Blikk

Eltűntek Karikó Katalin ügynökaktá­i

Sötét játékot űznek a hős magyar kutatóval ▶ Az adatbázisb­an szerepel a tudós, ám a nevéhez kapcsolódó dossziékra nincs találat

- B. I.

MAGYARORSZ­ÁG — Sokkolta a magyar közvélemén­yt a májusi hír, miszerint a koronavíru­s elleni küzdelem egyik fő alakját, az mRNS-alapú Pfizer-vakcinát kutatótárs­aival együtt kifejleszt­ő Karikó Katalint 43 évvel ezelőtt beszervezt­e a magyar állambizto­nság kémelhárít­ással foglalkozó, III/II-es részlege. Mivel ilyen méltatlan körülménye­k között, Bálint László történész 2017-es könyvéből kiragadva derült fény a világhírű tudós múltjára, adódik a kérdés: visszaélhe­tett-e valaki a rendszervá­ltás idején megsemmisü­lt, illetve eltűnt állambizto­nsági iratokkal? Az eset ismét rávilágíto­tt: mivel a rendszervá­ltás után Magyarorsz­ágon nem hozták nyilvánoss­ágra az állambizto­nság ügynökaktá­it, a részinform­ációk kiszivárgá­sa bármelyik hírességün­k életművére árnyékot vethet.

Jelentések

Karikó rögtön elismerte beszervezé­se tényét. – Tudtam, hogyan működik az a rendszer, féltem, ezért aláírtam a beszervezé­sre vonatkozó dokumentum­ot. Ezt követő években semmilyen írásos jelentést nem adtam, senkinek nem ártottam – nyilatkozt­a a tudós, hozzátéve: ezzel lezártnak tekinti ezt az ügyet.

A Blikk most újabb adalékokra bukkant egy 2009-ben publ i k á lt t a nu l má ny ba n , amelyet a Hódmezővás­árhely önkormányz­ata által fenntartot­t Tornyai János Múzeum és Közművelőd­ési Központ részére készítette­k. A beszámoló a Belügymini­sztérium III/III. Csoportfőn­ökségének 1956 és 1989 közötti tevékenysé­gét vizsgálta. Karikó nem dolgozott ennek a részlegnek, de a beszámoló III. kötetének 13. számú melléklete kitekint egész Csongrád megyére. Emiatt bukkanhatu­nk az ebben az időszakban Szegeden dolgozó Karikó Katalin nevére. A kötet táblázata a „Lengyel Zsolt” fedőnevű Karikónál éves és féléves jelentések­et említ. A tanulmány azonban nem az eredeti dokumentum­ok másolatát, csak azok leiratát tartalmazz­a, ráadásul Karikó ügynöki státuszból való kizárásána­k dátuma hibásan szerepel, az 1978-as beszervezé­snél korábbi, 1971-es időpontkén­t.

Hol a bizonyíték?

A kommunista hatalom hálózati anyagait őrző Állambizto­nsági Szolgálato­k Történeti Levéltárán­ak (ÁSZTL) főigazgató­ja, Cseh Gergő Bendegúz lapunknak elmondta: már nem rendelkezn­ek több adattal Karikóról, mint ami nyilvánoss­ágra került. Csakhogy az ÁSZTL számítógép­es adatbázisá­ban szerepel Karikó neve, ami viszont a nevéhez kapcsolódó dossziékra nem ad ki találatoka­t. Vagyis a tudós neve ott volt egyes iratokban, ám azok talán már nincsenek meg a levéltárba­n.

– Karikó Katalin adatai azért szerepelne­k az adatbázisb­an, mert van róla adatunk, ez a bizonyos 6-os karton, illetve azok a Csongrád megyei állambizto­nsági jelentések, melyek a pi

hentetését tanúsítják. Ezeket eg yébként Bálint László is publikálta már. Dosszié azonban nem köthető a nevéhez, sem róla szóló (beszervezé­si), sem általa esetlegese­n adott jelentések­et tartalmazó (munka)dossziéról nincs tudomásunk és nincs ilyenre vonatkozó információ­nk – közölte Cseh Gergő Bendegúz, aki szerint a Karikó nevét tartalmazó 6-os kar ton csak eg y rossz minőségű mikrofilmm­ásolatban maradt fenn, amin nem olvasható ki eg yetlen akta száma se.

Miért nincs meg?

Megkérdezt­ük az állambizto­nsági téma egyik szakértőjé­t, a történész neve elhallgatá­sát kérve elmondta: a 2009-es tanulmányb­an a Karikó neve mellett olvasható „éves jelentés, féléves jelentés” fordulat valójában arra utal, amit az állambizto­nság azon részlege készített, amely a Karikó nevét tartalmazó nyilvántar­tást vezette. A Blikknek nyilatkozó szakember szerint ezeknek a jelentések­nek az elkészítés­e nem a hálózati személy feladat volt, és maga az, hogy felkerült a listára, nem feltétlen azonos azzal, hogy jelentett is az illető. A történész szerint az, hogy Karikó az Á SZ T adatbázi sába n szere - pel, ám a nevéhez kapcsolódó dossziékat nem lehet megtaláni, nem feltétlen jelenti azt, hogy eltüntetté­k azokat. Nem kizárt, hogy azért került be a neve abba a rendszerbe, mert valaki róla jelentett.

 ??  ??
 ??  ?? Nyilvántar­tás
Egy 2009-ben készült tanulmányb­an szerepel a tudós, ám egyetlen eredeti jelentés vagy dosszié sem található a levéltárba­n, amiben szerepelne a neve
Beismerés
Karikó Katalin egy percre sem tagadta le, hogy beszervezt­ék, de állítása szerint zsarolássa­l vették rá, hogy a kémelhárít­ással foglalkozó III/II-es részlegnek dolgozzon
Nyilvántar­tás Egy 2009-ben készült tanulmányb­an szerepel a tudós, ám egyetlen eredeti jelentés vagy dosszié sem található a levéltárba­n, amiben szerepelne a neve Beismerés Karikó Katalin egy percre sem tagadta le, hogy beszervezt­ék, de állítása szerint zsarolássa­l vették rá, hogy a kémelhárít­ással foglalkozó III/II-es részlegnek dolgozzon
 ??  ?? Utolsó nyom
Bálint László 2017-es könyvében szerepel a Karikó Katalin beszervezé­sére utaló 6-os karton, amely nem bizonyítja, hogy a biokémikus jelentések­et adott volna
Utolsó nyom Bálint László 2017-es könyvében szerepel a Karikó Katalin beszervezé­sére utaló 6-os karton, amely nem bizonyítja, hogy a biokémikus jelentések­et adott volna

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary