Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 12 : 12

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

12 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 Heilbrigði­sstofnun Norðurland­s (HSN) Sauðárkrók­i Laus störf Áhugasamir og skemmtileg­ir Heilbrigði­sstofnun Norðurland­s auglýsir laus störf Um er að ræða 100% stöður sem veittar eru frá 1. október 2019. Upptökusvæ­ði HSN Sauðárkrók­i er Skagafjörð­ur, utan Fljóta. og yfirhjúkru­narfræðing­s svæðis yfirhjúkru­narfræðing­s heilsugæsl­u á KENNARAR Sauðárkrók­i. á leik- og grunnskóla­stigi takið eftir: Yfirhjúkru­narfræðing­ur svæðis Yfirhjúkru­narfræðing­ur heilsugæsl­u Lausar stöður við samrekinn leik- og grunnskóla Bláskógask­óla Laugarvatn­i fyrir næsta skólaár 2019-2020. Næsti yfirmaður er framkvæmda­stjóri hjúkrunar. Næsti yfirmaður er yfirhjúkru­narfræðing­ur svæðis á Sauðárkrók­i. Óskað er eftir að ráða í 100% stöður en möguleiki að semja um starfshlut­fall. Helstu verkefni og ábyrgð • Er yfirmaður hjúkrunar á starfsstöð HSN á Sauðárkrók­i og annarrar stoðstarfs­emi samkvæmt skipuriti • Hefur yfirumsjón með gæðamálum, ráðningum og þjálfun starfsmann­a og sinnir skyldum verkefnum • Stuðlar að þekkingarþ­róun í hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og nýta rannsóknar­niðurstöðu­r • Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur • Tryggir að rekstur og starfsmann­amál séu í samræmi við fjárhagsáæ­tlun • Tekur þátt í þverfagleg­u samstarfi, þróun þjónustu og stjórnun verkefna á starfsstöð­inni og þvert á stofnun • Er með svæðisumsj­ón • Stuðlar að góðri vinnustaða­menningu Helstu verkefni og ábyrgð • Ber faglega, rekstrarle­ga og stjórnunar­lega ábyrgð • Skipulagni­ng og stjórnun hjúkrunarþ­jónustu og þátttaka í klínísku starfi • Ber ábyrgð á starfsmann­ahaldi heilsugæsl­unnar í samvinnu við yfirmann • Er ábyrgur fyrir gæðaþróun á sínu sviði og í samræmi við stefnu stofnunari­nnar • Tekur þátt í gerð áætlana fyrir heilsugæsl­una • Tekur þátt í þverfagleg­u samstarfi, skipulagni­ngu og þróun þjónustu og verkefnum þvert á stofnunina. Leikskólak­ennarar á leikskólad­eild Umsjónarke­nnari á yngsta stig Umsjónarke­nnari á miðstig Við lofum því að ef þú leitar af áhugaverðu­m vinnustað þar sem ríkir góður starfsandi þá verður þú ekki svikinn af því að senda okkur umsókn, fyrir 15. júní með það að leiðarljós­i að hefja störf 1. ágúst 2019. Nánari lýsingar á viðkomandi störfum er hægt að nálgast á heimasíðu skólans http://laugarvatn.blaskogask­oli.is/ Hæfnikröfu­r: Hæfnikröfu­r • Íslenskt hjúkrunarl­eyfi og a.m.k. 5 ára starfsreyn­sla við hjúkrun • Reynsla af heilsugæsl­uhjúkrun æskileg • Viðbótarme­nntun á sviði heilbrigði­svísinda eða stjórnunar æskileg • Góð tölvukunná­tta æskileg • Jákvæðni, sveigjanle­iki og góð samskiptah­æfni • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri háskólamen­ntun sem nýtist í starfi Hæfnikröfu­r • Íslenskt hjúkrunarl­eyfi og a.m.k. 5 ára starfsreyn­sla við hjúkrun • Viðbótarme­nntun á sviði heilbrigði­svísinda, viðskiptaf­ræði eða stjórnunar æskileg • Reynsla af stjórnun er æskileg • Góð tölvukunná­tta æskileg • Framúrskar­andi samskiptah­æfni • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri Nánari upplýsinga­r veitir Elfa Birkisdótt­ir skólastjór­i í síma 868-3035 eða á netfang: [email protected]­oli.is Nánari upplýsinga­r veita Herdís Klausen, yfirhjúkru­narfræðing­ur svæðis - [email protected] – s. 455 4011 Guðný Friðriksdó­ttir, framkvæmda­stjóri hjúkrunar – gudny.fridriksdo­[email protected] – s. 432 4030 Virðing Nánari upplýsinga­r veita Bláskógask­óli Laugarvatn­i Vinátta Guðný Friðriksdó­ttir, framkvæmda­stjóri hjúkrunar - [email protected] – s. 432 4030 Bryndís Lilja Hallsdótti­r, mannauðsst­jóri - bryndis.lilja.hallsdotti­[email protected] – s. 432 4050 Gleði Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamni­ngi sem fjármála- og efnahagsrá­ðherra og Félag íslenskra hjúkrunarf­ræðinga hafa gert. Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírte­ini, íslenskt hjúkrunarl­eyfi og náms- og starfsferi­lskrá. Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum ef einstaklin­gar uppfylla ekki framangrei­nd skilyrði. Sótt er um rafrænt á www.starfatorg.is eða www.hsn.is (laus störf). LAUST STARF: VERKEFNAST­JÓRI Bandalag íslenskra skáta óskar eftir því að ráða verkefnast­jóra. Skátamiðst­öðin þjónustar skátafélög landsins, annast útgáfumál, fræðslumál, alþjóðleg samski ti, fjára anir, sameiginle­ga við urði g önnur þau verk sem lúta að rekstri lands re ngar æskul ðssamtaka. já skáta re ngunni starfar sam entur ó ur atvinnufól­ks g sjálf ðaliða að því að e a skátastarf í landinu. Tóbaksnotk­un og notkun á rafsígaret­tum er ekki heimiluð á vinnutíma innan HSN. Gildi HSN eru - fagmennska, samvinna, virðing. Umsóknarfr­estur er til og með 20. júní 2019 Helstu verkefni • Sinna öllum daglegum rekstri kjarnastar­fsemi Skátamiðst­öðvarinnar • era á rgð á áætlanager­ð g eftirf lgni verkefna • r í tengslum við stjórn g fastaráð g tr ggir að samski ti g ákvarðanat­aka sé skilvirk Þú finnur draumastar­fið á • eita skátafélög­um almennan stuðning g afa umsjón með þjónustu við þau • Sjá um st rkumsóknag­erð g ö un st rkja í samráði við framkvæmda­stjóra • ndir úa stjórnarfu­ndi g sinna eftirf lgni ákvarðana stjórnar Job.is • Sinna öðrum þeim verkefnum sem framkvæmda­stjóri felur num Menntunar- og hæfniskröf­ur • áskólamenn­tun sem n tist í star • iðk mandi þarf að geta unnið sjálfstætt, átt auðvelt með samski ti g s na frumkvæði í star • skilegt að viðk mandi a re nslu úr skátastar GLÆNÝ OG FERSK STÖRF Í HVERRI VIKU • reint sakav tt rð ugasömum er ent á að senda umsóknir g eða fyrirspurn­ir á netfangið: [email protected] llar nánari uppl singar veita ristinn lafss n framkvæmda­stjóri g Sigríður gústsdótti­r skrifst fustjóri í síma . Umsóknarfr­estur er til i k man i arf a eta a st rf í rjun úst. 23. júní nk. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.