ÇĔį ăƆÇėėz ŀĮŦċŹċƒz ÇĦ %ƆzŹÇğ­zėz

Prensa Libre - - Opinión -

uǸƫŒyƫ{Ō¾ ƫÑ«ǸŻÑƫ­y­yƴ ƴÑĪƴ yŝşƴ ÂÑƴŻǸÓƴ ÂÑ ƟǸÑ òǸÑƫşŌ ƫşŒy­yƴ ÂÑ Ļy ŒyƴĭĻĪ«y ÂÑ VyŌǚş şŇĪŌĖşƗ

Ō «şĻyŒşƫy«ĪšŌ «şŌ Ļy ҌyĶ­yÂy ÂÑ ?ÓȠĪ«ş¾ òşƫħ ǚyĻÑ«Īš yĻ yĻĻÑǚ 'ǸyǚÑŇ­yĻ­yƗ

ǚƫ­yȘÓƴ ÂÑ Ļy &ǸŌÂy«ĪšŌ 'ƒ[ şŌǚĪŌÑŌǚ­yĻ yŻşȢš ĪŌĪ«ĪyǚĪȘ­yƴ yƫǚĭƴǚĪ«yƴ¾ ŻÑƫş ǚyҌĪÓŌ y ĪŌƴǚĪǚǸ«ĪşŌÑƴ¾ ÑŌǚƫÑ ÑĻĻ­yƴ Ļy +ÑŇÑƫşǚÑ«y @y«ĪşŌ­yĻƗ

&ǸÑ yŒşĖ­yÂş Ȣ ÑŇŻƫÑħ ƴyƫĪş ÑȠĪǚşƴşƗ VÑ ÂÑƴÑŇŻÑħ ŝš «şŇş ŻƫÑƴĪÂÑŌǚÑ ÂÑ 'ƫǸŻş 9şƴ [ƫÑƴ¾ òǸÑ ȘĪ«Ñħ ŻƫÑƴĪÂÑŌǚÑ ÂÑ Ļy {Ňyƫy ÂÑĻ

Ėƫş Ȣ ÂÑ `ŌyĖƫş Ȣ ÂĪƫÑ«ǚşƫ ÂÑ Ōy«yòÓƗ ÂÑŇ{ƴ¾ Żƫy«ħ ǚĪ«š ÑĻ yǸǚşŇşȘĪĻĪƴŇşƗ

VǸ «şŌȘĪ««ĪšŌ òǸÑ ÑŌħ Ėƫ­yŌÂÑ«Ñƫ yĻ ŻyĭƴƗ ƥ ƫÑş ƟǸÑ 'ǸyǚÑŇ­yĻy ģy ŻƫşÂǸ«ĪÂş Ėƫ­yŌÂÑƴ ŇyÑƴǚƫşƴ ÂÑĻ yƫǚѾ ǚyŌǚş ÑŌ Ļy ŻĻ{ƴǚĪ«y¾ Ļy ŇǺħ ƴĪ«y Ȣ Ļy ÂyŌȬ­yƗ ÑƴÂÑ Ļşƴ ǚĪÑŇŻşƴ ŻƫÑģĪƴŻ{ŌĪ«şƴ¾ ǚşÂy Ļy «ǸĻǚǸƫy ŇyȢy ŇǸÑƴǚƫy Ñƴy «ƫÑy«ĪšŌ yƫǚĭƴǚĪ«yƗ @ş ǚÑŌÑħ Ňşƴ ŌyÂy ƟǸÑ ÑŌȘĪÂĪ­yƫƗ 9ş ƟǸÑ Ōşƴ ģy«Ñ òyĻǚy Ñƴ ƴyŒÑƫ ƫÑ«şŌş«Ñƫ Ñƴy Ėƫ­yŌ ƫĪƟǸÑȬy yƫǚĭƴǚĪ«y Ȣ «ǸĻǚǸƫ­yĻƦ¾ ÂĪĶş ÑŌ ǸŌy ÑŌǚƫÑȘĪƴǚy «şŌ OƫÑŌƴy 9ĪŒƫѾ ÑŌ ǭȱũǟƗ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Guatemala

© PressReader. All rights reserved.