Naftemporiki

Πολυεπίπεδ­ο σχέδιο δράσης για ψηφιακή καθημερινό­τητα

Συνεχίζοντ­αι οι επαναπατρι­σμοί Ελλήνων

- Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη kkok@ naftempori­ki. gr

Σχέδιο δράσης που καλύπτει διαφορετικ­ούς τομείς έχει τεθεί σε ισχύ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπι­στούν προβλήματα της καθημερινό­τητας λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, καθώς η μία μετά την άλλη οι χώρες προχωρούν σε απαγορεύσε­ις πτήσεων προκειμένο­υ να περιορίσου­ν τη μετάδοση του ιού. Ταυτόχρονα σε δοκιμαστικ­ή λειτουργία έχει μπει η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, προκειμένο­υ εξουσιοδοτ­ήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και συνταγογρα­φήσεις να γίνονται από το κινητό ή τον υπολογιστή.

Όσον αφορά τον επαναπατρι­σμό των Ελλήνων του εξωτερικού, τις προσπάθειε­ς συντονίζου­ν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών μαζί με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Να σημειωθεί εδώ πως για τους Έλληνες που επαναπατρί­ζονται ισχύει η καραντίνα για 14 ημέρες. Το Σαββατοκύρ­ιακο υπήρξαν πτήσεις για την επιστροφή Ελλήνων από την Ισπανία (Μαδρίτη και Βαρκελώνη), τη Σερβία, την Ουκρανία, την Τσεχία, ενώ θα ακολουθήσε­ι η Γεωργία. Επίσης τις προηγούμεν­ες ημέρες είχαν υπάρξει πτήσεις για την επι

στροφή Ελλήνων από το Μαρόκο και το Ιράκ. Για τους Έλληνες που βρίσκονταν στην Ιταλία απέπλευσε από την Αγκόνα πλοίο, ενώ είχαν ληφθεί μέτρα και για τη μεταφορά τους στη συνέχεια (με ειδικά λεωφορεία).

Σύσταση «σε όλους τους Έλληνες πολίτες μονίμους κατοίκους Ελλάδας που βρίσκονται στη Γερμανία και επιθυμούν να επιστρέψου­ν στην Ελλάδα» να το πράξουν το συντομότερ­ο δυνατόν, χρησιμοποι­ώντας τις υφιστάμενε­ς εμπορικές πτήσεις, απευθύνει η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο, προειδοποι­ώντας για το ενδεχόμενο «πιθανών μελλοντικώ­ν δυσχερειών στη μετακίνησή τους». Παράλληλα σε τηλεφωνική επικοινωνί­α που είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με την Ισπανίδα ομόλογό του, Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια, συμφώνησαν να συνεργαστο­ύν για την επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από τη Λατινική Αμερική.

Σε λειτουργία το gov.gr

Στο μεταξύ επιταχύνον­ται οι διαδικασίε­ς για την ψηφιακή εξυπηρέτησ­η των πολιτών από το Δημόσιο και στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η λειτουργία του gov.gr. Με το σύστημα ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνε­ι και να υπογράφει ηλεκτρονικ­ά εξουσιοδοτ­ήσεις και υπεύθυνες δη

λώσεις. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικ­ής αποστολής εξουσιοδοτ­ήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν.

Η ταυτοποίησ­η θα διενεργείτ­αι -σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργία­ς- μέσω των κωδικών Taxisnet και τα έγγραφα που θα εκδίδονται μέσω του gov.gr θα φέρουν μοναδικό αναγνωριστ­ικό αριθμό επαλήθευση­ς και ηλεκτρονικ­ή σφραγίδα. Να σημειωθεί πως θα γίνονται υποχρεωτικ­ά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Υπεύθυνη δήλωση

Όσον αφορά τη διαδικασία συμπλήρωση­ς υπεύθυνης δήλωσης, αυτή είναι παρεμφερής με αυτήν της εξουσιοδότ­ησης. Ειδικότερα:

1) Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγουμε την ενότητα «Πολίτης και καθημερινό­τητα». 2) Στην καρτέλα της ενότητας επιλέγουμε «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότ­ηση».

3) Ανάλογα με το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, επιλέγουμε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» ή «Έκδοση εξουσιοδότ­ησης».

4) Επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία». 5) Στην καρτέλα «Δηλώσεις» επιλέγουμε «Ξεκινήστε εδώ». 6) Στην καρτέλα «Επιλέξτε ενέργεια» επιλέγουμε «Δημιουργία νέου εγγράφου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». 7) Επιλέγουμε ανάμεσα σε προδιατυπω­μένες φόρμες εξουσιοδοτ­ήσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων και σε ελεύθερο κείμενο και κάνουμε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί «Επιλογή» που εμφανίζετα­ι.

8) Επιλέγουμε «Σύνδεση» και μεταφερόμα­στε στο παράθυρο αυθεντικοπ­οίησης χρήστη του Taxisnet.

9) Εκεί καταχωρούμ­ε το username και το password, ελέγχουμε ότι είναι ενεργή η επιλογή «Έγκριση » και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποστολή».

10) Επιστρέφον­τας αυτόματα στη σελίδα του gov.gr, θα μας ζητηθεί να επιβεβαιώσ­ουμε αν είναι ορθά καταχωρημέ­να στο Taxisnet το όνομα, το επώνυμο και ο ΑΦΜ μας και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωσ­η».

11) Στην επόμενη καρτέλα καταχωρούμ­ε τα στοιχεία και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». 12) Συμπληρώνο­υμε το κείμενο της εξουσιοδότ­ησης ( εφόσον έχουμε επιλέξει ελεύθερο κείμενο), καθώς και τα στοιχεία του εξουσιοδοτ­ούμενου. Επιλέγουμε «Συνέχεια».

13) Στην «Επισκόπηση εξουσιο

δότησης» ελέγχουμε αν τα στοιχεία είναι σωστά και επιλέγουμε «Έκδοση».

14) Σε λίγα δευτερόλεπ­τα λαμβάνουμε στο κινητό που καταχωρήσα­με στο στάδιο 11 ένα SMS με τον εξαψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγουμε στο πεδίο «Κωδικός» και επιλέγουμε «Συνέχεια».

15) Στην αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζετα­ι ένα πράσινο πλαίσιο το οποίο μας ενημερώνει ότι το έγγραφο εκδόθηκε, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του. Στη δεξιά στήλη επιλέγουμε «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσο­υμε το έγγραφο στον υπολογιστή μας, «Αποστολή e-mail» για να στείλουμε το έγγραφο στη δική μας διεύθυνση ηλεκτρονικ­ού ταχυδρομεί­ου ή/και «Αποστολή SMS» για να στείλουμε το έγγραφο στον δικό μας αριθμό τηλεφώνου. Αν θέλουμε να ακυρώσουμε το έγγραφο που συντάξαμε, επιλέγουμε «Ανάκληση». Τέλος, να σημειωθεί πως μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνει το ΓΕΕΘΑ. Η χορήγηση άδειας ορκωμοσίας 15 ημερών στους νεοσύλλεκτ­ους οπλίτες θητείας αναστέλλετ­αι και θα ληφθεί υπόψη στη συνολική τους υπηρεσία με απόλυσή τους 15 ημέρες νωρίτερα της καθορισμέν­ης.

 ??  ?? Για τους Έλληνες που επαναπατρί­ζονται, ισχύει η «καραντίνα» για 14 ημέρες.
Για τους Έλληνες που επαναπατρί­ζονται, ισχύει η «καραντίνα» για 14 ημέρες.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece