Sisimiut Reg­i­ons­sy­gehus sø­ger en Anæ­stes­isy­gep­lejer­ske

Vi kan til­byde:

Fréttablaðið - Atvinna - - Forsíða -

En anæ­stes­isy­gep­lejer­skestill­ing på Reg­i­ons­sy­gehuset i Sisimiut er ledigt pr. 18. juni 2012 ell­er ef­ter aftale. Still­ingen kan evt. be­sættes som et vik­ariat på mini­m­um 3 må­neder. Ho­vedpar­ten af anæ­stesier på Reg­i­ons­sy­gehuset i Sisimiut er til plan­lag­te operati­oner, men der for­ekomm­er også en del ak­utte ind­greb. Du vil, som anæ­stes­isy­gep­lejer­ske, pri­mært være ansat i sengeafdel­ingen, hvor du i sam­ar­bejde med det øvrige pleje­per­sonale vil være ansvarlig for til­rettelægg­el­se og udførel­se af sy­gep­lej­en og for den daglige arbejds­gang på sengeafdel­ingen. Du vil lig­eledes delta­ge i visiter­ing af patienter ved ambul­ante hen­vendelser i vag­ter­ne - der­for er det godt med en bred bag­grund. Herudo­ver vil vi me­get ger­ne bru­ge nogle af dine ressourcer på det in­tensi­ve og ak­utte område. - Autoris­er­et sy­gep­lejer­ske med special

udd­ann­el­se som anæ­stes­isy­gep­lejer­ske - Fleksi­bilitet - Selv­stændig­hed - Gode sam­ar­bejd­sevner - God og grundig introdukti­on - Spænd­ende hver­dag med mange­artede

udfor­dr­in­ger - Om­gi­velser som får hjertet til at hoppe

af be­gejstr­ing Nán­ari upp­lýs­ing­ar www.gjob.dk eða í síma 00299-231780 Ingi­björg

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland

© PressReader. All rights reserved.