4.418

Mercados & Tendencias Honduras - - Mercados -

Em­pre­sas Ase­gu­ra­do­ras de Re­pu­bli­ca Do­mi­ni­ca­na a ju­nio 2017 (mi­les dó­la­res) / El ti­po de cam­bio uti­li­za­do pa­ra la con­ver­sion fue de 47.5375 co­rres­pon­dien­te al 30 de ju­nio de 2017 se­gun el Ban­co Cen­tral de Re­pu­bli­ca Do­mi­ni­ca­na / Fuen­te: Su­pe­rin­ten­den­cia de Seguros de Re­pu­bli­ca Do­mi­ni­ca­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Honduras

© PressReader. All rights reserved.