8ėzğz·Į ƆŞòÇĦŹÇ z ėz ƆĦċ·z· ŀĮŀƆė­zŞ

Prensa Libre - - Opinión - >|ŶĐ| >¼Ŷ›¼®¼ž &čŶłį ®¼ Ğ|įě >|Ŷčŀ įƠŀįčŀ W|į®ŀǏ|Ğ 6|ŶĞ ĈŶčžƠč|į Ğ|įě &čŶłį ƳñŊƳČäǦǦǦ ’ ƳñŊƳČäƑǦǦ ŊƇŊƑ ’ ƳƳƳǦČäŊƦƇ ’ žƽž›ŶčŜ›čŀį¼žŜŶ¼įž|ĞčŶ¼ţ›ŀĩţûƠ ŊƇƇŊ ’ ƳñŊƳČäŊǦǦ ǑǑǑţŜŶ¼įž|ĞčŶ¼ţ›ŀĩ ĩ¼ž|›¼įƠŶ|ЍŜŶ¼įž|ĞčŶ¼ţ›ŀĩţûƠ

8 y ĻǸ«ģy Żşƫ ĪŌƴǚ­yǸƫ­yƫ ǸŌ Ėşħ ŒĪÑƫŌş ÂÑŇş«ƫ{ǚĪ«ş¾ «şŇŻƫşħ ŇÑǚĪÂş «şŌ Ļyƴ ŇyȢşƫĭ­yƴ ŻşŒƫÑƴ ÂÑ 'ǸyǚÑŇ­yĻy¾ Ñƴǚ{ ÑŌ Żƫş«ÑƴşƗ ƴş ŻşÂƫ{ ƴÑƫ ŻşƴĪŒĻÑ y ŻyƫǚĪƫ ÂÑ Ļyƴ ŻƫšȠĪŇ­yƴ ÑĻÑ««ĪşŌÑƴ ĖÑŌÑƫ­yĻÑƴƗ &ǸŌħ ÂyŇÑŌǚ­yĻŇÑŌǚÑ ŻşƫƟǸÑ Ļşƴ ƴÑ«ǚşƫÑƴ Ň{ƴ ŌÑò­yƴǚşƴ Ȣ ƫÑy««ĪşŌ­yƫĪşƴ ƟǸÑ ģyŌ ƴÑ«ǸÑƴǚƫ­yÂş ÑĻ ƴǚ­yÂş ÂÑƴÂÑ ũőûĊ ģşȢ Ñƴǚ{Ō Ň{ƴ ÂьĪĻĪǚ­yÂşƴ ƟǸÑ ŌǸŌ«yƗ VǸƴ ŻyƫǚĪÂşƴ ŌǸǚƫĪÂşƴ Żşƫ «şƫƫǸŻ«ĪšŌ Ȣ òĪŌ­yŌ«ĪyŇĪÑŌǚş ĪĻĭ«Īǚş Ñƴǚ{Ō y Ļy ÂÑƫĪȘ­yƗ 9Ñƴ ƫÑŻƫÑƴÑŌǚy ǸŌ ƴǸŻǸÑƴǚş ĻĪÂÑƫ­yȬĖş¾ ÑŌ ǚşÂş «yƴş yŇşƫ­yĻ Ȣ ÑƴŻǸƫĪşƗ ƴǚ{Ō òƫ­yĖŇÑŌǚ­yÂşƴ¾ ÂÑƴÑƴŻÑƫ­yÂşƴ Ȣ ƴĪŌ şŒħ ĶÑǚĪȘşƴƗ Oşƫ ÑĻ «şŌǚƫ­yƫĪş¾ òǸÑƫȬ­yƴ Żşħ ĻĭǚĪ«yƴ ĪŌ«ĪŻĪÑŌǚÑƴ ŻÑƫş «ƫÑ«ĪÑŌǚÑƴ¾ ÑŌ ǸŌĪ­y ģĪƴǚšƫĪ«y «şŌ şƫĖ­yŌĪȬy«ĪşŌÑƴ ƴş«ĪyĻÑƴ ÂÑ Ňyƴ­yƴ¾ ŻÑƫòĪĻ­yŌ ǸŌy ǸŌĪ­y ƟǸÑ ŻǸÑÂÑ Ȣ ÂÑŒÑ ƴÑƫ ĻşĖƫ­y­yƗ Ļ ĻĪħ ÂÑƫ­yȬĖş ŻşĻĭǚĪ«ş Ȣ ƴş«ĪyĻ ƟǸÑ ƫÑŻƫÑħ ƴÑŌǚy y Ñƴǚşƴ ǺĻǚĪŇşƴ ǚĪÑŌÑ ǸŌy ƫÑƴŻşŌƴyŒĪħ

ĻĪ­y ÑŌşƫŇѾ ÑȠħ ǚƫ­yşƫÂĪŌ­yƫĪy Ñ ĪŌÑĻǸħ ÂĪŒĻÑƗ Ō Ñƴǚ­yƴ ÑĻÑ«ħ «ĪşŌÑƴ Żşƫ ȘÑŌĪƫ¾ ģyħ Œƫ{ Ň{ƴ ÑƟǸĪ­y ÑŌ ŻƫşŻ­yĖ­yŌÂy Ȣ ƴÑƫ{Ō

Ļşƴ òşƫşƴ Ȣ ÂьyǚÑƴ Ļşƴ ƟǸÑ ƫÑȘÑĻÑŌ «ÑƫǚÑƫ­yŇÑŌǚÑ ƟǸĪÓŌÑƴ ŻǸÑÂÑŌ ÂĪƫĪĖĪƫ ÑĻ «yҌĪş ǸƫĖÑŌǚÑ ƟǸÑ ŌǸÑƴǚƫş ŻǸьĻş ŻşŒƫÑ Ȣ ŇyȢşƫĪǚ­yƫĪş ƫÑ«ĻyŇy Ȣ ŌÑħ «ÑƴĪǚ­yƗ

9y ǸŌĪ­y ŻşŻǸĻ­yƫ¾ ŻşĻĭǚĪ«y Ȣ ƴş«ĪyĻ Ñƴ Ň{ƴ ǸƫĖÑŌǚÑ ƟǸÑ ŌǸŌ«yƗ 9şƴ ĻĭÂÑƫÑƴ ĖÑŌǸĪŌşƴ ÂÑ Ñƴǚ­yƴ ĪŌƴǚ­yŌ«Īyƴ ÂьÑŌ «şŇŻƫşŇÑǚÑƫƴÑ «şŌ Ļy ŇyȢşƫ «şŌȘĪ«ħ «ĪšŌ Ȣ ƫÑƴŻşŌƴyŒĪĻĪ­y Żyƫy «ƫÑ­yƫ ǸŌ ƴşĻş òƫÑŌǚѾ ǸŌy ƴşĻy ĪŌƴǚ­yŌ«Īy¾ ƟǸÑ ƫÑ«şĶy Ȣ yƫǚĪ«ǸĻÑ Ļyƴ ÂÑŇ­yŌ­yƴ ÂÑ ŌǸÑƴǚƫy ŻşŒĻy«ĪšŌ¹ ÑŇŻĻÑş¾ ƴÑĖǸƫĪ­y¾ ÑÂǸ«y«ĪšŌ Ȣ ĶǸƴǚĪ«Īy Żyƫy ǚşÂşƴƗ Ō ƴĭŌǚÑƴĪƴ¾ Ļyƴ ǚƫÑƴ ƥ[Ʀ ƟǸÑ ÑȠŻşŌÑ ÑĻ ŻyŻy &ƫyŌ«Īƴ«ş ÑŌ ƴǸƴ ŻĻ­yŌǚÑ­yŇĪÑŌǚşƴ ÂÑ «şŌƴ«ĪÑŌ«Īy Ȣ ƫÑƴŻşŌƴyŒĪĻĪ­y ƴşħ «ĪyĻ¹ [Ñ«ģş¾ [ƫyŒyĶş Ȣ [ĪÑƫƫ­yƗ ƴş ƫÑħ «ĻyŇy ÑƴǚÑ ŻǸьĻş ŌǸÑƴǚƫş¾ ÑŇŻşŒƫÑħ «ĪÂş Ȣ yĖşŒĪyÂş¾ ÑȠŻĻşǚ­yÂş Ȣ Ňyƫħ ĖĪŌ­yÂş¾ ƟǸÑ ǚĪÑŌÑ ÂÑƫÑ«ģş y ǚşŇ­yƫ ÑĻ ÂÑƴǚĪŌş ÂÑ ƴĭ ŇĪƴŇş¾ y ŻyƫǚĪƫ ÂÑ ǸŌ ĖşŒĪÑƫŌş «şŇŻƫşŇÑǚĪÂş¾ ȘyĻĪÑŌǚÑ Ȣ ƫÑƴŻşŌƴyŒĻÑ ƟǸÑ ǚƫ­yŌƴòşƫŇÑ ÂÑ ǸŌy