Arol­do Ló­pez,

Prensa Libre - - Ciudades - ¼į›|Ŷû|®ŀ ®¼Ğ ĩƽž¼ŀ

«ǸÑŌǚƫy ÑĻ ŇǸƴÑşƗ ƥ?Ī ÂÑħ ƴÑş Ñƴ ŇşǚĪȘ­yƫ y Ļyƴ ŻÑƫħ ƴşŌ­yƴ y ƟǸÑ ÂÑƴ­yƫƫşĻĻÑŌ Ļy «ĪÑŌ«Īy ÑŌ Ļy ŇÑŌǚÑƦ¾ ÑȠħ ŻĻĪ«šƗ

9y ȘĪƴĪǚy Ñƴ ĖǸĪ­yÂy¾ ĪŌħ «ĻǸȢÑ ȘyƫĪ­yƴ {ƫÑ­yƴ ĪŌǚÑħ ƫy«ǚĪȘ­yƴ Ȣ şǚƫ­yƴ ÂÑ şŒħ ƴÑƫȘy«ĪšŌƗ VÑ ŻÑƫŇĪǚÑ ǚşħ Ňyƫ òşǚşĖƫ­yòĭ­yƴ¾ Żyƫy ƟǸÑ Ļy ÑȠŻÑƫĪÑŌ«Īy ĻĻÑĖǸÑ y Ň{ƴ ŻÑƫƴşŌ­yƴƗ

Ō ÑĻ {ƫÑy ĪŌǚÑƫy«ǚĪȘy Ñƴǚ{ Ļy &ĭƴĪ«y Ȣ ƴÑ ŻǸÑÂÑŌ ģy«Ñƫ Żƫ{«ǚĪ«yƴ ÂÑ ÂÑŌħ ƴĪ­y¾ ÂǸƫÑȬy¾ «şĻşƫÑƴ¾ Ñƴħ ǚyÂşƴ ÂÑ Ļy ŇyǚÑƫĪy¾ òǸŌħ «ĪşŌ­yŇĪÑŌǚş ÂÑ ǸŌ ƫyÂĪšħ ŇÑǚƫş ş yŒƴşƫ«ĪšŌ ÂÑ «yħ Ļşƫ y ǚƫ­yȘÓƴ ÂÑ Ļy ĻǸȬƗ ƥ ƴ Ļş ŇĪƴŇş ƟǸÑ ƴÑ yŻƫÑŌÂÑ ÑŌ Ļy Ñƴ«ǸÑĻy¾ ŻÑƫş Żƫy«ħ ǚĪ«{ŌÂşĻşƦ¾ «şŇÑŌǚš 9šħ ŻÑȬ OÑƫºҺ¾ ƟǸĪÑŌ yòĪƫħ Ňy ƟǸÑ ?ǸƴÑş yƴy ĪÑŌħ «Īy ǚĪÑŌÑ Ļy ƴÑĖǸŌÂy «şħ ĻÑ««ĪšŌ Ň{ƴ «şŇŻĻÑǚy ÑŌ

ÑŌǚƫş­yŇÓƫĪ«y Ȣ ÑĻ yħ ƫĪŒÑ¾ ĻǸÑĖş ÂÑĻ ŇǸƴÑş ÂÑ 9ĪŌ­yƫÑƴ¾ @ǸÑȘş 9ÑšŌ¾ ?Óħ ȠĪ«şƗ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.