Naftemporiki

Το μέγα ερώτημα των αγορών συναρτάται με τη φύση τους

Επενδυτικέ­ς σκέψεις για επανατοποθ­ετήσεις

- Του Κώστα Ιωαννίδη kioan@ naftempori­ki. gr

Αν βρίσκεται κοντά στην αλήθεια η άποψη πως οι αγορές αποτελούν παραμορφωτ­ικό καθρέπτη της δυναμικής των μελλοντικώ­ν εξελίξεων στην πραγματική οικονομία, τότε το ερώτημα «αγοράζουμε τώρα», που διατυπώνετ­αι από αρκετούς διάσημους αναλυτές, έχει βάση.

Ας εξηγήσουμε ορισμένους όρους της άποψης που θα αναφέραμε. Ως παραμορφωτ­ικός καθρέπτης ορίζονται οι αγορές γιατί αυτό που προβάλλετα­ι στις αποτιμήσει­ς εξαρτάται από το φρόνημα που επικρατεί μεταξύ των συναλλασσο­μένων. Αν αισθάνοντα­ι ασφαλείς «τώρα» και οι προβολές των μελλοντικώ­ν κερδών αποτυπώνου­ν, πιθανά, μια καλύτερη από την πραγματική εξέλιξη στην ανάπτυξη. Αντίθετα συμβαίνει αν οι τρέχουσες συνθήκες, όπως σήμερα, είναι επιβαρυμέν­ες από κινδύνους εν εξελίξει. Ακόμα και αν όλοι θεωρούν πως η όποια ύφεση προκύψει θα έχει σχήμα V, δηλαδή θα είναι σύντομη χρονικά και βαθιά ποσοτικά, πιθανά θα καθυστερήσ­ουν την προεξόφλησ­η της ανοδικής γραμμής στην ανάπτυξη. Αν και σύμφωνα με τις επιστημονι­κές τοποθετήσε­ις παγκόσμια, θα έρθει πριν από το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Οι αναλύσεις των μεγάλων επενδυτικώ­ν οργανισμών θεωρούν πως στο δεύτερο εξάμηνο η πορεία της οικονομική­ς δραστηριότ­ητας θα αναστραφεί και θα ξεπαγώσει η βιομηχανικ­ή παραγωγή ανά τον κόσμο.

Η προκλητικό­τητα των στατιστικώ­ν

Η Wall Street είχε τη χειρότερή της εβδομάδα από τον Οκτώβριο του 2008, με τους Dow Jones Ind. Average και S&P 500 να βουλιάζουν περισσότερ­ο από 4% την Παρασκευή, καθώς οι σκληροί περιορισμο­ί που επέβαλαν οι Πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνια­ς, προσπαθώντ­ας να περιορίσου­ν την εξάπλωση του coronaviru­s, φούντωσαν την ανησυχία για

την αμερικανικ­ή οικονομία. Οι φόβοι για τον Covid-19 έχουν εξατμίσει σχεδόν το 32%, ή περίπου 9 τρισεκατομ­μύρια δολάρια, από την αξία του δείκτη S&P από το ρεκόρ βίου του στις 19 Φεβρουαρίο­υ. Η πτώση της Παρασκευής έφερε τον Dow χαμηλότερα 3% από την τιμή του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Τραμπ τον Ιανουάριο του 2017.

Οι πτωτικές μετοχές στην τελευταία σύνοδο υπερέβησαν αριθμητικά τις ανοδικές στο χρηματιστή­ριο της Νέας Υόρκης NYSE κατά 1,27:1. Στον Nasdaq, ο λόγος ήταν 1,55:1 και ευνοούσε τις καθοδικές μετοχές. Ο S&P 500 δεν παρουσίασε νέα υψηλά 52 εβδομάδων και εμφανίστηκ­αν 94 νέα χαμηλά. Ενώ στον Nasdaq Composite υπήρ

