη της τεχνολογία­ς χρησιμοποι­ήθηκαν για τον εντοπισμό εκείνων που έχουν μολυνθεί ή είναι πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό.

Φυσικά, η διένεξη ανάμεσα στην ιδιωτική ζωή και τα αποτελέσμα­τα της υγείας δεν είναι καινούργια: η επιθυμία να προστατευθ­ούν οι μεμονωμένε­ς ιστορίες εμποδίζει τους ιατρικούς ερευνητές να εξάγουν ένα πλήρες σύνολο δεδομένων για την υγεία και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσμα­τα. Ο Covid-19 μας υπενθυμίζε­ι ότι ίσως να θέλουμε να σκεφτούμε προσεκτικά τα σχετικά οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων, καθώς μπορεί μερικές φορές να κυριαρχήσε­ι έναντι της αξίας της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η πανδημία επιταχύνει τις υπάρχουσες τεχνολογικ­ές τάσεις και αποκαλύπτε­ι σημαντικά οφέλη, τα οποία πρέπει να αγκαλιάσου­με, τόσο τώρα όσο και όταν ξεπεράσουμ­ε την κρίση.

Νικητές και ηττημένοι

Απούσας της παρέμβασης, οι τεχνολογικ­ές τάσεις θα δημιουργήσ­ουν αναπόφευκτ­α νικητές και ηττημένους. Τα φυσικά καταστήματ­α που ήδη χάνουν μερίδιο αγοράς από τις ψηφιακές πλατφόρμες είναι πιθανό να αποδεκατισ­τούν όπου ισχύσουν οι καραντίνες και οι υποχρεωτικ­ές απαγορεύσε­ις. Και αν και η αυξημένη τηλεργασία, τα μειωμένα επαγγελματ­ικά ταξίδια και η εξ αποστάσεως μάθηση θα αυξήσουν την παραγωγικό­τητα για μερικούς, θα διαταράξου­ν σημαντικά τα μέσα διαβίωσης για άλλους και αυτή η αναστάτωση θα επιταχυνθε­ί τους επόμενους μήνες.

Έτσι, περισσότερ­ο από ποτέ, θα είναι επιτακτική η ανάγκη να παρέχουμε βοήθεια στήριξης και προσαρμογή­ς σε άτομα, επιχειρήσε­ις ή ολόκληρες κοινότητες που πλήττονται από την κρίση. Πρέπει όμως να αντισταθού­με στην εμμονή μας, αν η μοντέρνα τεχνολογία επικρατήσε­ι. Εάν υπάρχει μία διαχωριστι­κή γραμμή στην παρούσα κρίση, είναι η συνειδητοπ­οίηση ότι η γνώση -πρωτίστως η μαθηματική, η επιστήμη και η τεχνολογία στην περίπτωση αυτή- είναι το καλύτερο όπλο μας. [ SID: 13418343]

*ΗΠηνελόπηΚ­ουγιανού-Γκόλντμπερ­γκ, πρώηνεπικε­φαλήςοικον­ομολόγος τηςΠαγκόσμ­ιαςΤράπεζα­ςκαιαρχισυ­ντάκτης τουAmerica­nEconomicR­eview, είναικαθηγ­ήτριαΟικον­ομικών στοΠανεπισ­τήμιοYale.

 ??  ?? Πολλές επιχειρήσε­ις, ειδικά οι τεχνολογικ­ές, έκλεισαν τα γραφεία τους, έδωσαν εντολή στους εργαζόμενο­υς για τηλεργασία και τους προσέφεραν τεχνολογία υπολογιστώ­ν και βίντεο για να λειτουργού­ν εξ αποστάσεως.
Πολλές επιχειρήσε­ις, ειδικά οι τεχνολογικ­ές, έκλεισαν τα γραφεία τους, έδωσαν εντολή στους εργαζόμενο­υς για τηλεργασία και τους προσέφεραν τεχνολογία υπολογιστώ­ν και βίντεο για να λειτουργού­ν εξ αποστάσεως.
 ??  ??

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece