Q20

Prensa Libre - - Ciudades -

ƥ[şÂşƴ Ļşƴ ŻyĭƴÑƴ ÂÑƴ­yħ ƫƫşĻĻ­yÂşƴ ĪŌȘĪÑƫǚÑŌ ÑŌ Ļyƴ «ĪÑŌ«Īyƴ Ȣ Żşƫ Ñƴş ƴşŌ ÂÑħ ƴyƫƫşĻĻ­yÂşƴƦ¾ Ñƴ Ļy òƫ­yƴÑ «şŌ Ļy ƟǸÑ ƫşĻÂş 9šŻÑȬ OÑƫºҺ ƫÑ«ĪŒÑ y Ļşƴ ȘĪħ ƴĪǚ­yŌǚÑƴ ÂÑ yƴy ĪÑŌ«Īy¾ Żyƫy ÂĪŇÑŌƴĪşŌ­yƫ Ļy ĪŇħ Żşƫǚ­yŌ«Īy ƟǸÑ ǚĪÑŌÑŌ Ļyƴ Ň{ƴ ÂÑ ǚƫÑƴ ŇĪĻ ŇǸÑƴǚƫ­yƴ ƟǸÑ ƴÑ ÑȠģĪŒÑŌ ÑŌ ÑĻ ƴyħ ĻšŌ¾ ƟǸÑ ŇĪÂÑ ũȱ Żşƫ ǭǭ ŇÑǚƫşƴƗ

9y ȘĪƴĪǚy yĻ ŇǸƴÑş ÂǸƫy ÑŌǚƫÑ ǸŌy Ȣ Âşƴ ģşƫ­yƴ¾ ƴÑĖǺŌ ÑĻ ĪŌǚÑƫÓƴ ÂÑ Ļy ŻÑƫħ ƴşŌy Ȣ ƴǸƴ «şŌş«ĪŇĪÑŌǚşƴ¾ «şŇÑŌǚy 9šŻÑȬ OÑƫºҺƗ `Ōy ÂÑ Ļyƴ ƴÑ««ĪşŌÑƴ Ň{ƴ ĪŌǚÑƫÑƴ­yŌǚÑƴ Ñƴ Ļy ÂÑ OÑħ ǚƫşĻşĖĭy¾ ÑŌ Ļy «ǸyĻ ƴÑ ÑȠħ ŻşŌÑŌ ŇǸÑƴǚƫ­yƴ ÂÑ Ļşƴ «yŇŻşƴ ŻÑǚƫşĻÑƫşƴ ÂÑ 'ǸyǚÑŇ­yĻy Ȣ Ļşƴ ȘĪƴĪǚ­yŌħ ǚÑƴ ŻǸÑÂÑŌ şĻÑƫ Ñ ĪŌ«ĻǸƴş ǚş«yƫ ÑĻ ŻÑǚƫšĻÑş Ȣ ƴǸƴ ÂÑħ ƫĪȘ­yÂşƴƗ

ƥ9y ĪŌƟǸĪÑǚǸ Ōy«Ñ ŻşƫƟǸÑ «şŇÑŌȬ­yŇşƴ y ǚÑħ ŌÑƫ y«şŻĪş ÂÑ ŇǸÑƴǚƫ­yƴ ÂÑ «ƫĪƴǚ­yĻÑƴ Ȣ òšƴĪĻÑƴƗ 9y ĪÂÑy Ñƴ ÂÑĶ­yƫ ǸŌ ĻÑĖ­yÂş Żyƫy Ļy ĶǸȘÑŌǚǸÂƗ [ÑŌÑŇşƴ Ň{ƴ ÂÑ ǚƫÑƴ ŇĪĻ ŻĪÑȬ­yƴ ƟǸÑ Ñƴħ ǚ{Ō ÂĪȘĪÂĪ­yƴ Żşƫ ƴÑ««Īşħ ŌÑƴ¾ ƴÑĖǺŌ Ļy «ĪÑŌ«Īy¾ «şħ Ňş ?yǚÑŇ{ǚĪ«yƴ¾ &ĭƴĪ«y¾ OÑǚƫşĻşĖĭy¾ PǸĭŇĪ«y¾ ?Īħ ŌÑƫ­yĻşĖĭy Ȣ ƫĪƴǚ­yĻşĖƫ­yòĭy¾ Ļy Ň{ƴ Ėƫ­yŌÂÑ Ñƴ OyĻÑşŌħ ǚşĻşĖĭ­yƦ¾ ÑȠŻĻĪ«šƗ

Ļ ŇǸƴÑş ŻƫşŇǸÑȘÑ Ļyƴ ȘĪƴĪǚ­yƴ «şŌ ǸŌ ŻyĖş ǺŌĪ«ş ÂÑ PǭȱƗ ƥ`Ōy ƴşĻy ȘÑȬ ÂÑħ ŒÑŌ ŻyĖ­yƫƻ ÂÑƴŻǸÓƴ ŻǸÑħ ÂÑŌ ƫÑĖƫÑƴ­yƫ ǚşÂ­yƴ Ļyƴ ȘÑħ «Ñƴ ƟǸÑ ÂÑƴÑÑŌƦ¾ yƴÑĖǸƫš 9šŻÑȬ OÑƫºҺ¾ ƟǸĪÑŌ ǚyҌĪÓŌ ģy «şĻyŒşƫ­yÂş «şŌ ĖƫǸŻşƴ ÂÑ ÑƴǚǸÂĪ­yŌǚÑƴ ƟǸÑ ĻĻÑĖ­yŌ ÂÑ ĻǸĖ­yƫÑƴ ƫÑħ ǚĪƫ­yÂşƴ¾ yĻ ÂÑƴ«şŌǚ­yƫ ÑĻ ȘyĻşƫ ÂÑĻ Żyƴ­yĶÑ ģyƴǚy ÑĻ ĸŇ ǭũûƗLj ÂÑ Ļy ƫǸǚy ÑŌǚƫÑ

şŒ{Ō Ȣ VyŌ 6ǸyŌ ģyħ ŇÑĻ«ş¾ ÑŌ ÂşŌÂÑ ƴÑ ÑŌħ

“Mi de­seo es mo­ti­var a las per­so­nas a que desa­rro­llen la cien­cia en la men­te”.

¼ž ¼Ğ ›ŀžƠŀ ®¼ čįûŶ¼žŀ |Ğ ĩƽž¼ŀţ 8¼ ®|į ƽį ›ŀĩČ ŜŶŀ|įƠ| Ūƽ¼ Ŝ|Ŷ| čįûŶ¼ž¼ ĩ~ž Ǐ¼›¼ž žč¼ĩŜŶ¼ ›ŀį ¼Ğ ĩčžĩŀ Ŝ|ûŀţ

Arol­do Ló­pez Per­do­mo, en­car­ga­do del mu­seo, mues­tra el área de quí­mi­ca que sir­ve pa­ra ha­cer ex­pri­men­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.