ȘÑȬ Ȣ Żyƫy ƴĪÑŇŻƫÑ ÑƴǚÑ ŇşÂÑĻş Ñ«şħ ŌšŇĪ«ş ŻşĻĭǚĪ«ş Œyƴ­yÂş ÑŌ Ļy ÑȠŻĻşħ ǚy«ĪšŌ¾ Ļy «şƫƫǸŻ«ĪšŌ Ȣ Ļy «şşŻǚy«ĪšŌ ÂÑ Ļyƴ ĪŌƴǚĪǚǸ«ĪşŌÑƴ ŻǺŒĻĪ«yƴ¾ ƟǸÑ ƴşħ ĻyŇÑŌǚÑ yĻ ŻǸьĻş ĻÑ ŻÑƫǚÑŌÑ«ÑŌƗ +yĖş ǸŌ ĻĻ­yŇ­yÂş ǚyĶ­yŌǚÑ Ȣ ÂĪƫÑ«ǚş yĻ ĻĪħ ÂÑƫ­yȬĖş ƴş«ĪyĻ Ȣ y Ļşƴ ĻĭÂÑƫÑƴ ŻşĻĭǚĪ«şƴ «şŇŻƫşŇÑǚĪÂşƴ «şŌ Ļyƴ ŇyȢşƫĭ­yƴ¹ ǸŌĪħ Ây¾ ǸŌĪ­y Ȣ Ň{ƴ ǸŌĪ­yÂƗ 9yƴ ÂĪħ òÑƫÑŌ«Īyƴ ŻÑƴ­yŌ ŇǸ«ģş ŇÑŌşƴ ƟǸÑ ÑĻ ģyҌƫÑ ƟǸÑ ĖşĻŻÑy y ŇĪĻĻşŌÑƴ ÂÑ ŌĪħ ŝşƴƗ OÑƴ­yŌ ŇÑŌşƴ ƟǸÑ Ļşƴ yŒǸƴşƴ ƴÑħ «ǸĻ­yƫÑƴ ƟǸÑ ƴÑ «şŇÑǚÑŌ «şŌǚƫy Ļy «ĻyƴÑ ǚƫyŒyĶ­yÂşƫy¾ ÑȠŻĻşǚ­yÂy Ȣ ÑƴƟǸĪĻŇ­yÂy Żşƫ Ļy Șşƫy«Ī­y ÂÑ ǸŌy ÓĻĪǚÑ ÑŇħ ŻƫÑƴ­yƫĪ­yĻ ĪŌƴÑŌƴĪŒĻÑ Ȣ ŻĻǸǚş«ƫ{ǚĪ«y ƟǸÑ ĶyŇ{ƴ «şŌƴĪÂÑƫš Ļşƴ ÂÑƫÑ«ģşƴ ÂÑ Ļşƴ ǚƫyŒyĶ­yÂşƫÑƴ Ȣ ƴǸƴ òyŇĪĻĪ­yƴƗ OÑƴ­yŌ ŇÑħ Ōşƴ ƟǸÑ Ļy y««ĪšŌ ŻÑƫȘÑƫƴy ÂÑ Ļy Żyƫħ ǚĪÂş«ƫy«Īy «şƫƫǸŻǚy ȘÑŌÂĪÂy yĻ ŇÑĶşƫ Żşƴǚşƫ¾ ÑŌ ÑƴǚÑ «yƴĪŌş ĪŌƴǚĪǚǸ«ĪşŌ­yĻ «ƫÑ­yÂş Żyƫy «Ñƫƫ­yƫ ÑĻ Żyƴş ÂÑ Ļy ȘÑƫ­yÂÑƫy ÂÑŇş«ƫy«Īy Ȣ Ļy ĶǸƴħ ǚĪ«Īy ƴş«ĪyĻƗ

Quien pre­ten­da di­vi­dir al pue­blo, de­be­rá ser con­si­de­ra­do co­mo enemi­go del mis­mo.

