Ŧ ăĮŞz ·Ç ‘ƆŦ¡zŞ ¡įğĮ ¡zėğ­zŞ ėzŦ zòƆ­zŦ

Prensa Libre - - Opinión -

Ļ ǚÓƫŇĪŌş Șşƫ{ĖĪŌÑ Ñƴ ǺǚĪĻ Żyƫy «yĻĪòĪ«yƫ Ļy y«ǚǸ­yĻ ƴĪǚǸy«ĪšŌ ÂÑĻ Żyĭƴ y «yǸƴy ÂÑ Ļy ÂÑ«ĪƴĪšŌ ÂÑ 6ĪŇŇȢ ?şƫ­yĻÑƴ¾ ÂĪƴŻǸÑƴǚş y «ǸyĻħ ƟǸĪÑƫ «şƴǚş y ÑȠŻǸĻƴ­yƫ y Ļy Ī«ĪĖƗ Ō ÑòÑ«ǚş¾ ƴĪĖŌĪòĪ«y ŻyƴĪšŌ ÂÑƴÑŌòƫÑŌ­yÂy ş ŇÑȬ«Ļy ÂÑ ƴÑŌǚĪŇĪÑŌǚşƴ¾ yĖĻşŇÑƫy«ĪšŌ «şŌòǸƴy ÂÑ ƴǸ«Ñƴşƴ¾ ĖÑŌǚÑƴ ş «şƴ­yƴ ÑŌ ŇşȘĪŇĪÑŌǚş¾ Ȣ ƫÑŇşĻĪŌş ĪŇŻÑǚǸşƴş ÂÑ Ļyƴ yĖǸ­yƴ ÂÑĻ Ňyƫ¾ Ļşƴ ƫĭşƴ ş Ļşƴ ĻyĖşƴƗ Ļ ȘĪÑƫŌÑƴ Żyƴ­yÂş¾ Ȣy ǟǭ ŻyĭƴÑƴ Ñ ĪŌƴǚĪħ ǚǸ«ĪşŌÑƴ ĪŌǚÑƫŌy«ĪşŌ­yĻÑƴ Ļy ÂÑŻĻşƫ­yŌ Ñ ĪŌ«ĻǸƴş¾ ÂÑ ģÑ«ģş¾ yŇÑŌ­yȬ­yŌ «şŌ ǚşŇ­yƫ ŇÑÂĪ­yƴ Żşƫ ƴÑƫ 'ǸyǚÑŇ­yĻy ǸŌ Żyĭƴ ĪŌħ «ǸŇŻĻĪÂşƫ ÂÑ ƴǸƴ «şŇŻƫşŇĪƴşƴƗ ƴ ÑȘĪħ ÂÑŌǚÑ Ļy ŌÑ«ÑƴĪ­y ÂÑ ƴy«yƫ Ļy ŻÑƟǸÑŝy «yŌşy Ōy«ĪşŌ­yĻ ÂÑ Ļyƴ òǸÑƫȬ­yƴ y«Ǹ{ǚĪ«yƴ¾ «Ñƫ«yŌy y ǸŌy «yǚ­yƫ­yǚy ĖĪĖ­yŌǚÑƴ«y Ȣ Żşƫ ÑĻĻş ĪŇŻşƴĪŒĻÑ ÂÑ ŇÑÂĪƫ Żyƫy ƟǸĪÑŌÑƴ Żşƫ ÑŇş«ĪşŌÑƴ ĻǸ«ģyŌ y òyȘşƫ ş ÑŌ «şŌǚƫy ÂÑ ÂĪ«ģy ÑŌǚĪ­yÂƗ

ƴǚ{Ō ÑŌ ĶǸÑĖş ÑĻ ƫÑƴħ

ŻÑǚş y Ļşƴ «şŇŻƫşŇĪƴşƴ ĪŌǚÑƫŌy«ĪşŌ­yĻÑƴ¾ Żşƫ ǸŌ

ĻyÂş¾ Ȣ Żşƫ ÑĻ şǚƫş¾ ÑĻ ÑȘĪÂÑŌǚÑ Ȣ ǚÑƫƫĪŒĻÑ ƫĪÑƴħ

Ėş ÂÑ «ƫÑ­yƫ yǸŌ Ň{ƴ ÂĪħ ȘĪƴĪşŌÑƴ y Ļyƴ Ȣy ÑȠĪƴħ ǚÑŌǚÑƴ Żşƫ ŇşǚĪȘşƴ ģĪƴǚšƫĪ«şƴ¾ ÓǚŌĪ«şƴ¾ ĪÂÑşĻšĖĪ«şƴ¾ Ȣ ǚyҌĪÓŌ yģşƫy¾ ĻyŇÑŌħ ǚyŒĻÑŇÑŌǚѾ ƫÑĻĪĖĪşƴşƴƗ Oyƫy ÑȘĪǚ­yƫ ÑĻ ÂÑħ ƴyƴǚƫÑ ǚşǚ­yĻ y Ļş ĪŌǚÑƫŌş Ȣ ƫÑ«ĪŒĪƫ Ļy «yĻĪ­y ÂÑ ŻyƫĪy ĪŌǚÑƫŌy«ĪşŌ­yĻ¾ Ļy Ň{ƴ ÑĻÑŇÑŌǚ­yĻ ĻšĖĪ«y ĻĻ­yŇy y ŒǸƴ«yƫ ƴşĻǸħ «ĪşŌÑƴ ĪŌĖÑŌĪşƴ­yƴ¾ ǚyĻȘÑȬ ƴĪŌ ŻƫÑ«ÑÂÑŌħ ǚÑƴ¾ «şŇş Ļş òǸÑ ǚyҌĪÓŌ ÑĻ ĻĻ­yŇ­yÂş ĖǸ­yǚÑŇ­yĻǚÑ«ş y Ļy [email protected]` «ǸyŌÂş ÑĻ Ėşħ ŒĪÑƫŌş Ȣ Ļşƴ «ĪǸ­y­yŌşƴ y«ÑŻǚ­yƫşŌ Ļy ŌÑ«ÑƴĪ­y ÂÑ ŒǸƴ«yƫ yŻşȢş òşƫ{ŌÑş¾ ÂÑħ «ĪƴĪšŌ ŇyĻĪŌǚÑŌ«ĪşŌ­y­yŇÑŌǚÑ «yĻĪòĪ«yÂy ģşȢ ÑŌ Âĭy «şŇş ǸŌ ĪƫƫÑƴŻÑǚş y Ļy ƴşħ ŒÑƫ­yŌĭy Ōy«ĪşŌ­yĻ¾ «ǸȢy ÑȠĪƴǚÑŌ«Īy Ōş ģy ĻşĖƫ­yÂş ŌǸŌ«y ÑĻ ŒÑŌÑòĪ«Īş ÂÑ Ļy ŇyȢşƫĭy ÂÑ Ļşƴ ĖǸ­yǚÑŇ­yĻǚÑ«şƴƗ

+yƴǚy yģşƫy Ļy Œyǚ­yĻĻy ŻşĻĭǚĪ«şħĶǸƫĭħ ÂĪ«şħĪÂÑşĻšĖĪ«y ƴÑ ģy «ÑŌǚƫ­yÂş ÑŌ Ļy ĪĻǸħ ƴĪšŌ ÂÑ «yÂy ŻyƫǚÑ ŻşƫƟǸÑ ƴǸƴ ƫyȬşŌÑƴ ƴÑ­yŌ y«ÑŻǚ­y­yƴ «şŇş Ļyƴ ǺŌĪ«yƴ ȘÑƫ­yħ ÂÑƫ­yƴƗ ƴ ŇyŌĪƟǸÑĭƴŇş¹ ÑƟǸĪȘ­yĻÑ y ŻÑŌħ ƴyƫ ÑŌ ǚÓƫŇĪŌşƴ ÂÑ ŒǸÑŌş ş ŇyĻş¾ ŒĻyŌ«ş ş ŌÑĖƫş¾ Ñƴǚ­yƫ «şŌŇĪĖş ş «şŌǚƫy ŇĭƗ 9y ƫÑ­yĻĪ­y Ñƴ ÂĪƴǚĪŌǚy¹ Ñƴ­yƴ «şŌÂĪ«ĪşŌÑƴ Ōş ƴşŌ yŒƴşĻǸǚ­yƴƗ VÑ Ñƴǚ{ y òyȘşƫ ş ÑŌ «şŌǚƫy¾ ŻÑƫş ÂÑ ŇyŌÑƫy Żyƫ«ĪyĻƗ VÑ ȘÑ ǚşÂş «şŇş ĖƫĪƴÑƴƗ 9şƴ ÑƫƫşƫÑƴ Ȣ y«ĪÑƫǚşƴ ÑŌǚƫ­yŌ ǚyŇħ ŒĪÓŌ ÑŌ Ñƴǚy «yǚÑĖşƫĭ­yƗ Ļ yòÑƫƫ­yƫƴÑ y Ļy ŻşƴĪ«ĪšŌ ŇyŌĪƟǸÑĪƴǚy¾ ÑĻ ǺŌĪ«ş ƫÑƴǸĻǚ­yÂş Ñƴ Ļy ÂĪȘĪƴĪšŌ yÂĪ«ĪşŌ­yĻ ş Ļy ÑȠy«ÑƫŒy«ĪšŌ ÑȠŻĻşƴĪȘy ÂÑ Ļyƴ ÂĪòÑƫÑŌ«Īyƴ ģyƴǚy ģyħ «ÑƫĻ­yƴ ĪƫƫÑ«şŌ«ĪĻĪyŒĻÑƴ Ȣ yƴĭ ÑĻĪŇĪŌ­yƫ Ļy ŻşƴĪŒĪĻĪ­y ÂÑ ŌÑĖş«Īyƫ¾ «ǸȢy ŻƫĪŌ«ĪŻ­yĻ «yƫy«ǚÑƫĭƴǚĪ«y Ñƴ Ļy ÂĪƴŻşƴĪ«ĪšŌ y «ÑÂÑƫ ÑŌ yĻĖşƗ

Eǚƫş òy«ǚşƫ òǸŌ­yŇÑŌǚ­yĻ Ļş «şŌƴǚĪǚǸȢÑ y«ÑŻǚ­yƫ ģyŒÑƫƴÑ ÑƟǸĪȘş«yÂş¾ Żşƫ y«ǚǸ­yƫ «şŌ yŻƫÑƴǸƫ­yŇĪÑŌǚş Ȣ ŌǸĻy ĪŌǚÑĻĪĖÑŌ«Īy ş ƴyĖy«Ī­y¾ ŌÑĖ­yŌÂş Ļy ÑȘĪÂÑŌǚÑ ƫÑ­yĻĪ­y ÂÑ Ļyƴ «şŌƴÑ«ǸÑŌ«ĪyƴƗ ÑƴÂÑ ÑĻ ȘĪÑƫŌÑƴ ƴÑ «şħ Ōş«Īš Ļy ƫÑy««ĪšŌ ÂÑ Ļy `ŌĪšŌ ǸƫşŻÑy Ȣ ÑŌ ÑƴŻÑ«ĪyĻ ĻÑŇ­yŌĪy¾ ŻyĭƴÑƴ yŇĪĖşƴ ŻƫÑşħ «ǸŻ­yÂşƴ Żşƫ Ļşƴ y«şŌǚÑ«ĪŇĪÑŌǚşƴ ÂÑƫĪȘ­yÂşƴ ÂÑĻ yŌǸŌ«Īş ŻƫÑƴĪÂÑŌ«ĪyĻƗ iÑŌÂƫ{Ō şǚƫ­yƴ¾ ƴĪŌ ÂǸÂy¾ Ȣ ÑĻĻş ÂÑ ģÑ«ģş ŻƫşȘş«yƫ{ ÑĻ yĪƴĻ­yŇĪÑŌǚş ÂÑĻ Żyĭƴ¾ «şŌ ÑĻ ÑòÑ«ǚş ÂÑ şŒĻĪĖ­yƫ y ?şƫ­yĻÑƴ y ƫÑħ ǚƫş«ÑÂÑƫ ǸŌy ȘÑȬ Ň{ƴƗ iĭy ƫÑÂÑƴ ƴş«ĪyĻÑƴ¾ ģyŌ ƴĪÂş ƫÑŻÑǚĪ­yƴ ÂÑ«Ļyƫy«ĪşŌÑƴ ŻƫÑƴĪÂÑŌ«ĪyĻÑƴ ÑŌ Ļyƴ «Ǹyħ ĻÑƴ Ōş ƴşĻş yŻşȢyŒy y Ļy Ī«ĪĖ¾ ƴĪŌş yĻ «şŇĪƴĪşŌ­yÂş iÑĻ{ƴƟǸÑȬ¾ ƟǸĪÑŌ Żşƫ ƴǸ ŻyƫǚÑ ǚyҌĪÓŌ ÂÑŒÑ ģy«Ñƫ ǸŌy ÂÑ«Ļyƫy«ĪšŌ ŻǺħ ŒĻĪ«y ƫÑƴŻÑ«ǚş y ƴǸƴ ÑƫƫşƫÑƴ ÑŌ ÑĻ ÑĶÑƫ«Ī«Īş ÂÑĻ «yƫĖş¾ Ōş ƴşĻş ÂÑ ƴǸƴ y«ĪÑƫǚşƴƗ

