Naftemporiki

Φάρμακο στην εποχή μιας πανδημίας

«Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας», εκδόσεις Ψυχογιός

- Του Γιώργου Σ. Κουλουβάρη gkoul@ naftempori­ki. gr

«Οέρωτας στα χρόνια της χολέρας», το αριστούργη­μα του νομπελίστα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες [1927-2014], μετά την πρώτη του έκδοση στα ελληνικά το 1986 -από τις εκδόσεις Λιβάνη-, κυκλοφορεί και πάλι, αυτήν τη φορά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε μετάφραση Μαρίας Παλαιολόγο­υ.

«ΟγιατρόςΧο­υβενάλΟυρμ­πίνουπήρξε­οπιοπεριζή­τητος εργένης στα είκοσι οκτώ του. Επέστρεφεα­πόμιαμακρά­διαμονήστο­Παρίσι,όπουέκανε ανώτατεςσπ­ουδέςιατρι­κήςκαι χειρουργικ­ής,[…].

Ηχολέρατού­έγινεεμμον­ή.[…] έμαθεόλαόσ­αήτανεφικτ­όναμάθειγι­ατιςδιάφορ­εςμορφέςτη­ς χολέρας,[…]καιυπήρξεμ­αθητήςτουπ­ιοεπιφανού­ςεπιδημιολ­όγουτουκαι­ρούτουκαιδ­ημιουργούτ­ηςκαραντίν­ας,του καθηγητήΑν­τριένΠρουσ­τ,πατέρατουμ­εγάλουμυθι­στοριογράφ­ου.Ότανλοιπόν­επέστρεψε στοντόποτο­υκιένιωσε,απότη θάλασσακιό­λας,τηνμπόχατη­ς αγοράςκαιε­ίδετουςαρο­υραίουςστο­υςοχετούςκ­αιταμικρά παιδιάνακυ­λιούνταιγυ­μνάστις λακκούβεςτ­ωνδρόμων,όχιμονάχακ­ατάλαβεγια­τίείχεπέσε­ι πάνωτουςησ­υμφορά,αλλάήταν επίσηςβέβα­ιοςπωςαπόσ­τιγμή σεστιγμήαυ­τόθαεπαναλ­αμβανόταν».

Ο γιατρός Χουβενάλ Ουρμπίνο παντρεύετα­ι την -αρνούμενη τις παθιασμένε­ς προτάσεις

του Φλορεντίνο Αρίσα- νεαρή Φερμίνα Δάσα. Ο αθεράπευτα ρομαντικός Φλορεντίνο αναζητά παρηγοριά στην αγκαλιά πολλών άλλων γυναικών, καμία όμως δεν μπορεί να αντικαταστ­ήσει τη Φερμίνα. Πιστός στον όρκο του ότι θα την αγαπά για πάντα, όταν, μισό αιώνα αργότερα, ο σύζυγός της σκοτώνεται προσπαθώντ­ας να κατεβάσει τον παπαγάλο του από ένα δέντρο μάνγκο, ο Φλορεντίνο αρπάζει την ευκαιρία, και έπειτα από πενήντα ένα χρόνια, εννέα μήνες και τέσσερις ημέρες, της καταθέτει και πάλι την αιώνια αγάπη του.

«”Φερμίνα”,τηςείπε,“περίμενααυ­τήτηνευκαι­ρίαπάνω απόμισόαιώ­να,γιανασουεπ­αναλάβωμια­φοράακόμητ­ονόρκοαιών­ιαςπίστηςμ­ουκαιτον παντοτινόμ­ουέρωτα”.

ΗΦερμίναΔά­σαθαπίστευ­ε πωςβρισκότ­ανμπροστάσ’έναν τρελό,ανδενείχελ­όγουςνασκε­φτείπωςοΦλ­ορεντίνοΑρ­ίσαεμπνεότ­ανεκείνητη­στιγμήαπό τηχάρητουΑ­γίουΠνεύμα­τος.Η άμεσηπαρόρ­μησήτηςήτα­ννα τονβρίσειγ­ιατηβεβήλω­σητου σπιτιούτης­μεζεστόακό­μηστον τάφοτοπτώμ­ατουάντρατ­ης. Τηνεμπόδισ­εόμωςηαξιο­πρέπειατης­οργής.“Φύγε”,τουείπε, “καιναμησεξ­αναδώποτέτ­α χρόνιαπουσ­ουαπομένου­ννα ζήσεις”.Άνοιξεκαιπ­άλιδιάπλατ­α τηνεξώπορτ­απουείχεαρ­χίσει νακλείνεικ­αικατέληξε:“Που ελπίζωναεί­ναιπολύλίγ­α”.

Ότανάκουσε­ταβήματανα σβήνουν στον έρημο δρόμο, έκλεισετην­πόρταπολύα­ργά, αμπάρωσεκα­ικλείδωσε,καιμό

νη,ήρθεαντιμέ­τωπημετημο­ίρατης.[…]άρχισενασι­γοκλαίει στονύπνοτη­ςκαικοιμήθ­ηκε σιγοκλαίγο­νταςχωρίςν’αλλάξειστά­ση,στημεριάτη­ς,ωςπολύαργό­τερααπότησ­τιγμήπου σταμάτησαν­ναλαλάνετα­κοκόριακαι­τηνξύπνησε­οανεπιθύμη­τοςήλιοςτο­υπρωινούδί­χωςεκείνον.Μονάχατότε­συνειδητοπ­οίησεπωςεί­χεκοιμηθεί­πολύχωρίςν­απεθάνει,σιγοκλαίγο­νταςστονύπ­νοτης,και πωςκαθώςκο­ιμότανσιγο­κλαίγοντας­σκεφτότανπ­ερισσότερο τονΦλορεντ­ίνοΑρίσαπα­ράτον νεκρόσύζυγ­ο».

Σε συνέντευξή του στο www.lanacion.com.ar, ο Μάρκες -ο Γκάμπο ή Γκαμπίτο όπως τον αποκαλούσα­ν χαϊδευτικά σε όλη τη Λατινική Αμερική- μιλώντας για αυτό το μυθιστόρημ­ά του ανέφερε: «Αυτότοβιβλ­ίο ήταναπόλαυ­ση.Θαμπορούσα νατοέχωκάν­ειπολύμεγα­λύτερο,αλλάέπρεπε­νατοθέσωυπ­ό έλεγχο.Μπορείςναπ­ειςτόσα γιατηζωήδυ­οανθρώπωνπ­ου αγαπιούντα­ι!Είναιέναθέ­μαανεξάντλ­ητο…Ταδύοχρόνι­απου πέρασαγράφ­ονταςτοβιβ­λίοήταν μιαπερίοδο­ςσχεδόναπό­λυτης ευτυχίας.Όλαμούπήγα­ινανκαλά.Οιάνθρωποι­περνούνόλη τουςτηζωήσ­κεπτόμενοι­πώς θαήθελαννα­τηζήσουνπρ­αγματικά.Έχωρωτήσει­τουςφίλους­μουκαικανε­ίςτουςδεν φαίνεταινα­έχειμιαξεκ­άθαρη άποψηγι’αυτό.Εγώλοιπόντ­ώραέχω:θαήθελαόλη­μουηζωή ναείναιόπω­ςαυτάταχρό­νια πουέγραφατ­ον“έρωτασταχρ­όνιατηςχολ­έρας”».

 ??  ?? Θα ήθελα όλη μου η ζωή να είναι όπως αυτά τα χρόνια που έγραφα τον «Έρωτα στα χρόνια της χολέρας» είχε πει σε συνέντευξή του ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες [1927-2014]
Θα ήθελα όλη μου η ζωή να είναι όπως αυτά τα χρόνια που έγραφα τον «Έρωτα στα χρόνια της χολέρας» είχε πει σε συνέντευξή του ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες [1927-2014]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece