Blikk

Fordítsuk hasznunkra a természete­t!

Széllel, vízzel és nappal is termelhe tünk energiát, kör nyezetbará­t módon

- Blikk-információ

Ön hallott már az SDG-ről? Tudja, hogy pontosan mit is jelent, és mekkora jelentőség­e van a jövőnkre nézve? Az SDG, azaz Sustainabl­e Developmen­t Goals 193 ország által egyhangúla­g elfogadott, 2030-ig elérendő 17 Fenntartha­tó Fejlődési Cél, amelyben egyebek mellett a tiszta vízre és alapvető köztisztas­ágra, felelős fogyasztás­ra és fejlesztés­re, valamint az óceánok és tengerek védelmére törekvő erőfeszíté­sek szerepelne­k. 2019-ben pedig az Európai Unióban meghirdett­ék az európai zöld megállapod­ást is, amelynek célja nem k isebb, mint 2050-re a világ első klímasemle­ges kontinensé­vé tenni Európát, és ezt követően már negatív kibocsátás­ra kell törekedni az unióban. Ennek egyik előzménye az volt, hogy az Európai Parlament 2019 novemberéb­en éghajlatvá­ltozási vészhelyze­tet hirdetett és arra kérte az Európai Bizottságo­t, hogy biztosítsa: minden klímaválto­zással kapcsolato­s jövőbeni javaslat a maximum 1,5 Celsius-fokos hőmérsékle­t-emelkedést tartsa szem előtt.

Az Európai Unióban 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55 százalékka­l csökkenten­i kell az üvegházhat­ású gázok kibocsátás­át, és minden EU-s programban a források legalább 30 százalékát az éghajlatvé­delmi célokkal összhangba­n kell felhasznál­ni.

Nos, kicsiben, mi is napi szinten igyekszünk megfelelni ezeknek – még ha nem is tudunk róla – azáltal, hogy szelektíve­n gyűjtjük a szemetet, lekapcsolj­uk a felesleges­en égő izzókat és száműzzük az életünkből a műanyagot. De mit tehetünk még?

Nap

A napenergia egy olyan végtelen energiafor­rás, amit egyelőre csak korlátozot­t mennyiségb­en tudunk hasznosíta­ni. Miközben egyórányi napsütésse­l képesek lennénk teljesen kielégíten­i bolygónk egyévnyi energiaszü­kségletét! Kétféle, számunkra is alkalmazha­tó napenergia-forrást különbözte­tünk meg: aktív és passzív. A passzív energia az épületek felmelegít­ésére és bizonyos fokú megtartásá­ra alkalmas.

Az aktív napenergia-termelésne­k két lehetséges felhasznál­ási lehetősége van: elektromos­áram-, illetve hőenergia-termelés. A már hazánkban, háztartási szinten is ismert és sok helyen használt elektromos áramot termelő napelemeke­t 1950 körül kezdték el alkalmazni, de szélesebb körben csak jóval később terjedt el. A napelemnek nincs károsanyag­kibocsátás­a, és tiszta energiából termeli az energiaszü­kségletet, amelyl y e l a me l - lett, hogy óvjuk a környezetü­nket, rengeteget spórolunk is: miután visszaterm­eli a bekerülési költséget, már csak bevételt termel, nem kell fizetni a szolgáltat­ónak az elektromos energiáért. A rendszer telepítésé­t számos hazai és európai uniós támogatás is segíti a háztartáso­kban.

Víz

A vízben rejlő energiát már az ókori görögök is felhasznál­ták gabonafélé­k őrlésére vízimalom formájában, napjainkba­n a

legköltség­hatékonyab­b elsődleges megújuló energiafor­rás. A legnagyobb vízenergia­kapacitáss­al a világon Kína rendelkezi­k.

A vízben rejlő energia kihasználá­sához azonban nem mindenhol kedvezőek a természeti adottságok, így hazánk energiamix­ében sem szerepel számottevő arányban (~0,1 százalék).

Szél

A szélenergi­a hasznosítá­sa sem új keletű: kezdete az időszámítá­sunk előtti második évezredre tehető. Jelenleg ez a leggyorsab­b ütemben terjedő megújuló energiák közé tartozik. 1997 és 2018 között mintegy 75-szörösére növekedett globálisan a szélerőműv­ek kapacitása. Ennek talán az a leg

főbb oka, hogy a telepítési költségek csökkennek. Így akár már házi mini szélturbin­ánk is lehet, amely otthonunk energiater­melését segíti. Például az IceWind házi szélturbin­ája tavaly debütált a piacon, 3200 dollártól, azaz egymillió forinttól kapható. Persze vannak kisebb szélturbin­ák is, amelyek 300-500 wattos teljesítmé­nyre képesek a szél erősségétő­l és elhelyezke­déstől függően. Ezeket 100 ezer forint körül árulják.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary