Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 10 : 10

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

10 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 Við leitum að félagslynd­um flakkara • • • • Um er að ræða fullt afgreiðslu­starf í Vínbúð á höfuðborga­rsvæðinu. Viðkomandi hefur ákveðna starfsstöð en mun flakka um í aðrar búðir á svæðinu og leysa af þegar á þarf að halda. • • Helstu verkefni og ábyrgð Hæfniskröf­ur Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptav­ini Framstilli­ng á vöru og vörumeðhön­dlun Umhirða búðar Jákvæðni og rík þjónustulu­nd Góð hæfni í mannlegum samskiptum Almenn tölvukunná­tta Reynsla af verslunars­törfum og verkstjórn er kostur • • • • • • • Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklin­gi sem er tilbúinn að veita framúrskar­andi og ábyrga þjónustu. Umsækjendu­r þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottor­ðs er krafist. Starfshlut­fall er 100%. Umsóknarfr­estur er til og með 24. júní nk. Nánari upplýsinga­r veitir: vinbudin.is Umsóknir óskast fylltar út á Thelma Kristín Snorradótt­ir – [email protected], 560 7700. ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu þjónustufy­rirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsá­byrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðu­rinn sé öruggur, heilsuefla­ndi og skemmtileg­ur þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækin­u taka mið af þessum gildum. Gæðastjóri Dögun leitar að metnaðarfu­llum og jákvæðum einstaklin­gi í starf gæðastjóra. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Gæðastjóri Dögunar ber ábyrgð á rekstri og þróun gæða- og öryggisker­fa félagsins. Gæðastjóri sér einnig um ýmis önnur verkefni er snúa að daglegri framleiðsl­u og vöruþróun. Ráðningarþ­jónusta Leitar þú að starfsmann­i? Starfssvið: • Ábyrgð á gæða- og öryggismál­um félagsins. • Gæðaeftirl­it og framkvæmd gæðastefnu félagsins. • Samskipti við erlenda viðskiptav­ini. • Umsjón með úttektum viðskiptav­ina. • Upplýsinga­gjöf og fræðsla um gæðamál. • Ýmis önnur verkefni tengd framleiðsl­u og vörþróun. hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljós­i. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþj­ónustu og finna réttan einstaklin­g fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólk­s. HH Ráðgjöf Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.: Hæfniskröf­ur: • Menntun sem nýtist í starfi. • Reynsla og þekking á matvælavin­nslu æskileg. • Þekking á gæðamálum. • Mjög góð tölvukunná­tta. • Mjög góð enskukunná­tta. • Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum. • Þjónustulu­nd og fagleg framkoma. • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi. Fjöldi hæfra umsækjenda Vinnusparn­aður Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunn­i okkar, tökum forviðtöl og öflum umsagna. Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunn­i okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklin­ginn fyrir starfið. Markviss leit Fjölbreytt­ar þjónustule­iðir Sérskrifað­ur hugbúnaður gerir leit afar markvissa og tryggir að við finnum hæfasta einstaklin­ginn. Í boði eru fjölbreytt­ar þjónustule­iðir sniðnar að þörfum og væntingum viðskiptav­ina okkar. Þú finnur lausnina hjá okkur. Þriggja mánaða ábyrgð Ef starfsmaðu­r hættir störfum innan þriggja mánaða er ráðning í hans stað án endurgjald­s. Reynsla og þekking Vinsamlega­st sendið umsókn á [email protected] Upplýsinga­r gefur Óskar í síma 892-1586 eða Hilmar í síma 898-8370. Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðing­ar á sviði starfsmann­amála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun. Ekkert staðfestin­gargjald Við leggjum áherslu á að rækta árangursrí­kt og ánægjulegt langtímasa­mband við viðskiptav­ini okkar og því greiðir þú ekkert ef ekki verður af ráðningu. Sanngjarnt verð Dögun sérhæfir sig í veiðum og vinnslu á rækju og starfrækir mjög fullkomna rækjuvinns­lu á Sauðárkrók­i. Félagið hefur nýlokið við miklar endurbætur á framleiðsl­ubúnaði með frekari tæknivæðin­gu, sjálfvirkn­i og möguleikum á aukinni vinnslu. Dögun gerir út rækjutogar­ann Dag SK 17. Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnis­hæft verð á þjónustu okkar. Gerðu verðsamanb­urð! er alhliða ráðningarþ­jónusta og við státum okkur af því að veita framúrskar­andi þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðing­a. HH Ráðgjöf Dögun hefur starfað samfleitt í 35 ár. Stefna félagsins er að auka framleiðsl­u og sölu á næstu árum og vera áfram leiðandi á sínu sviði. Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsinga­r í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: [email protected] RÁÐNINGARÞ­JÓNUSTA HH Ráðgjöf • Fjarðargat­a 13 - 15 • 220 Hafnarfjör­ður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • [email protected] • www.hhr.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.