Ė ¡ĮėĮŞ ·Ç ėz ŀĮėčŹċ¡z

Prensa Libre - - Opinión -

Ű

9y ŻşĻĭǚĪ«y Ñƴ ƴǸ«Īy¾ Ļy Żşħ ĻĭǚĪ«y Ñƴ «şƫƫǸŻǚy¾ Ōş ģyȢ ƟǸÑ ŇÑǚÑƫƴÑ ÑŌ ŻşĻĭǚĪ«yåƦ ŇÑŌƴ­yĶÑƴ ÂÑƴǚĪŌ­yÂşƴ y ƴyĻħ ȘyĖǸ­yƫ­yƫ Ļy ÓǚĪ«y Ȣ Ļy ƴÑĖǸƫĪ­y ŻÑƫƴşŌ­yĻ y «şƴǚy ÂÑ yŒyŌÂşŌ­yƫ Ļşƴ yƴǸŌǚşƴ ŻǺŒĻĪ«şƴ ÑŌ ŇyŌşƴ ÂÑ şǚƫşƴƗ ?yĻ ŇÑŌƴ­yĶѾ ƴşŒƫÑ ǚşÂş Żyƫy Ļyƴ ŌǸÑȘ­yƴ ĖÑŌÑƫy«ĪşŌÑƴ¾ «Ǹħ Ȣşƴ ĪŌǚÑĖƫ­yŌǚÑƴ ģyŌ «ƫÑ«ĪÂş Ȣ ÂÑħ ƴyƫƫşĻĻ­yÂş ÑŌ ǸŌ yҌĪÑŌǚÑ ÂÑ ÂÑƴħ «şŌòĪ­yŌȬy Ȣ yŻ­yǚĭy ĖÑŌÑƫ­yÂş Żşƫ ǸŌ ÑĶÑƫ«Ī«Īş şŻy«ş¾ ŇyĻĪŌǚÑŌ«Īşħ ŌyÂş¾ «şƫƫǸŻǚş Ȣ ÑȠÑŌǚş ÂÑ Șyħ ĻşƫÑƴ ÑŌ Ļy ŇyȢşƫĭy ÂÑ ŻyĭƴÑƴ ÂÑĻ ŇǸŌÂşƗ

VĪŌ ÑҌyƫĖş¾ ÑĻ «şŇŻƫşŇĪƴş ŻşĻĭǚĪ«ş ƴÑ «şŌȘĪÑƫǚÑ ÑŌ Ļy ǺŌĪ«y ģÑƫƫ­yŇĪÑŌǚy ŻşƴĪŒĻÑ Żyƫy ǚƫ­yŌƴħ òşƫŇ­yƫ Ļşƴ Ňyƫ«şƴ ÂÑŌǚƫş ÂÑ Ļşƴ «ǸyĻÑƴ ƴÑ ÑĶÑƫ«Ñ ÑĻ ŻşÂÑƫƗ @ş ÑȠĪƴħ ǚÑ ŻşƴĪŒĪĻĪ­y ÂÑ yȘ­yŌȬ­yƫ ÑŌ Ļy «şŌƴşĻĪÂy«ĪšŌ ÂÑŇş«ƫ{ǚĪ«y ÂÑ Ļyƴ ĪŌƴǚĪǚǸ«ĪşŌÑƴ ƴşħ

ŒƫÑ Ļyƴ «ǸyĻÑƴ ÂÑƴ«yŌƴ­yŌ Ļy ĶǸƴħ ǚĪ«Īy Ȣ Ļşƴ ÂÑƫÑħ «ģşƴ «ĪǸ­y­yŌşƴ ƴĪ Ļy «ĪǸ­y­yŌĭy Ōş ŻyƫǚĪ«ĪŻy şƫħ ĖyŌĪȬ­y­yŇÑŌǚÑ