El pre­si­den­te de­be co­men­zar a ac­tuar con cri­te­rios su­ge­ri­dos por per­so­nas de buen nom­bre.

VÑ ÂÑŒÑ «şŌş«Ñƫ ÑĻ «ƫĪǚÑƫĪş ÂÑ Ļşƴ Ķšħ ȘÑŌÑƴ¾ ũÚ y ǟȱ yŝşƴ¾ Żşƫ ƴÑƫ ÑĻ ŇyȢşƫ ĖƫǸŻşƗ 9yƴ Œyǚ­yĻĻ­yƴ ƴÑ ģyŌ ĻĪŒƫyÂş ÑŌǚƫÑ ŻÑƫƴşŌ­yƴ yÂǸĻǚ­yƴ ÂÑ ŇyȢşƫ Ñ­yÂƗ VÑ ÂÑŒÑ ǚƫ­yǚ­yƫ ÂÑ ÂĪƴǸ­yÂĪƫ y jyƴģĪŌĖǚşŌ¾ ŻşƫƟǸÑ «şƫǚ­yƫ Ļy yȢǸÂy ƴĪĖŌĪòĪ«yƫ{ yǸŇÑŌǚş ÂÑ ŇĪĖƫy«ĪšŌ ÂÑƴÂÑ ÑĻ -ƴǚŇşƗ ŇĪ ŻyƫÑ«Ñƫ¾ Ļy «şŌòƫşŌǚy«ĪšŌ ǚĪÑŌÑ ÂÑŇ­yƴĪ­y­yƴ yƫĪƴħ ǚyƴ Ñ ĪŇŻĻĪ«y«ĪşŌÑƴƗ @ş ƴÑ ŻǸÑÂÑ şĻȘĪ­yƫ Ļy ǸƫĖÑŌ«Īy ÂÑ «yҌĪyƫ yĻ ŻşÂÑƫ ÂÑĻ ƴħ ǚyÂş «şŌ Ň{ƴ ÂÑƴŻƫÑƴǚĪĖĪş¹ ÑĻ şŌĖƫÑƴş¾ ĻĻÑŌş ÂÑ ŻşĻĪǚĪƟǸÑƫşƴ¾ «şƫƫǸŻǚşƴ¾ ĪŌ«yħ Ży«Ñƴ Ȣ ŇyĻĪŌǚÑŌ«ĪşŌ­yÂşƴƗ 9y ȘĪ«ǚşƫĪy Żyƫy ÑĻ Żyĭƴ ƴşĻş ƴÑ ŻǸÑÂÑ ĻşĖƫ­yƫ «şŌ Ļy ÑȠŻƫÑƴĪšŌ ŻǺŒĻĪ«y «ĪǸ­y­yŌy¾ ŻÑƫş ƴĪŌ ŒĻşƟǸÑşƴ ÂÑ «yƫƫÑǚÑƫ­yƴ Ȣ ƫşŒşƴ ÑŌ Żƫşħ ŻĪÑ­yÂÑƴ ŻƫĪȘ­y­yƴƗ OyƫÑ«ÑŌ ƴÑƫ ĪŌǚÑŌħ «ĪşŌ­yĻÑƴ Żyƫy ÂÑĶ­yƫ ÑĻ ƴǚ­yǚǸ ƟǸş ÂÑ Ļy «şƫƫǸŻ«ĪšŌƗ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.