+yȢ «ĪÑƫǚ­yŇÑŌǚÑ yĻħ ĖǸŌşƴ ĻĭÂÑƫÑƴ ƴş«ĪyĻÑƴ ƟǸÑ «şŌ ƴǸ ŻşƴĪ«ĪšŌ şŒǚǸƴy Ñ ĪŌǚƫ­yŌƴĪĖÑŌǚÑ ĻÑ ģy«ÑŌ ÑĻ ĶǸÑĖş y Ļyƴ òǸÑƫȬ­yƴ Ň{ƴ şƴ«Ǹƫ­yƴ Ȣ ƫÑy««Īşħ ŌyƫĪ­yƴ ÂÑĻ Żyĭƴ¾ «şŌȘĪƫǚĪÓŌÂşƴÑ ÑŌ «šŇħ ŻĻĪ«Ñƴ ÂÑ Ļşƴ ŇĪƴŇşƴ¾ yĻ Ōş ŻÑƫŇĪǚĪƫ Ļy ǸŌĪ­y ƴş«ĪyĻ¾ yĻ ŻƫÑƴÑƫȘ­yƫ ǸŌy ĪŌǚƫ­yŌħ ƴĪĖÑŌ«Īy òyǚ­yĻ ƟǸÑ ĻĻÑĖy y Ļş «ƫĪŇĪŌ­yĻƗ 9şƴ ĻĭÂÑƫÑƴ ŻƫşĖƫÑƴĪƴǚ­yƴ ÂÑ Ñƴ­yƴ şƫĖ­yŌĪȬ­yħ «ĪşŌÑƴ ÂьÑŌ şŻǚ­yƫ Żşƫ ƴÑŻ­yƫ­yƫ y Ļşƴ ƫÑòÑƫĪÂşƴ Ȣ ǚşŇ­yƫ Ļy ÂĪƫÑ««ĪşŌ­yĻĪ­y ÂÑ ǚşÂ­yƴ Ļyƴ şƫĖ­yŌĪȬy«ĪşŌÑƴƗ +şȢ ŌǸÑƴǚƫş ŻǸьĻş ƫÑ«ĻyŇy ǸŌĪ­y¾ ǸŌĪ­y Ȣ Ň{ƴ ǸŌĪ­yÂƗ @ǸÑƴǚƫy ĻǸ«ģy ƴş«ĪyĻ Żşƫ ǸŌy ŻyǚƫĪy ĶǸƴǚy Ȣ Żyƫy ǚşÂşƴ Ōş Ñƴ ǸŌ ƴǸÑŝş¾ Ñƴ ÑĻ «yŇĪŌş ƟǸÑ ÂьÑŇşƴ ƫÑ«şƫƫÑƫƗ PǸÑ Ļyƴ ŻƫšȠĪŇ­yƴ ÑĻÑ««ĪşŌÑƴ ÑŌ«ǸÑŌǚƫÑŌ ǸŌ ǚşƫƫÑŌǚÑ ŻşĻĭǚĪ«ş Ȣ ƴş«ĪyĻ ĪŌŇÑŌƴş Ȣ «şŇŻƫşŇÑǚĪÂş¾ ÂĪƫĪĖĪÂş Żşƫ ǸŌ ŌǸÑȘş ĻĪÂÑƫ­yȬĖş ŻşĻĭǚĪ«ş¾ ĪŌĪ«Īş ȘÑƫ­yÂÑƫş ÂÑĻ «yҌĪş ƟǸÑ Ōşƴ ǸƫĖÑ Ȣ ƟǸÑ ŇÑƫÑ«ÑŇşƴ «şŇş ŻǸьĻşƗ PǸĪÑŌ ŻƫÑǚÑŌÂy ÂĪȘĪÂĪƫ y ŌǸÑƴǚƫş ŻǸьĻş ÂьÑƫ{ ƴÑƫ «şŌƴĪÂÑƫ­yÂş «şŇş ÑŌÑŇĪĖş ÂÑĻ ŇĪƴŇşƗ 9y ǚyƫÑy Ǹƫħ ĖÑŌǚÑ Ñƴ ǸŌĪ­y¾ ǸŌĪ­y Ȣ Ň{ƴ ǸŌĪ­yÂƗ ƥ Ļ ƟǸÑ şŒǚĪÑŌÑ Ļy ǸŌĪ­y¾ Ļş şŒǚĪÑŌÑ ǚşÂşƦ¹ ?yƫĭy uyҌƫyŌşƗ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.