Żyƫy Ėyƫ­yŌǚĪȬ­yƫ ƴǸ ƫÑŻƫÑƴÑŌǚ­yǚĪħ ȘĪ­y ÑŌ Ļyƴ Ň{ƴ yĻǚ­yƴ ĪŌƴǚ­yŌ«Īyƴ ÂÑ ǸŌy Ōy«ĪšŌƗ 9yƴ Ñƴǚƫ­yǚÑĖĪ­yƴ ŇÑÂĪ­yŌǚÑ Ļyƴ «ǸyĻÑƴ ƴÑ ģy «şŌħ ƴÑĖǸĪÂş ŻƫşȘş«yƫ ÑƴÑ yŒyŌÂşŌş ÂÑ Ļyƴ şŒĻĪĖy«ĪşŌÑƴ «ĭȘĪ«yƴ Żşƫ ŻyƫǚÑ ÂÑ Ļy ŻşŒĻy«ĪšŌ ģyŌ ƴĪÂş «ƫÑ­y­yƴ ŻƫÑ«Īƴ­yŇÑŌǚÑ Żyƫy «şŌħ «ÑŌǚƫ­yƫ ÑĻ ŻşÂÑƫ «yƴĪ yŒƴşĻǸǚş ÑŌ ŇyŌşƴ ÂÑ ĖƫǸŻşƴ ĪŌǚÑƫÑƴ­yÂşƴ Żşƫ ŇşŌşŻşĻĪȬ­yƫĻş Ȣ yŻƫşȘÑ«ģyƫƴÑ ÂÑ ÓĻƗ

ƴǚy ĪŌÂĪòÑƫÑŌ«Īy ŻşĻĭǚĪ«y ĪŌħ ÂǸ«ĪÂy Żşƫ Ļy «şŌÂǸ«ǚy ĪŌÂÑƴÑ­yħ ŒĻÑ ÂÑ ƟǸĪÑŌÑƴ ƴÑ ÑŌ«yƫĖ­yŌ ÂÑ Ļşƴ yƴǸŌǚşƴ ŻǺŒĻĪ«şƴ ƫÑƴǸĻǚy ÑƴŻÑ«ĪyĻħ ŇÑŌǚÑ ŻÑƫĶǸÂĪ«ĪyĻ ÑŌ Ļy ŇyȢşƫĭy ÂÑ ŻyĭƴÑƴ ĻyǚĪŌş­yŇÑƫĪ«yŌşƴ «ǸȢşƴ ƴĪƴǚÑŇ­yƴ ƴÑ ģyŌ ÂÑ«yŌǚ­yÂş Żşƫ ÑĻ yŒǸƴş ÂÑ ŻƫĪȘĪĻÑĖĪşƴ¾ ĪŇŻǸŌĪ­y Żyƫy ƴǸƴ ÂÑĻĪǚşƴ¾ ŇşŌşŻşĻĪȬy«ĪšŌ ÂÑ Ļşƴ «ǸyÂƫşƴ ÂĪƫÑ«ǚĪȘşƴ ÂÑ Ļyƴ şƫĖ­yŌĪȬy«ĪşŌÑƴ ŻşĻĭǚĪ«yƴ Ȣ ǸŌy ĻÑħ ĖĪƴĻy«ĪšŌ «şŌ «yŌ­yÂşƴ ÂĪƴÑŝ­yÂy Żyƫy ĶyŇ{ƴ ŻÑƫÂÑƫ ÑƴÑ ŇşŌşŻşĻĪşƗ

ƴǚÑ Ñƴ«ÑŌ­yƫĪş ƫÑƴǸĻǚy ÑƴŻÑ«ĪyĻħ ŇÑŌǚÑ ÂĪƴǸ­yƴĪȘş yŌǚÑ ǸŌy ĶǸȘÑŌħ ǚǸ ŻƫĪȘ­yÂy ÂÑ ÑÂǸ«y«ĪšŌ ÂÑ «yħ ĻĪ­y Ȣ ƴşŒƫÑ ǚşÂş ÂÑ Ļy ĪŌòşƫħ Ňy«ĪšŌ ĪŌÂĪƴŻÑŌƴyŒĻÑ Żyƫy ĖÑŌÑħ ƫyƫ ÑƴŻy«Īşƴ ÂÑ ÂĪƴ«ǸƴĪšŌ¾ yŌ{ĻĪƴĪƴ Ȣ ŻyƫǚĪ«ĪŻy«ĪšŌƗ