Θεσμικές προτροπές

«Ο αντίκτυπος της πανδημίας θα είναι “αρκετά σοβαρός”, αλλά μια μακρά περίοδος ανάπτυξης και τα υψηλά ποσοστά απασχόληση­ς δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αντιμετωπί­σει επιτυχώς το σημερινό σοκ». Δήλωσε ο Martin Muehleisen, επικεφαλής του τμήματος του ΔΝΤ επί της στρατηγική­ς για την πολιτική και τον έλεγχο. «Κύριος στόχος για τις κυβερνήσει­ς πρέπει να είναι ο περιορισμό­ς της εξάπλωσης του ιού με τρόπο που να εξασφαλίζε­ι την εμπιστοσύν­η ότι το οικονομικό σοκ θα είναι προσωρινό». Είπε επίσης ότι οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσει­ς είχαν ήδη λάβει πρωτοφανή μέτρα για την παροχή ρευστότητα­ς στις αγορές και τη διατήρησή της, «ίσως περισσότερ­ο από ό,τι χρειαζόμασ­ταν», αλλά τέτοια μέτρα πρέπει να συντονιστο­ύν σε διεθνές επίπεδο για να ενισχυθεί το αποτέλεσμά τους. «Όσο καλύτερα οργανωμένη και όσο πιο συντονισμέ­νη είναι η ανταπόκρισ­η στην υγεία σε αυτήν την κρίση, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να είναι δυνατή η επιστροφή της εμπιστοσύν­ης» ανέφερε. ξαν 5 νέα υψηλά και 257 νέα χαμηλά. Ο όγκος συναλλαγών στα χρηματιστή­ρια των ΗΠΑ ήταν 18,56 δισεκατομμ­ύρια μετοχές, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 15,5 δισεκατομμ­υρίων για την πλήρη σύνοδο κατά τις τελευταίες 20 ημέρες διαπραγμάτ­ευσης. Ο δείκτης S&P 500 έπεσε 28,8% από το ρεκόρ όλων των εποχών σε υψηλό κλείσιμο στις 19 Φεβρουαρίο­υ και έφθασε αυτήν την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές του 2017.

Ο δείκτης τιμών προς κέρδη του S&P 500, με βάση εκτιμήσεις κερδών για το επόμενο έτος, μειώθηκε από τιμές πάνω από το 19 στα τέλη Φεβρουαρίο­υ σε 14,2 την Τετάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Refinitiv. Η τιμή των προβλεπόμε­νων μελλοντικά P/E από εκεί που είχε πιάσει το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2002 πριν ένα μήνα, σημείωσε πτώση σε επίπεδο κάτω του ιστορικού μέσου όρου. Οδηγώντας αρκετούς σε σκέψεις για επανατοποθ­έτηση κεφαλαίων σε μετοχές.

Ο Lindsey Bell της Ally Invest, χρησιμοποι­ώντας τη στατιστική προϊστορία, ανέφερε χαρακτηρισ­τικά: « Η πτώση του S&P 500 ξεπέρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το 32%. Η επένδυση σε μετοχές όταν εμφάνιζαν μείωση κατά 30% στις δύο τελευταίες καθοδικές αγορές, κατά τη διάρκεια της φούσκας dotcom το 2000 και της χρηματοπισ­τωτικής κρίσης του 2008, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για αγορές. Για τους επενδυτές με τουλάχιστο­ν πενταετή επενδυτικό ορίζοντα, τώρα είναι ένας συνετός χρόνος για να ξεκινήσετε να βάζετε χρήματα να “δουλέψουν για εσάς”. Και ενώ πιθανά να δείτε τις τιμές να πέφτουν βραχυπρόθε­σμα, μακροπρόθε­σμα θα ανταμειφθε­ίτε». Συμπληρώνο­ντας ότι οι μετοχές τεχνολογία­ς φαίνονται ιδιαίτερα δελεαστικέ­ς.

Νέα κρίση, νέες λύσεις

Οι επενδυτές υπολογίζου­ν τώρα σε περαιτέρω κίνητρα τις επόμενες ημέρες, καθώς η Γερουσία των ΗΠΑ προετοιμάζ­ει ένα πακέτο 1 τρισεκατομ­μυρίου δολαρίων που θα περιλαμβάν­ει άμεση οικονομική βοήθεια για τους Αμερικανού­ς. Μια δημοσκόπησ­η του Reuters μεταξύ των οικονομολό­γων υπέδειξε ότι οι περισσότερ­οι θεωρούν πως η παγκόσμια οικονομία είναι ήδη σε ύφεση.

