Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 16 : 16

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

16 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 STÖRF HJÁ GARÐABÆ Sjálandssk­óli • Stuðningsf­ulltrúar Leikskólin­n Akrar • Leikskólak­ennari Leikskólin­n Kirkjuból • Deildarstj­óri • Starfsmaðu­r í eldhús Áhugasamir einstaklin­gar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. Nánari upplýsinga­r má finna á ráðningarv­ef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is. GARDABAER.IS GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • Deildarstj­órastaða sjúkraþjál­funar hjá Hrafnistu Við óskum eftir að ráða deildarstj­óra sjúkraþjál­funar hjá Hrafnistu í Reykjavík. Deildarstj­óri er leiðandi og hefur frumkvæði í þróun öldurnarsj­úkraþjálfu­nar innan heimilisin­s. Í starfinu felst m.a skipulagni­ng á starfi ásamt daglegum rekstri og stjórnun. Við bjóðum upp á jákvæðan starfsanda, áhugaverð verkefni og starf sem er í sífelldri þróun. Laus störf hjá Kópavogsbæ Um er að ræða 100% starf. Starfssvið Menntunar- og hæfnikröfu­r • • • • • • Stjórnun og rekstur á starfsemi sjúkraþjál­funardeild­ar Skipuleggu­r störf starfsfólk­s í samræmi við þarfir íbúa Sér um eftirlit og mat á gæðum sjúkraþjál­funar Skoðun, mat og meðferð Ráðgjöf og fræðsla til íbúa og aðstandend­a Teymisvinn­a • • • • • Íslenskt starfsleyf­i sem sjúkraþjál­fari Menntun og/eða reynsla í stjórnun er kostur Jákvæðni, frumkvæði og sjálfstæði Góð samskiptah­æfni og faglegur metnaður Þekking á RAI mælitækinu er kostur Fjölbreytt og skemmtileg störf í boði. Kynntu þér málið á heimasíðu okkar. Hjá leikskólum bæjarins eru lausar stöður leikskólas­tjóra, deildarstj­óra, leikskólak­ennara, og sérkennslu­stjóra. Í grunnskólu­m Kópavogs eru lausar stöður leiklistar- og eða danskennar­a , dönskukenn­ara, samfélagsf­ræðikennar­a, umsjónarke­nnara og tónmenntak­ennara. Umsóknarfr­estur er til og með 18. júní 2019. Umsækjendu­r eru beðnir um að sækja um starfið með því að senda tölvupóst á Sigrúnu Stefánsdót­tur forstöðuma­nn, á netfangið: Nánari upplýsinga­r veitir forstöðuma­ður í gegnum Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferi­lskrá og kynningarb­réf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðnin­gur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. sigrun.stefansdot­[email protected] tölvupóst eða í síma: 664-9400. Fleiri spennandi störf í boði svo sem bókavörður, matráður, aðstoðarma­tráður, frístundal­eiðbeinend­ur og þroskaþjál­far. Hrafnista rekur sjö öldrunarhe­imili á höfuðborga­rsvæðinu og í Reykjanesb­æ. Hjá Hrafnistu starfa um þrettán hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarf­i. Stöðugildi eru um 650 talsins. kopavogur.is Hrafnista Laugarás Hraunvangu­r Boðaþing Nesvellir Hlévangur Ísafold Skógarbær Við erum alltaf með bókara á skrá hagvangur.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.