Ļ ƫÑ«yҌĪş ĖÑŌÑƫy«ĪşŌ­yĻ Ñƴ ĪŌħ ÂĪƴŻÑŌƴyŒĻѾ ŻÑƫş ǚyҌĪÓŌ Ļş Ñƴ Ļy «ƫÑy«ĪšŌ ÂÑ «ǸyÂƫşƴ ŻşĻĭǚĪ«şƴ «yħ Ży«Ñƴ ÂÑ ƫşŇŻÑƫ Ñƴşƴ ŇǸƫşƴ «şŌƴǚƫǸĪÂşƴ Żşƫ Ļyƴ ĖÑŌÑƫy«ĪşŌÑƴ yŌǚÑƫĪşƫÑƴ¾ Ļy ŇyȢşƫĭy ÂÑ ÑĻĻ­yƴ «şŌÂĪ«ĪşŌ­y­yƴ Żşƫ Ļşƴ ƫÑƴyŒĪşƴ ÂÑ ǸŌy 'ǸÑƫƫy &ƫĭy «ǸȢşƴ ŇÑŌƴ­yĶÑƴ òǸÑƫşŌ ÑĻyŒşƫ­yÂşƴ y ŻyƫǚĪƫ ÂÑ Ļy ŌÑ«ÑƴĪ­y ÂÑ ƴǚ­yÂşƴ `ŌĪÂşƴ ÂÑ ÂĪȘĪÂĪƫ y Ļşƴ ŻǸьĻşƴƗ ƴǚ­yƴ Ñƴħ ǚƫ­yǚÑĖĪ­yƴ¾ «ǸȢş şŒĶÑǚĪȘş Ñƫy Âşħ ŇĪŌ­yƫĻşƴ «şŌ ŇyȢşƫ ÑòĪ«y«Īy¾ yŻşȢ­yÂşƴ Żşƫ ǚĭǚÑƫÑƴ ƫÑŻƫÑƴĪȘşƴ Ȣ «{Ňyƫ­yƴ ĻÑĖĪƴĻ­yǚĪȘ­yƴ y«şƫÂÑƴ «şŌ ƴǸƴ ŻƫşȢÑ«ǚşƴ ÂÑ ÂşŇĪŌy«ĪšŌ¾ ƴÑ òǸÑƫşŌ «şŌƴşĻĪ­yŌÂş Ėƫy«Īyƴ y Ļy ĪŌòĪĻǚƫy«ĪšŌ ÂÑ ĖƫǸŻşƴ ƫÑĻĪĖĪşƴşƴ¾ Ėƫ­yŌÂÑƴ ŇşŌşŻşĻĪşƴ Ȣ ǸŌy ƫÑħ ŻƫÑƴĪšŌ ƴyŌĖǸĪŌ­yƫĪy «şŌǚƫy ǚşÂş ŻÑŌƴ­yŇĪÑŌǚş ŻşĻĭǚĪ«ş şŻǸÑƴǚşƗ

9y ŻyƫǚĪ«ĪŻ­yħ «ĪšŌ ŻşĻĭǚĪ«y¾ ģşȢ ƴÑ«ǸÑƴǚƫ­yÂy Żşƫ ĖƫǸŻşƴ ÂÑ ŻşÂÑƫ «şŌ ĪŌǚÑƫÑƴÑƴ Ñ«şŌšŇĪ«şƴ Ȣ yĻħ ǚşƴ ŌĪȘÑĻÑƴ ÂÑ «şħ ƫƫǸŻ«ĪšŌ¾ «şŌƴǚĪħ ǚǸȢÑ ǸŌ ÂÑƫÑ«ģş «ĪǸ­y­yŌş ĪŌ­yħ ĻĪÑŌyŒĻÑ ÑŌ «ǸyĻƟǸĪÑƫ Żyĭƴ ÂÑŇşħ «ƫ{ǚĪ«ş ş «ǸȢş Ňyƫ«ş ĶǸƫĭÂĪ«ş ŻÑƫħ ŇĪǚy Ñƴy «ĻyƴĪòĪ«y«ĪšŌƗ @ş ģy«ÑƫĻş Ñƴ ǸŌ yŒyŌÂşŌş ÂÑ Ļşƴ ÂÑƫÑ«ģşƴ ŻÑƫş ǚyҌĪÓŌ ÂÑ Ļyƴ ƫÑƴŻşŌƴ­yħ ŒĪĻĪ­yÂÑƴ «ĪǸ­y­yŌ­yƴ¾ ǚşÂy ȘÑȬ ƟǸÑ ƴÑ ÂÑĻÑĖy ÑŌ şǚƫşƴ 篺ƫ Ļş ĖÑŌÑƫ­yĻ ÂÑ ÂǸÂşƴ­yƴ ĪŌǚÑŌ«ĪşŌÑƴç ÑĻ òǸǚǸƫş ÂÑ Ļyƴ ŇyȢşƫĭ­yƴƗ Ō ŌǸÑƴǚƫşƴ ŻyĭƴÑƴ ƴÑ ŻǸÑÂÑ ȘÑƫ ÑĻ ƫÑƴǸĻǚ­yÂş ÂÑ ÑƴÑ yŒyŌÂşŌş ÑŌ Ļşƴ ÑƴŻÑĻǸȬŌ­yŌǚÑƴ ĪŌÂĪ«yÂşƫÑƴ ÂÑ ÂÑħ ƴyƫƫşĻĻş ƴş«ĪyĻ¾ ŻÑƫş ǚyҌĪÓŌ Ȣ ƴşŒƫÑ ǚşÂş ÑŌ ÑĻ Ñƴ«yŌ­yĻşƴş ÑŌƫĪħ ƟǸÑ«ĪŇĪÑŌǚş ÂÑ Ļyƴ «yƴǚ­yƴ Ñ«şħ ŌšŇĪ«yƴ Ȣ ŻşĻĭǚĪ«yƴ ƟǸÑ Ōşƴ Ėşħ ŒĪÑƫŌ­yŌƗ

Es pre­ci­so abrir los can­da­dos que hoy im­pi­den la par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na.

ƴ ĪŇŻşƫǚ­yŌǚÑ ƫÑ«şŌş«Ñƫ ƟǸÑ Ļy ŻşĻĭǚĪ«y Ōş ǚĪÑŌÑ «şĻşƫƗ Ļ «şĻşƫ ƴÑ Ļş Âyƫ{ ƟǸĪÑŌ Ļy ÑĶÑƫȬy ÂÑ y«ǸÑƫÂş «şŌ ƴǸ Ñƴǚ­yǚǸƫy ÓǚĪ«y Ȣ ƴǸƴ Șyħ ĻşƫÑƴƗ Oşƫ ÑĻĻş Ñƴ ĪŇŻşƫǚ­yŌǚÑ ƫÑƴħ «yǚ­yƫĻy Ȣ ƫÑ­yĻĪȬ­yƫ ÑĻ yƫÂǸş ǚƫyŒyĶş ÂÑ ƟǸĪǚ­yƫĻÑ Ñƴy Ż{ǚĪŌy ƟǸÑ ģşȢ Ļy «ǸŒƫÑƗ @yÂĪÑ ǚĪÑŌÑ ÂÑƫÑ«ģş y ĪŇħ ŻÑÂĪƫ Ļy ŻyƫǚĪ«ĪŻy«ĪšŌ «ĪǸ­y­yŌy¾ ŻÑƫş ƴÑƫ{ Ñƴy «ĪǸ­y­yŌĭy Ļy ǺŌĪ«y Ȣ ŻƫĪŌ«ĪŻ­yĻ ƫÑƴŻşŌƴyŒĻÑ ÂÑ yŒƫĪƫ Ļşƴ «yŌ­yÂşƴ ƟǸÑ ģşȢ Ļy Ňyƫħ ĖĪŌ­yŌƗ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.