Αυτή τη φορά η αδυναμία του χρηματοπισ­τωτικού τομέα είναι διαφορετικ­ή, ιδίως του μη τραπεζικού χρηματοπισ­τωτικού τομέα, ο οποίος έχει επαφή με την παγκόσμια χρηματοπισ­τωτική κρίση. Σε απάντηση, η Fed ακολούθησε την πολιτική του δανεισμού νωρίς, ελεύθερα, στις αξιόπιστες εταιρείες, έναντι καλών εξασφαλίσε­ων. Παράλληλα ξεπέρασε τις συνήθεις πρακτικές δανεισμού της και επέκτεινε την υποστήριξή της στις εμπορικές τράπεζες και άλλα μη τραπεζικά χρηματοπισ­τωτικά ιδρύματα. Το σημαντικό ήταν η δέσμευση της Fed για τον ρόλο της ως δανειστής ύστατης ανάγκης και η επιμονή στην εξεύρεση λύσεων που τελικά λειτούργησ­αν για να εξουδετερώ­σουν τις αιτίες που προκαλούντ­αι από πανικό για ρευστότητα και τις ενδεχόμενε­ς δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία. Και, τελικά, απαιτούσε από την ομοσπονδια­κή κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναλάβει πιστωτικό κίνδυνο με τη μορφή προτιμώμεν­ων εισφορών κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμ­βανομένων των τραπεζών που δήλωσαν ότι δεν τη χρειάζοντα­ι.

Η έκρηξη του Covid-19, καθώς και η αντίδραση του δημόσιου τομέα σε αυτόν, έχουν πυροδοτήσε­ι τη ζήτηση για ταμειακά υπόλοιπα προληπτική­ς εξασφάλιση­ς λόγω πανικού. Τις

τελευταίες εβδομάδες, οι τράπεζες, οι έμποροι, οι εκδότες εταιρικού χρέους και άλλοι επενδυτές έχουν αρχίσει να συσσωρεύου­ν ρευστό. Επιπλέον, ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσε­ων - και όχι μόνο σε κλάδους που υποφέρουν από την πανδημία- έχουν αρχίσει να αντλούν από τις τραπεζικές τους ροές, καθώς η πρόσβασή τους στις αγορές χρηματοδότ­ησης αποφεύγετα­ι και αντιμετωπί­ζουν την προοπτική μιας απότομης πτώσης στη ρευστότητα. Ορισμένες επιχειρήσε­ις που θεωρούνταν λιγότερο εκτεθειμέν­ες στις οικονομικέ­ς επιπτώσεις του ιού έχουν επίσης ακολουθήσε­ι για λόγους προφύλαξης.

Οι υποβαθμίσε­ις των αξιολογήσε­ων, όταν θα αρχίσει η περίοδος ανακοίνωση­ς των εταιρικών κερδών πρώτου τριμήνου, πιθανότατα θα μειώσουν περαιτέρω την ικανότητα δανεισμού πολλών επιχειρήσε­ων. Από την Barclays δηλώνουν: Αναμένουμε οι οργανισμοί να γίνονται ταχύτεροι στην υποβάθμιση των εταιρειών που αντιμετωπί­ζουν σημαντικές μειώσεις στις ταμειακές ροές. Αυτό έχει αρχίσει ήδη από τους τομείς που αφορούν την ενέργεια και το λιανικό εμπόριο. Αυτό λοιπόν είναι κατά την εκτίμησή μας που κρατά τους περισσότερ­ους αυτή την εποχή μακριά από την προτροπή του Bell για τοποθετήσε­ις τώρα σε μετοχικές αξίες. Βέβαια, οι συντηρητικ­οί αναλυτές είναι ξεκάθαροι: Δεν τοποθετούμ­ε κεφάλαια στα χρηματιστή­ρια αν δεν έχει αρχίσει να φαίνεται η εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας για το 2021.

 ??  ?? Η Wall Street είχε τη χειρότερή της εβδομάδα από τον Οκτώβριο του 2008, με τους Dow Jones Ind. Average και S&P 500 να βουλιάζουν περισσότερ­ο από 4% την Παρασκευή.
Η Wall Street είχε τη χειρότερή της εβδομάδα από τον Οκτώβριο του 2008, με τους Dow Jones Ind. Average και S&P 500 να βουλιάζουν περισσότερ­ο από 4% την Παρασκευή.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece