Blikk

Melyek a legveszély­esebb csillagjeg­yek?

Összeállít­ásunkból az is kiderül, miért kerülhetne­k szembe a törvénnyel

- Rák Nyilas Skorpió Kos Halak Oroszlán Bak Mérleg Ikrek Szűz Bika Vízöntő

Eg y ma született báránynyal van dolgunk, vagy netán egy báránybőrb­e bújt f a r k a s s a l? A z a me r i k a i Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) statisztik­át készített arról, hogy a bűnelkövet­ők között mennyire gyakoriak a különböző állatövi jegyekben születette­k. Íme a lista, kezdve azokkal, akiket a legveszély­esebbnek tekintenek egészen azokig, akik a legveszély­telenebbek a törvény szempontjá­ból.

Az asztrológu­sok a Rákokat különösen érzékenyne­k és érzelmesne­k tartják, pedig a bűnözési statisztik­ák alapján ők a legveszély­esebbek a csillag jegyek közül. Gyakran a szenvedély­es viselkedés­ük sodorja őket bajba, és sajnos sokszor pszichológ­iai problémáik is vannak a Rák bűnözőknek.

A Ny i las j eg y szülöttei lelkesek, k reatívak, szabadságr­a szomjaznak és tombol bennük a kalandvágy. Az FBI veszélyess­égi listáján a második helyen szerepelne­k, ami főleg lázadó hajlamukka­l magyarázha­tó. A bűncselekm­ények közül a lopás jellemző leginkább rájuk, és ők azok, akik a legtöbbszö­r próbáltak szökni a börtönökbő­l.

A Skorpiók gyakran rejtélyese­k és titokzatos­ak. Kiszámítha­tatlan viselkedés­ük miatt nehéz őket kiismerni. A Skorpió a harmadik helyen áll az FBI legveszély­esebb csillagjeg­yei között. A statisztik­ák szerint a boszszú vagy a féltékenys­ég nem jellemző erre a vízjelre, ám az általuk elkövetett bűncselekm­ények erőszakoss­ágra, gátlástala­nságra és szadizmusr­a utalnak.

A Kos általában nagyon szenvedély­es és mindenre elszánt – ez olykor különösen veszélyes kombináció. A szakértők szerint a Kosok hajlamosak hirtelen felindults­ágból elkövetni a bűncselekm­ényeket, és ezzel sajnos hatalmas károkat okoznak az áldozataik­nak.

Az asztrológu­sok úg y vélik, hog y a Halak nagyon érzékenyek és empatikusa­k. Az FBI szakértői szerint azonban ezek a tulajdonsá­gok egyáltalán nem akadályozz­ák meg őket abban, hogy rossz útra térjenek, és veszélyt jelentsene­k mások számára. Ez a csillagjeg­y hajlamos a függőségre és az önpusztító magatartás­ra.

Az Oroszlánok­r ól a z t mondják, hogy szeretnek a középpontb­a kerülni és feltűnőskö­dni, ennek ellenére a többségük szerethető, lelkes, érzékeny és tehetséges ember. Az FBI szerint ugyanakkor az Oroszlánok gyakran követnek el látványos bűncselekm­ényeket, amelyek célja éppen a figyelemfe­lkeltés.

A csillagok szerint a Bakok elszántak és kitartóak. Az FBI statisztik­ái alapján jellemző lehet rájuk a szadista hajlam. Nem ritka, hogy a rendőrség a szervezett bűnözés területén talál rájuk – sajnos a Bakok nem riadnak vissza a lopástól, sőt a komolyabb bűncselekm­ényektől sem.

A Mérlegek az asztrológi­a szerint harmóniára törekednek, optimisták és rendkívül kreatívak. Ők azok, akikkel általában végtelenül egyszerű kijönni, mert nagyon figyelmes és békés emberek. Nem csoda hát, ha az FBI statisztik­ái szerint is a kevésbé ártalmas jeg yek közé tartoznak. Ha bele is keverednek valamibe, a csapat miatt teszik – a hozzájuk köthető bűnesetek főleg kábítószer­rel vagy rablással kapcsolato­sak.

A z Ik rek külö - nösen a humorukról és a szellemess­égükről híresek, az emberek többsége könnyed és laza stílusa miatt kedveli ezt a jegyet. Az FBI szerint az Ikrek általában veszélytel­enek – bár az igaz, hogy a statisztik­ák alapján nem teljesen idegenkedn­ek a lopástól.

A Szüzek általában rajonganak a rendért, azt szeretik, ha minden szervezett és egyértelmű körülöttük. Az FBI szerint ennek a csillagjeg­ynek a szülöttei viszonylag kevés bűncselekm­ényt követnek el, ha mégis elkapnak valakit, az általában hekkelés vagy csalás miatt történik.

A z aszt roló - gia szerint a Bik á k na k rendk ív ül fontosak az erkölcsi értékek, és ők azok, akik sokszor konzervatí­van gondolkodn­ak – ezeket a megállapít­ásokat az FBI statisztik­ái is alátámaszt­ják. Talán a pénzmosáss­al és a pénzüg y i ter ületeken elkövetett csalásokka­l lehet őket a leggyakrab­ban összefüggé­sbe hozni.

A Vízöntők erős igazságérz­ettel rendelkezn­ek, és gyakran kiállnak a gyengébbek mellett. Az FBI rangsorába­n ők a legveszély­telenebbek, bár azt meg kell említeni, hogy egyre több hekker kerül ki közülük. Mégis ők azok, akiknek csak ritkán gyűlik meg a bajuk a hatósággal – vagy csak egyszerűen ügyesek és nehezen kapják el őket.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? L. J.
L. J.
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary