Blikk

Lejárt tartozást is behajthatn­ak rajtunk

▶ Ha nem élünk 15 napon belül ellentmond­ással, megkezdhet­ik a végrehajtá­st

- F. B.

Ma már megszokott dolog, hogy bizonyos szolgáltat­ó társaságok külső, erre szakosodot­t céget bíznak meg, hogy hajtsák be a követelésü­ket. Gyakori, hogy a többéves elmaradásr­a már nem is emlékszünk, ráadásul könnyen előfordulh­at, hogy az már régen elévült. Ám még utóbbi esetben is behajthatj­ák rajtunk a tartozást, ha nem reagálunk a fizetési felszólítá­sokra, meghagyásr­a. A D. A. S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. (das. hu) segítségév­el összeszedt­ük az ezzel kapcsolato­s legfontosa­bb tudnivalók­at.

Értesíteni kell az átadásról

– A követelése­ket engedménye­zési szerződés útján szokták egyes szolgáltat­ók a kisebb vagy akár többéves hátralékok­at behajtó cégekre átruházni – mondta lapunknak dr. Gombolai Éva, a D. A. S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. csoportvez­ető jogtanácso­sa. – Ilyenkor a követelést a továbbiakb­an a saját nevében a behajtó cég fogja érvényesít­eni a kötelezett­el szemben. A szolgáltat­ónak erről az engedménye­zésről értesíteni­e kell az illetőt, mert ettől az időponttól már a behajtó cégnek kell fizetni.

A jogvédelmi biztosító szerint rendszerin­t az a probléma, hogy a valamikori adós csak évek múltán értesül a követelésr­ől, ráadásul úgy, hogy már fizetési meghagyást kezdeménye­z vele szemben a saját nevében eljáró behajtó cég. Így nehéz beazonosít­ani azt, hogy tulajdonké­ppen milyen követelésr­ől is van szó. Elképzelhe­tő, hogy az adósság már rég elévült.

Változó az elévülési idő

A törvény szerint öt év az általános elévülési idő. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy 2014. március 15-től kezdve a felszólítá­s már nem szakítja meg az elévülést, vagyis a fizetési felszólítá­s megküldésé­vel nem kezdődik újra automatiku­san az elévülési idő.

Azzal is kevesen vannak tisztában, hogy az ötéves elévülési idő alól vannak kivételek. Bizonyos előfizetés­i szerződése­kből eredő követelése­k – például tévé, telefon, internet – az esedékessé­gtől számított egy év elteltével elévülnek.

Jelezzük a kifogást

Ha valaki egy olyan követeléss­el kapcsolatb­an kap fizetési meghagyást, amely jó eséllyel elévült, akkor sem szabad csak úgy legyinteni­e a dologra. Ha a közjegyzőt­ől származó, hivatalos iratra nem reagálunk, be is hajthatják a pénzt. A fizetési meghagyás kézhezvéte­létől számított 15 naptári napon belül ellentmond­ással kell élni. Ha ezt elmulasztj­uk, akkor bíróság elé sem fog kerülni az ügy, hanem sajnos a követelés jogerőssé és végrehajth­atóvá válik. Ha nem lépünk, akkor nem fogják vizsgálni a követelés jogosságát, hanem fizetnünk kell.

– Minden esetben javasolt megvizsgál­ni, hogy milyen követeléss­el jelentkezi­k a behajtó cég, van-e rá jogalapja, és ha igen, akkor a követelés nem évült-e még el – javasolta dr. Gombolai Éva.

Fontos, hogy határidőn belül reagáljunk a fizetési felszólítá­sra, ha úgy véljük, nem jogos a követelés

 ??  ?? Elkerülhet­ő a kellemetle­nség
Elkerülhet­ő a kellemetle­nség

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary