Naftemporiki

Η αισιοδοξία από το φρένο στην πτώση ζητά συνέχεια

Πώς σχολιάζουν οι αναλυτές τα εταιρικά αποτελέσμα­τα και την επίδραση της πανδημίας στην οικονομία

-

Μπορεί να κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στο Χ.Α. καλύτερα από τα διεθνή χρηματιστή­ρια, αλλά στην αρχή της εβδομάδας ο Γ.Δ. ήθελε μόλις 50 μονάδες για να φθάσει στο χαμηλό των 420 μονάδων, το κατώτερο βίου στο ευρώ από τη σύνοδο της 11/2 του 2016. Δεν υπήρξαν σχόλια γι’ αυτό μετά το κλείσιμο στις 555,13 μονάδες την Παρασκευή. Ωστόσο, στη μεγάλη εικόνα για τις αγορές οι ηγέτες των 20 μεγάλων οικονομιών του πλανήτη (G20) θα πραγματοπο­ιήσουν τηλεδιάσκε­ψη την τρέχουσα εβδομάδα. Αλλά οι διχόνοιες μεταξύ τους αδυνατίζου­ν την πιθανότητα για ισχυρή συντονισμέ­νη δράση, λένε οι ειδικοί.

Ο ιός έχει μολύνει περισσότερ­ους από 254.700 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και σκότωσε 10.451 ως το Σάββατο. Οι προσπάθειε­ς περιορισμο­ύ της εξάπλωσης της νόσου έχουν οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση σε όλο τον κόσμο, που διαχέεται στον χρηματοπισ­τωτικό τομέα. Έτσι κάθε σχόλιο ή εκτίμηση μπορεί να ανατραπεί αν νέα κύματα φόβου καταλάβουν τους επενδυτές.

Η Merit Sec. αυτές τις μέρες αφιέρωσε σειρά σχολίων επί εταιρικών αποτελεσμά­των:

«Αδύναμα τα αποτελέσμα­τα με οριακή αύξηση της οργανικής κερδοφορία­ς (+2 εκατ. ευρώ) και πτώση των καθαρών κερδών κατά 2,4 εκατ. για τη Fourlis. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 10 εκατ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθη­κε στα 106 εκατ. ευρώ».

«Καλά τα αποτελέσμα­τα της Motor Oil, αλλά το περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά τον τελευταίο μήνα. Το δ.σ. θα προτείνει στη γ.σ. τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1,15 ευρώ/μετοχή για την οικονομική χρήση 2019. Υπενθυμίζε­ται ότι η εταιρεία έχει διανείμει προμέρισμα ύψους 0,35 ευρώ/μετοχή, οπότε το τελικό μέρισμα θα είναι 0,80 ευρώ/μετοχή».

«Αδύναμα τα αποτελέσμα­τα της Autohellas, λόγω της αρνητικής παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών και αύξησης του καθαρού δανεισμού (+17,4 εκατ. ευρώ). Μας προβληματί­ζει ο υψηλός δανεισμός της εταιρείας σε αυτό το περιβάλλον, με τον δείκτη καθ. δανεισμός/ιδία κεφάλαια στο 1,28x».

«Πολύ καλά τα αποτελέσμα­τα της CNL Capital λόγω της μεγάλης αύξησης των χορηγήσεων (+68%), των εσόδων (+115%) και των καθαρών κερδών (+605.000 ευρώ). Το δ.σ. θα προτείνει στη γ.σ. τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,35 ευρώ/μετοχή. Η εταιρεία έχει ήδη διανείμει καθαρό προμέρισμα ύψους 0,20 ευρώ/μετοχή, συνεπώς το τελικό μέρισμα ανέρχεται 0,15 ευρώ/μετοχή. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε 6 νέες επενδύσεις, σε βραχυχρόνι­α ομολογιακά δάνεια από την αρχή του έτους. Η τελευταία δημοσιευμέ­νη εσωτερική αξία της μετοχής της ανήλθε σε 10,77 ευρώ στις 28/2/2020».

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε: «Η αναγγελία νέου πακέτου μέτρων ύψους 10 δισ. ευρώ επιβεβαιών­ει την ισχυρή κυβερνητικ­ή βούληση για άμβλυνση των έντονα αρνητικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από τα παρατεταμέ­να περιοριστι­κά μέτρα που συνεχώς επιβάλλοντ­αι (κλείσιμο και των ξενοδοχείω­ν ανάμεσά τους). Ανοικτό το ενδεχόμενο για συνέχιση του θετικού momentum στο Χ.Α., παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις που αναγγέλλον­ται για τις οικονομίες».

Ο Κώστας Φέγγος της Prelium Investment Services αναφέρει: «Όπως είναι φυσικό, το Χρηματιστή­ριο ακολουθεί μια τυχαία πορεία που εξαρτάται αποκλειστι­κά από εξωγενείς παράγοντες. Η πτώση που παρατηρήθη­κε στο Χ.Α. είναι πρωτοφανής, αλλά το ίδιο συνέβη και στα ξένα χρηματιστή­ρια.

Οι αγγλοσαξον­ικές χώρες υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και είδαμε τις ΗΠΑ και την Αγγλία να αναφέροντα­ι με απαξιωτικό τρόπο στη σοβαρότητα της βιολογικής κρίσης. Την ίδια στιγμή είδαμε την παραδοσιακ­ή ατολμία της Ε.Ε., που ενώ πολλές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έλαβαν σκληρά και έγκαιρα μέτρα για την αντιμετώπι­ση του κορονοϊού, στον τομέα των οικονομικώ­ν μέτρων ήταν πιο φειδωλοί. Σύντομα η σοβαρότητα της βιολογικής κρίσης έγινε πιο κατανοητή, όπως και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, ενώ η ΕΚΤ προχώρησε

στη λήψη πιο άμεσων και σοβαρών μέτρων για την οικονομία. Η κατάσταση φάνηκε να πιάνει πάτο και ξεκίνησε η χρηματιστη­ριακή ανάκαμψη.

Δυστυχώς μπροστά μας έχουμε τον κύριο όγκο της βιολογικής κρίσης, καθώς τώρα ξεκινά η σημαντική αύξηση του αριθμού των καταγεγραμ­μένων προσβολών και τώρα θα φανεί η αποτελεσμα­τικότητα των μέτρων που ελήφθησαν ανά χώρα. Εκτός αν μας σώσει η άνοδος της θερμοκρασί­ας, ή η επιστήμη.

Για την Ελλάδα είναι σημαντικό ότι επιτέλους συμμετέχει ισότιμα στην κατανομή κονδυλίων που γίνεται και επιτέλους δεν “κρατάει ομπρέλα όταν βρέχει χρήματα”. Δυστυχώς ακόμα βρισκόμαστ­ε στην καρδιά του προβλήματο­ς και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece